Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 331 POZ 13 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1925/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1798/2003 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej

Data ogłoszenia:2004-11-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 331 POZ 13 - Strona 3

Strona 3 z 4

1 i 3; b) najpóźniej przed końcem trzeciego miesiąca po upływie kwartału roku kalendarzowego, w którym informacja została udostępniona, w odniesieniu do kategorii, o których mowa w art. 3 ust. 2. Wymiana informacji dotyczących kategorii, o których mowa w art. 3 ust. 4 i 5, odbywa się z chwilą udostępnienia danych. Artykuł 7 Przekazywanie informacji podlegających wymianie 1. Wymiana wszelkich informacji przekazywanych na piśmie zgodnie z art. 37 rozporządzenia (WE) nr 1798/2003 powinna się odbywać, o ile to możliwe, wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą wspólnej sieci łączności / wspólnego systemu połączeń (CCN/CSI), z wyjątkiem informacji określonych poniżej: a) wniosek o zgłoszenie administracyjne, o którym mowa w art. 14 rozporządzenia nr 1798/2003, oraz instrument lub decyzja, które mają podlegać notyfikacji; b) oryginały dokumentów dostarczone zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1798/2003. 2. Właściwe władze w poszczególnych Państwach Członkowskich mogą zgodzić się na odstąpienie od wymogu komunikacji na papierze w odniesieniu do informacji określonych w ust. 1 lit. a) i b).


Artykuł 8 Ocena Środki współpracy administracyjnej zostaną ocenione zgodnie z art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1798/2003 co trzy lata od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Artykuł 9 Dane statystyczne Lista danych statystycznych, o których mowa w art. 35 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1798/2003, została przedstawiona w Załączniku. Każde Państwo Członkowskie w terminie do 30 kwietnia każdego roku i w stopniu, w jakim jest to możliwe, drogą elektroniczną przekazuje Komisji wymienione dane statystyczne, z zastosowaniem formularza, którego wzór przedstawiony jest w Załączniku. Artykuł 10 Wymiana informacji o środkach krajowych Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty wszelkich przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinach objętych niniejszym rozporządzeniem. Komisja powiadamia o wspomnianych środkach pozostałe Państwa Członkowskie. Artykuł 11 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 29 października 2004 r. W imieniu Komisji

Frederik BOLKESTEIN

Członek Komisji

L 331/16

ZAŁĄCZNIK

Wzór dokumentu wykorzystywanego przez Państwa Członkowskie do przekazywania Komisji danych zgodnie z przepisami art. 35 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1798/2003

Państwo Członkowskie:

Rok kalendarzowy: PL

Część A: Statystyki poszczególnych Państw Członkowskich

Późne odpowiedzi od innych Państw Członkowskich (art. 8 ust. 1) Ilość powiadomień z tytułu art. 10 Liczba otrzymanych powiadomień (pole nr 5) Liczba otrzymanych wniosków (pole nr 6) Liczba przypadków, dla których minął termin 3 miesięcy (pole nr 3) Liczba przypadków, dla których został zachowany termin 1 miesiąca (pole nr 4) Wczesne odpowiedzi od innych Państw Członkowskich (art. 8 ust. 2) Wnioski o powiadomienie administracyjne (art. 14–16) Liczba wysłanych wniosków (pole nr 7)

Wnioski o udzielenie informacji (art. 5) Liczba wysłanych wniosków (pole nr 2)

Liczba otrzymanych wniosków (pole nr 1)

Belgia

Republika Czeska

Dania

Niemcy

Estonia

Grecja

Hiszpania

Francja

Irlandia

Włochy

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Cypr

Łotwa

Litwa

Luksemburg

Węgry

Malta

Niderlandy

Austria

Polska

Portugalia

Słowenia

Republika Słowacka

Finlandia

Szwecja

5.11.2004

Zjednoczone Królestwo

Część B: Inne statystyki ogólne

5.11.2004

Dane statystyczne dotyczące podmiotów gospodarczych

Liczba podmiotów zarejestrowanych do celów VAT, które zgłosiły zakupy wewnątrzwspólnotowe (pole nr 8) PL

Liczba podmiotów zarejestrowanych do celów VAT, które zgłosiły dostawy wewnątrzwspólnotowe w oświadczeniach kwartalnych (pole nr 9)

Dane statystyczne dotyczące kontroli i dochodzeń

Liczba zorganizowanych kontroli równoległych (art. 12 i 13) (pole nr 10)

Liczba kontroli równoległych, w których uczestniczyło Państwo Członkowskie (art. 12 i 13) (pole nr 11)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 331 POZ 13 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 19 z 20045.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1926/2004 z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów soli zwyczajnej przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L331 - 11 z 20045.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1924/2004 z dnia 4 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L331 - 9 z 20045.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1923/2004 z dnia 25 października 2004 r. ustalające dla Konfederacji Szwajcarskiej pewne koncesje w formie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre przetworzone produkty rolne

 • Dz. U. L331 - 7 z 20045.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1922/2004 z dnia 25 października 2004 r. przyjmujące autonomiczne i przejściowe środki w celu otwarcia wspólnotowych kontyngentów taryfowych dla przywozu bydła żywego pochodzącego ze Szwajcarii

 • Dz. U. L331 - 5 z 20045.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1921/2004 z dnia 25 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 499/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rybołówstwa i żywe konie pochodzące z Islandii

 • Dz. U. L331 - 1 z 20045.11.2004

  Rozporządzenia Rady (WE) nr 1920/2004 z dnia 25 października 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 992/95 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i rybołówstwa pochodzące z Norwegii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.