Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 325 POZ 64

Tytuł:

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/3/2004 z dnia 29 września 2004 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

Data ogłoszenia:2004-10-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 325 POZ 64

Strona 1 z 2
L 325/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.10.2004

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA BiH/3/2004 z dnia 29 września 2004 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie (2004/739/WPZiB)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 25 akapit trzeci, uwzględniając wspólne działanie Rady 2004/570/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie operacji wojskowej prowadzonej przez Unię Europejską w Bośni i Hercegowinie (1), w szczególności jego art. 11 ust.5, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 Ustanowienie Niniejszym ustanawia się Komitet Uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie (zwany dalej „Komitetem Uczestników”).

Artykuł 2 Funkcje

Na mocy art. 11 wspólnego działania 2004/570/WPZiB, Rada upoważniła Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (PSC) do podjęcia odpowiednich decyzji w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie. Konkluzje ze szczytu Rady Europejskiej w Nicei z dnia 7,8 i 9 grudnia 2000 r. i w Brukseli z dnia 24 i 25 października 2002 r. ustanowiły uzgodnienia dotyczące udziału państw trzecich w operacjach zarządzania kryzysami i ustanowienia Komitetu Uczestników. Komitet Uczestników będzie odgrywał kluczową rolę w bieżącym zarządzaniu operacją; Komitet będzie głównym forum, na którym państwa wnoszące wkład będą omawiać kwestie zaangażowania ich sił w operację; Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa, który sprawuje kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne operacji, weźmie pod uwagę opinie wydane przez Komitet Uczestników. Zgodnie z art. 6 Protokołu w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczestniczy w opracowywaniu i wykonywaniu decyzji i działań Unii Europejskiej, które mają wpływy na kwestie obronne. W związku z powyższym Dania nie uczestniczy w finansowaniu operacji. Rada Europejska w Kopenhadze w dniach 12 i 13 grudnia 2002 r. przyjęła deklarację stwierdzającą, że uzgodnienia „Berlin plus” i ich realizacja będą mieć zastosowanie tylko do tych Państw Członkowskich Unii Europejskiej, które są członkami NATO albo stronami „Partnerstwa dla Pokoju” i które zawarły dwustronne umowy bezpieczeństwa z NATO.

Zakres uprawnień Komitetu Uczestników ustanowiony jest w konkluzjach ze szczytu Rady Europejskiej w Nicei (z dnia 7, 8 i 9 grudnia 2000 r.) i Brukseli (z dnia 24 i 25 października 2002 r.).

(2)

Artykuł 3 Skład 1. Członkami Komitetu Uczestników są następujące osoby:

(3)

— te Państwa Członkowskie, które biorą udział w operacjach UE prowadzonych z udziałem wspólnych środków i zdolności NATO, a także Danii;

— przedstawiciele państw trzecich biorących udział w operacji i wnoszących znaczący wkład wojskowy, jak również przedstawiciele innych państw trzecich, o których mowa w załączniku.

(4)

2. Dyrektorzy generalni Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej (DGEUMS) i dowódca operacji UE są także uprawnieni do uczestnictwa w lub bycia reprezentowanymi na posiedzeniach Komitetu Uczestników.

Artykuł 4

(5)

Przewodniczący Zgodnie z konkluzjami Rady ze szczytu w Nicei i bez uszczerbku dla prerogatyw Prezydencji, przewodniczącym Komitetu Uczestników tej operacji będzie Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel, lub jego przedstawiciel konsultujący się ściśle z Prezydencją wspomagany przez przewodniczącego Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej (CEUMC) lub jego przedstawiciela.

(1) Dz.U. L 252 z 28.7.2004, str. 10.

28.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/65

Artykuł 5 Posiedzenia 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 325 POZ 64 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L325 - 62 z 200428.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2004 r. upoważniająca Portugalię do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 21 ust. 1 lit. a) i art. 22 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L325 - 60 z 200428.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2004 r. upoważniająca Włochy do zastosowania środka ustanawiającego odstępstwo od art. 2 ust. 1 Szóstej Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych

 • Dz. U. L325 - 58 z 200428.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2004 r. upoważniająca Wielką Brytanię do wprowadzenia środka specjalnego stanowiącego odstępstwo od art. 11 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L325 - 51 z 200428.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie mianowania nowych członków Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L325 - 41 z 200428.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów

 • Dz. U. L325 - 39 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1865/2004 z dnia 27 października 2004 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych dziesięciu dni roboczych października 2004 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L325 - 30 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1864/2004 z dnia 26 października 2004 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane przywożone z państw trzecich

 • Dz. U. L325 - 23 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1863/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające normę handlową dla pieczarek hodowlanych

 • Dz. U. L325 - 17 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1862/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające normę handlową mającą zastosowanie do arbuzów

 • Dz. U. L325 - 10 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1861/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające normy handlowe w odniesieniu do brzoskwiń i nektaryn

 • Dz. U. L325 - 4 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1860/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego i sektora rybołówstwa

 • Dz. U. L325 - 3 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1859/2004 z dnia 27 października 2004 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o pozwolenia na przywóz młodych byków opasowych, składane w październiku 2004 r.

 • Dz. U. L325 - 1 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1858/2004 z dnia 27 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.