Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 333 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1931/2004 z dnia 8 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1609/88 odnośnie ostatecznego terminu przyjmowania składowania masła przeznaczonego na sprzedaż na mocy rozporządzeń (EWG) nr 3143/85 i (WE) nr 2571/97

Data ogłoszenia:2004-11-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 333 POZ 3

9.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1931/2004 z dnia 8 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1609/88 odnośnie ostatecznego terminu przyjmowania składowania masła przeznaczonego na sprzedaż na mocy rozporządzeń (EWG) nr 3143/85 i (WE) nr 2571/97

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

dzenia Komisji (EWG) nr 1609/88 (3), odnosząca się do masła wspomnianego w rozporządzeniu (WE) nr 2571/97, powinna zostać zmieniona. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,


uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1609/88 akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Masło określone w art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 2571/97 zostało przyjęte do składu przed 1 stycznia 2003 r.”. Artykuł 2

Artykuł 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2571/97 w sprawie sprzedaży masła po obniżonych cenach oraz przyznawania pomocy do śmietany, masła i koncentratu masła, przeznaczonych do wykorzystania w produkcji ciast, lodów i innych środków spożywczych (2) stanowi, że masło wprowadzane do obrotu musi być wprowadzone do składu przed datą, którą należy określić. Z uwagi na tendencje na rynku masła oraz dostępne magazynowane ilości data podana w art. 1 rozporzą-

(2)

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 8 listopada 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6). (2) Dz.U. L 350 z 20.12.1997, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 921/2004 (Dz.U. L 163 z 30.4.2004, str. 94).

(3) Dz.U. L 143 z 10.6.1988, str. 23. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1449/2004 (Dz.U. L 267 z 14.8.2004, str. 31).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 333 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L333 - 12 z 20049.11.2004

  Decyzja Rady, podjęta za wspólnym porozumieniem z nominowanym przewodniczącym Komisji, z dnia 5 listopada 2004 r. przyjmująca listę pozostałych osób, które Rada zamierza mianować członkami Komisji Wspólnot Europejskich, uchylająca i zastępująca decyzję 2004/642/WE, Euratom

 • Dz. U. L333 - 7 z 20049.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 2 listopada 2004 r. ustanawiająca Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

 • Dz. U. L333 - 5 z 20049.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1933/2004 z dnia 8 listopada 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L333 - 4 z 20049.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1932/2004 z dnia 8 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2771/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku masła i śmietany

 • Dz. U. L333 - 1 z 20049.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1930/2004 z dnia 8 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.