Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 331 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1921/2004 z dnia 25 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 499/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rybołówstwa i żywe konie pochodzące z Islandii

Data ogłoszenia:2004-11-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 331 POZ 5

5.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/5

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1921/2004 z dnia 25 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 499/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rybołówstwa i żywe konie pochodzące z Islandii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

nego kontyngentu taryfowego jest w tym okresie niepotrzebne.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,


(6)

Rozporządzenie (WE) nr 499/96 powinno zostać odpowiednio zmienione.

uwzględniając wniosek Komisji,

(7)

a także mając na uwadze, co następuje:

Ze względu na to, że Porozumienie o rozszerzeniu EOG ma moc obowiązującą od 1 maja 2004 r., niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od tegoż samego dnia i powinno wejść w życie bezzwłocznie,

(1)

Stosownie do rozporządzenia Rady (WE) nr 499/96 z dnia 19 marca 1996 r. otwierającego i ustalającego zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rybołówstwa i żywe konie pochodzące z Islandii (1) wspólnotowe kontyngenty taryfowe zostały otwarte na te produkty rybołówstwa i żywe konie.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 499/96 wprowadza się następujące zmiany:

(2)

Udział Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowacji i Słowenii (zwanych dalej „Państwami Przystępującymi”) w Europejskim Obszarze Gospodarczym został uzgodniony w Porozumieniu o rozszerzeniu EOG podpisanym dnia 14 października 2003 r. między Wspólnotą i jej Państwami Członkowskimi, Islandią, Liechtensteinem i Norwegią oraz Państwami Przystępującymi.

1) W art. 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przywilej kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.0792 nie jest przyznany towarom dopuszczonym do wolnego obrotu w okresie od 15 lutego do 15 czerwca.”.

(3)

W oczekiwaniu na zakończenie procedur wymaganych do przyjęcia Porozumienia o rozszerzeniu EOG podpisane zostało porozumienie w formie wymiany listów, które ustala tymczasowe zastosowanie Porozumienia o rozszerzeniu EOG. Porozumienie to zostało zatwierdzone decyzją Rady 2004/368/WE (2).

2) Załącznik zostaje zmieniony zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2 Dla roku 2004 roczna wielkość kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.0792 zostaje zmniejszona proporcjonalnie do wyrażonej w pełnych tygodniach części okresu kontyngentu, która upłynęła przed dniem podanym w art. 3 akapit drugi.

(4)

Porozumienie o rozszerzeniu EOG przewiduje protokół dodatkowy do Porozumienia o wolnym handlu między WE a Islandią z 1972 r., który zakłada nowy wspólnotowy kontyngent taryfowy na produkty rybołówstwa. Ten kontyngent taryfowy powinien zostać otwarty.

Artykuł 3

(5)

Umowne cło Wspólnej Taryfy Celnej na te produkty rybołówstwa w okresie od 15 lutego do 15 czerwca każdego roku jest „wolne”, zatem stosowanie wymienio-

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 75 z 23.3.1996, str. 8. (2) Dz.U. L 130 z 29.4.2004, str. 1.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 maja 2004 r.

L 331/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.11.2004

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 25 października 2004 r. W imieniu Rady

R. VERDONK

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 499/96 dodaje się następującą pozycję: „09.0792 ex 0303 50 00 0303 50 00 20 Śledzie gatunku Clupea harengus lub Clupea pallasii, mrożone, z wyłączeniem wątroby i ikry, do produkcji przemysłowej (a) (1) 950 0

(a) Wpis zamieszczony w tym poddziale podlega warunkom określonym w odpowiednich przepisach Wspólnoty [patrz: art. 291–300 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1)]. (1) Przywilej kontyngentu taryfowego nie jest przyznany towarom dopuszczonym do wolnego obrotu w okresie od 15 lutego do 15 czerwca.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 331 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 19 z 20045.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1926/2004 z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów soli zwyczajnej przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L331 - 13 z 20045.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1925/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1798/2003 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L331 - 11 z 20045.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1924/2004 z dnia 4 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L331 - 9 z 20045.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1923/2004 z dnia 25 października 2004 r. ustalające dla Konfederacji Szwajcarskiej pewne koncesje w formie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre przetworzone produkty rolne

 • Dz. U. L331 - 7 z 20045.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1922/2004 z dnia 25 października 2004 r. przyjmujące autonomiczne i przejściowe środki w celu otwarcia wspólnotowych kontyngentów taryfowych dla przywozu bydła żywego pochodzącego ze Szwajcarii

 • Dz. U. L331 - 1 z 20045.11.2004

  Rozporządzenia Rady (WE) nr 1920/2004 z dnia 25 października 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 992/95 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i rybołówstwa pochodzące z Norwegii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.