Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 331 POZ 13 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1925/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1798/2003 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej

Data ogłoszenia:2004-11-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 331 POZ 13 - Strona 2

Strona 2 z 4

b) wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów niezwolnionych z podatku od wartości dodanej zgodnie z art. 28c część A dyrektywy 77/388/EWG dla podatnika posiadającego siedzibę w innym Państwie Członkowskim.

a) zwolnienia z obowiązku podatkowego na mocy art. 28c ust. A lit. b) dyrektywy Rady 77/388/EWG (2), dostaw nowych środków transportu, o których mowa w art. 28a ust. 2, wykonywanych przez podmioty uważane za podatników zgodnie z art. 28a ust. 4, które są zarejestrowane dla celów podatku od wartości dodanej;


5. W przypadku informacji o (potencjalnych) „niewywiązujących się podmiotach gospodarczych” wymiana informacji odnosi się do:

a) podatników, których numer identyfikacji VAT został anulowany lub jest już nieważny z powodu braku lub symulacji działalności gospodarczej, którzy dokonywali transakcji wewnątrz Wspólnoty;

b) zwolnienia z obowiązku podatkowego na mocy art. 28c część A lit. b) dyrektywy 77/388/EWG, dostaw nowych statków i samolotów, o których mowa w art. 28a. ust. 2, wykonywanych przez podatników zarejestrowanych dla celów podatku od wartości dodanej, innych niż ci, o których mowa w lit. a), dla podmiotów niezarejestrowanych dla celów podatku od wartości dodanej;

b) podatników będących (potencjalnymi) „niewywiązującymi się podmiotami gospodarczymi”, których numer identyfikacji VAT nie został jednak anulowany;

c) zwolnienia z obowiązku podatkowego na mocy art. 28c część A lit. b) dyrektywy 77/388/EWG, dostaw nowych motorowych pojazdów lądowych, o których mowa w art. 28a. ust. 2, wykonywanych przez podatników zarejestrowanych dla celów podatku od wartości dodanej, innych niż ci, o których mowa w lit. a), dla podmiotów niezarejestrowanych dla celów podatku od wartości dodanej.

c) podatników, którzy wykonują dostawy wewnątrz Wspólnoty, oraz ich odbiorców w innych Państwach Członkowskich, w przypadku gdy odbiorca jest (potencjalnym) „niewywiązującym się podmiotem gospodarczym” lub bezprawnie używa numeru rejestracji VAT innego podatnika.

Artykuł 5 Zgłoszenie uczestnictwa w wymianie informacji

3. W przypadku informacji dotyczących sprzedaży na odległość niepodlegającej podatkowi od wartości dodanej w Państwie Członkowskim pochodzenia wymiana informacji odnosi się do:

a) dostaw przekraczających próg przewidziany w art. 28b część B ust. 2 dyrektywy 77/388/EWG;

Każde Państwo Członkowskie powiadamia Komisję na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia o decyzji, podjętej zgodnie z drugim akapitem art. 18 rozporządzenia (WE) nr 1798/2003, w sprawie uczestnictwa w wymianie określonej kategorii lub podkategorii informacji, o których mowa w art. 3 i 4, oraz, w stosownym przypadku, czy decyduje się na wymianę automatyczną bądź ustrukturyzowaną wymianę automatyczną. Komisja informuje odpowiednio pozostałe Państwa Członkowskie.

b) dostaw nie przekraczających progu przewidzianego w art. 28b część B ust. 2 dyrektywy 77/388/EWG, jeżeli podatnik wybiera opodatkowanie w Państwie Członkowskim przeznaczenia, zgodnie z art. 28b część B ust. 3 wymienionej dyrektywy.

(1) Dz.U. L 331 z 27.12.1979, str. 11. (2) Dz.U. L 145 z 13.6.1977, str. 1.

Państwo Członkowskie dokonujące w przyszłości modyfikacji kategorii lub podkategorii informacji, w których wymianie uczestniczy, lub modyfikacji sposobu swojego uczestnictwa w wymianie informacji odpowiednio informuje o tym Komisję na piśmie. Komisja informuje odpowiednio pozostałe Państwa Członkowskie.

5.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/15

Artykuł 6 Częstotliwość wymiany informacji W przypadku stosowania systemu wymiany automatycznej wymiana informacji odbywa się: a) najpóźniej przed końcem trzeciego miesiąca po upływie roku kalendarzowego, w którym informacja została udostępniona, w odniesieniu do kategorii, o których mowa w art. 3 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 331 POZ 13 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 19 z 20045.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1926/2004 z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów soli zwyczajnej przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L331 - 11 z 20045.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1924/2004 z dnia 4 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L331 - 9 z 20045.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1923/2004 z dnia 25 października 2004 r. ustalające dla Konfederacji Szwajcarskiej pewne koncesje w formie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre przetworzone produkty rolne

 • Dz. U. L331 - 7 z 20045.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1922/2004 z dnia 25 października 2004 r. przyjmujące autonomiczne i przejściowe środki w celu otwarcia wspólnotowych kontyngentów taryfowych dla przywozu bydła żywego pochodzącego ze Szwajcarii

 • Dz. U. L331 - 5 z 20045.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1921/2004 z dnia 25 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 499/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rybołówstwa i żywe konie pochodzące z Islandii

 • Dz. U. L331 - 1 z 20045.11.2004

  Rozporządzenia Rady (WE) nr 1920/2004 z dnia 25 października 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 992/95 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i rybołówstwa pochodzące z Norwegii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.