Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 331 POZ 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1925/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1798/2003 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej

Data ogłoszenia:2004-11-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 331 POZ 13

Strona 1 z 4
5.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/13

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1925/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1798/2003 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Artykuł 1 Przedmiot


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1798/2003 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 218/92 (1), w szczególności jego art. 18, art. 35 i art. 37,

Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczegółowe zasady wykonywania postanowień art. 18, art. 35 i art. 37 rozporządzenia (WE) nr 1798/2003. Artykuł 2 Definicje

a także mając na uwadze, co następuje:

Do celów niniejszego rozporządzenia, stosuje się następujące definicje: 1) „niewywiązujący się podmiot gospodarczy” oznacza podmiot gospodarczy zarejestrowany jako podatnik dla celów VAT, który, z potencjalnym zamiarem oszustwa, nabywa towary lub usługi, bądź symuluje ich nabywanie, nie płacąc podatku VAT, i zbywa je z uwzględnieniem podatku VAT, nie przekazując należnego podatku VAT właściwym władzom państwowym; 2) „wykorzystanie cudzego numeru VAT” oznacza bezprawne użycie numeru innego zarejestrowanego podatnika VAT. Artykuł 3 Kategorie wymiany informacji bez uprzednio złożonego wniosku Zgodnie z art. 17 rozporządzenia nr 1798/2003 przedmiotem wymiany automatycznej lub ustrukturyzowanej wymiany automatycznej mogą być następujące kategorie informacji: 1) Informacje o podatnikach niemających siedziby.

(1)

Przepisy w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej ustalone w rozporządzeniu (EWG) nr 218/92 oraz w dyrektywie Rady 77/799/EWG z dnia 19 grudnia 1977 r. dotyczącej wzajemnej pomocy właściwych władz Państw Członkowskich w dziedzinie podatków bezpośrednich, niektórych podatków akcyzowych oraz opodatkowania składek na ubezpieczenie (2) zostały połączone i wzmocnione w rozporządzeniu (WE) nr 1798/2003.

(2)

Niezbędne jest dokładne określenie kategorii informacji, których wymiana może się odbywać bez uprzednio złożonego wniosku, jak również częstotliwości, z jaką powinna się ona odbywać, oraz odpowiednich uzgodnień praktycznych.

(3)

Należy ustanowić zasady dotyczące udzielania drogą elektroniczną informacji, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1798/2003.

(4)

Konieczne jest również opracowanie listy danych statystycznych wymaganych dla celów oceny rozporządzenia (WE) nr 1798/2003.

2) Informacje o nowych środkach transportu. 3) Informacje dotyczące sprzedaży na odległość niepodlegającej podatkowi od wartości dodanej w Państwie Członkowskim pochodzenia. 4) Informacje dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych uznawanych za nieprawidłowe. 5) Informacje o (potencjalnych) podmiotach gospodarczych”. „niewywiązujących się

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Współpracy Administracyjnej,

(1) Dz.U. L 264 z 15.10.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 885/2004 (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 1). (2) Dz.U. L 336 z 27.12.1977, str. 15. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/56/WE (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 70).

L 331/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.11.2004

Artykuł 4 Podkategorie wymiany informacji bez uprzednio złożonego wniosku 1. W przypadku podatników niemających siedziby wymiana informacji odnosi się do:

4. W przypadku informacji dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych uznawanych za nieprawidłowe wymiana odnosi się do:

a) przydzielania numerów identyfikacji VAT podatnikom mającym siedzibę w innym Państwie Członkowskim;

a) dostaw, w których przypadku istnieje pewność, że wartość dostaw wewnątrzwspólnotowych zgłoszonych do Elektronicznego Systemu Wymiany Informacji VAT (VIES) znacznie się różni od zgłoszonej wartości wewnątrzwspólnotowych zakupów;

b) zasad zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedziby na terytorium kraju, zgodnie z dyrektywą Rady nr 79/1072/EWG (1). 2. W przypadku nowych środków transportu wymiana informacji odnosi się do:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 331 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 19 z 20045.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1926/2004 z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów soli zwyczajnej przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L331 - 11 z 20045.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1924/2004 z dnia 4 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L331 - 9 z 20045.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1923/2004 z dnia 25 października 2004 r. ustalające dla Konfederacji Szwajcarskiej pewne koncesje w formie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre przetworzone produkty rolne

 • Dz. U. L331 - 7 z 20045.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1922/2004 z dnia 25 października 2004 r. przyjmujące autonomiczne i przejściowe środki w celu otwarcia wspólnotowych kontyngentów taryfowych dla przywozu bydła żywego pochodzącego ze Szwajcarii

 • Dz. U. L331 - 5 z 20045.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1921/2004 z dnia 25 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 499/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rybołówstwa i żywe konie pochodzące z Islandii

 • Dz. U. L331 - 1 z 20045.11.2004

  Rozporządzenia Rady (WE) nr 1920/2004 z dnia 25 października 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 992/95 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i rybołówstwa pochodzące z Norwegii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.