Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 325 POZ 62

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 21 października 2004 r. upoważniająca Portugalię do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 21 ust. 1 lit. a) i art. 22 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

Data ogłoszenia:2004-10-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 325 POZ 62

L 325/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.10.2004

DECYZJA RADY z dnia 21 października 2004 r. upoważniająca Portugalię do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 21 ust. 1 lit. a) i art. 22 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych (2004/738/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

i w związku z tym nie będzie już im przysługiwało prawo do odliczeń.

uwzględniając Traktat ustanawiajacy Wspólnotę Europejską, uwzględniając szóstą dyrektywę Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (1), w szczególności jej art. 27 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (8)

Niniejsze uregulowanie stanowi odstępstwo ust. 1 lit. a) szóstej dyrektywy, ponieważ hurtowy uważany jest za płatnika VAT w do sprzedaży produktów konsumentom przez detalistów.

od art. 21 sprzedawca odniesieniu końcowym

(9)

Listem zarejestrowanym przez Komisję w dniu 19 lutego 2004 r. Portugalia przedłożyła wniosek o upoważnienie jej do zastosowania w odniesieniu do sektora sprzedaży akwizycyjnej środka stanowiącego odstępstwo.

(10)

Hurtownicy zobowiązani są spełnić obowiązki związane ze zwrotem podatku, wystawianiem faktur, uiszczaniem podatku itd. w odniesieniu do towarów sprzedawanych konsumentom końcowym przez współpracujących z nimi detalistów, a na zasadzie odstępstwa od postanowień art. 22 detaliści ci są zwolnieni z tych obowiązków w odniesieniu do dostaw produktów konsumentom końcowym.

(2)

Pozostałe Państwa Członkowskie zostały poinformowane o tym wniosku listem z dnia 26 marca 2004 r. W dniu 30 marca 2004 r. Portugalia została powiadomiona, że Komisja jest w posiadaniu wszystkich informacji niezbędnych do rozpatrzenia sprawy. Środek specjalny ma na celu umożliwienie niektórym przedsiębiorcom, działającym w sektorze sprzedaży akwizycyjnej, zapłaty podatku VAT za sprzedawane produkty zamiast zaopatrujących się u nich detalistów, pod warunkiem że całość obrotów tych przedsiębiorców pochodzi ze sprzedaży akwizycyjnej, dokonanej przez detalistów działających we własnym imieniu i na własny rachunek oraz że listy cen detalicznych wszystkich produktów ustalone są z góry i są przestrzegane. Odstępstwo ma zastosowanie jedynie do przypadków, w których przedsiębiorca sprzedaje swoje produkty bezpośrednio detalistom, którzy następnie odsprzedają je bezpośrednio konsumentom końcowym. Przedsiębiorcy, którzy spełniają wyżej wymienione warunki i uzyskali odpowiednie zezwolenie od administracji podatkowej, będą uiszczali podatek VAT na podstawie ustalonej z góry ceny sprzedaży detalicznej. Detaliści, których dotyczą niniejsze regulacje, nie będą zobowiązani do zapłaty podatku VAT od ich sprzedaży

Uregulowanie to zostało zatwierdzone wcześniejszą decyzją Rady 1999/82/WE z dnia 18 stycznia 1999 r. (2), która obowiązywała od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2000 r. Komisja uznaje niniejsze odstępstwo za środek mający na celu uproszczenie procedury poboru podatku, które jest w związku z tym zgodne z warunkami określonymi w art. 27 szóstej dyrektywy.

(3)

(11)

(4)

(12)

Należy zezwolić na stosowanie odstępstwa do dnia 31 grudnia 2009 r.

(13)

(5)

Odstępstwo nie będzie miało wpływu na wysokość podatku VAT pobieranego na etapie konsumpcji końcowej i nie ma negatywnego wpływu na zasoby własne Wspólnot Europejskich, pochodzące z podatku VAT,

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Uprawnia się niniejszym Portugalię do stosowania do dnia 31 grudnia 2009 r. środka specjalnego przy opodatkowaniu sprzedaży akwizycyjnej, który zawiera odstępstwo od postanowień szóstej dyrektywy 77/388/EWG.

(2) Dz.U. L 27 z 2.2.1999, str. 28.

(7)

(1) Dz.U. L 145 z 13.6.1977, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/66/WE (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 35).

28.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/63

Przedsiębiorcy, którzy całość swoich obrotów uzyskują ze sprzedaży akwizycyjnej, dokonywanej przez detalistów działających we własnym imieniu i na własny rachunek, mogą złożyć wniosek do administracji podatkowej o wydanie pozwolenia na stosowanie postanowień poniższych art. 2 i 3, pod warunkiem że:

na stosowanie niniejszego środka specjalnego, są odpowiedzialni za zapłatę podatku w związku z dostawami towarów dokonywanymi przez współpracujących z nimi detalistów konsumentom końcowym. Artykuł 3 Detaliści zaopatrujący się u przedsiębiorców, którzy uzyskali pozwolenie na stosowanie tego środka specjalnego, zwolnieni są z obowiązków określonych w art. 22 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w odniesieniu do dostaw produktów konsumentom końcowym. Artykuł 4

a) wszystkie produkty sprzedawane przez przedsiębiorcę znajdują się na sporządzonej z góry liście cen stosowanych na etapie konsumpcji końcowej;

b) przedsiębiorca sprzedaje produkty bezpośrednio detalistom, którzy z kolei sprzedają je bezpośrednio konsumentom końcowym.

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Portugalskiej. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 21 października 2004 r.

Artykuł 2 Na zasadzie odstępstwa od art. 21 ust. 1 lit. a) szóstej dyrektywy 77/388/EWG, przedsiębiorcy, którzy uzyskali pozwolenie

W imieniu Rady

G. ZALM

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 325 POZ 62 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L325 - 64 z 200428.10.2004

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/3/2004 z dnia 29 września 2004 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L325 - 60 z 200428.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2004 r. upoważniająca Włochy do zastosowania środka ustanawiającego odstępstwo od art. 2 ust. 1 Szóstej Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych

 • Dz. U. L325 - 58 z 200428.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2004 r. upoważniająca Wielką Brytanię do wprowadzenia środka specjalnego stanowiącego odstępstwo od art. 11 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L325 - 51 z 200428.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie mianowania nowych członków Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L325 - 41 z 200428.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów

 • Dz. U. L325 - 39 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1865/2004 z dnia 27 października 2004 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych dziesięciu dni roboczych października 2004 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L325 - 30 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1864/2004 z dnia 26 października 2004 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane przywożone z państw trzecich

 • Dz. U. L325 - 23 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1863/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające normę handlową dla pieczarek hodowlanych

 • Dz. U. L325 - 17 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1862/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające normę handlową mającą zastosowanie do arbuzów

 • Dz. U. L325 - 10 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1861/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające normy handlowe w odniesieniu do brzoskwiń i nektaryn

 • Dz. U. L325 - 4 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1860/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego i sektora rybołówstwa

 • Dz. U. L325 - 3 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1859/2004 z dnia 27 października 2004 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o pozwolenia na przywóz młodych byków opasowych, składane w październiku 2004 r.

 • Dz. U. L325 - 1 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1858/2004 z dnia 27 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.