Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 325 POZ 58

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 21 października 2004 r. upoważniająca Wielką Brytanię do wprowadzenia środka specjalnego stanowiącego odstępstwo od art. 11 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

Data ogłoszenia:2004-10-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 325 POZ 58

L 325/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.10.2004

DECYZJA RADY z dnia 21 października 2004 r. upoważniająca Wielką Brytanię do wprowadzenia środka specjalnego stanowiącego odstępstwo od art. 11 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych (2004/736/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

chwili przyznawania odstępstwa definicja „osoby powiązanej” nie obejmowała pracowników i biorąc pod uwagę, że pracownicy nie są całkowicie lub częściowo zwolnieni z podatku VAT, wnioskuje się o dalsze i bardziej szczegółowe odstępstwo.


uwzględniając szóstą dyrektywę Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (1), w szczególności jej art. 27,

(4)

uwzględniając wniosek Komisji,

Środek specjalny powinien mieć zastosowanie wyłącznie w przypadkach, gdy administracja jest w stanie stwierdzić, że istnienie stosunku pracy miało wpływ na podstawę opodatkowania, określoną zgodnie z art. 11 część A ust. 1 lit. a). Stwierdzenie to powinno w każdym przypadku opierać się na konkretnych faktach, a nie przypuszczeniach.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

Biorąc pod uwagę ograniczony zasięg odstępstwa, środek specjalny jest proporcjonalny do wyznaczonego celu.

(1)

W liście zarejestrowanym przez Sekretariat Generalny Komisji w dniu 13 lutego 2004 r. Wielka Brytania wniosła o zezwolenia na wprowadzenie środka specjalnego stanowiącego odstępstwo od art. 11 część A ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 77/388/EWG.

(6)

Odstępstwo nie ma negatywnego wpływu na dochody własne Wspólnoty pochodzące z podatku VAT,

(2)

Odstępstwo ma na celu zapobieganie sytuacjom uchylania się od płacenia podatku od wartości dodanej (VAT), wynikającym z zaniżania wartości niektórych usług. Jest ono w szczególności stworzone dla zapobiegania przypadkom omijania art. 6 ust. 2 dyrektywy 77/388/EWG w związku z praktykowanym w handlu samochodowym upoważnianiem personelu do prywatnego korzystania z samochodów po cenie nominalnej. Chociaż kwota ta zostaje uznana za wynagrodzenie za usługę, VAT jest, zgodnie z art. 11 część A ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 77/388/EWG, naliczany od kwoty faktycznie płaconej przez pracownika. Jakkolwiek ze względu na powiązanie między pracodawcą a pracownikami, płacona faktycznie kwota jest sztucznie niska, co prowadzi do znacznie niższej kwoty podatku VAT.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W drodze odstępstwa od art. 11 część A ust. 1 lit. a) dyrektywy 77/388/EWG Wielka Brytania jest niniejszym uprawniona do dnia 31 grudnia 2009 r. do traktowania wartości rynkowej usługi jako podstawy opodatkowania w przypadku świadczenia usług polegających na oddaniu do użytkowania samochodu oraz kiedy świadczący usługę i odbiorca są osobami powiązanymi w handlu samochodowym.

Artykuł 2

(3)

Na wniosek Wielkiej Brytanii zezwolono już na odstępstwo od art. 11 mające na celu zapobieganie problemowi zaniżania wartości dostaw towarów i usług między osobami powiązanymi, gdzie nabywca jest całkowicie lub częściowo zwolniony z podatku VAT. Ponieważ w

Artykuł 1 stosuje się wyłącznie, gdy spełnione są następujące warunki:

(1) Dz.U. L 145 z 13.6.1977, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą (WE) nr 2004/66 (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 35).

a) świadczący usługi ma prawo do odliczania w całości lub w części podatku od wartości dodanej od samochodów;

28.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/59

b) odbiorca usługi nie podlega w pełni opodatkowaniu i powiązany jest ze świadczącym usługi przez stosunek pracy, określony w ustawodawstwie krajowym;

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 21 października 2004 r.

c) z okoliczności sprawy wynika, że stosunek pracy, o którym mowa w lit. b), miał wpływ na wysokość podstawy opodatkowania określoną zgodnie z art. 11 część A ust. 1 lit. a) dyrektywy 77/388/EWG.

W imieniu Rady

G. ZALM

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 325 POZ 58 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L325 - 64 z 200428.10.2004

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/3/2004 z dnia 29 września 2004 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L325 - 62 z 200428.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2004 r. upoważniająca Portugalię do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 21 ust. 1 lit. a) i art. 22 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L325 - 60 z 200428.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2004 r. upoważniająca Włochy do zastosowania środka ustanawiającego odstępstwo od art. 2 ust. 1 Szóstej Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych

 • Dz. U. L325 - 51 z 200428.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie mianowania nowych członków Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L325 - 41 z 200428.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów

 • Dz. U. L325 - 39 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1865/2004 z dnia 27 października 2004 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych dziesięciu dni roboczych października 2004 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L325 - 30 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1864/2004 z dnia 26 października 2004 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane przywożone z państw trzecich

 • Dz. U. L325 - 23 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1863/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające normę handlową dla pieczarek hodowlanych

 • Dz. U. L325 - 17 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1862/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające normę handlową mającą zastosowanie do arbuzów

 • Dz. U. L325 - 10 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1861/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające normy handlowe w odniesieniu do brzoskwiń i nektaryn

 • Dz. U. L325 - 4 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1860/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego i sektora rybołówstwa

 • Dz. U. L325 - 3 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1859/2004 z dnia 27 października 2004 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o pozwolenia na przywóz młodych byków opasowych, składane w październiku 2004 r.

 • Dz. U. L325 - 1 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1858/2004 z dnia 27 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.