Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 334 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1937/2004 z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające załączniki I, II, III i IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

Data ogłoszenia:2004-11-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 334 POZ 3

10.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 334/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1937/2004 z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające załączniki I, II, III i IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

a) tiret odnoszące się do Łotwy otrzymuje brzmienie: „— na Łotwie: sekcja 27 i sekcja 28 art. 3, 5, 6 i 9 Kodeksu postępowania cywilnego (Civilprocesa likums),”;


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (1), w szczególności jego art. 74,

b) tiret odnoszące się do Słowenii otrzymuje brzmienie: „— w Słowenii: art. 48 ust. 2 Prawa prywatnego międzynarodowego i postępowania sądowego (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku) w odniesieniu do art. 47 ust. 2 Kodeksu postępowania cywilnego (Zakon o pravdnem postopku) oraz art. 58 ust. 1 Prawa prywatnego międzynarodowego i postępowania sądowego (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku) w odniesieniu do art. 57 ust. 1 i art. 47 ust. 2 Kodeksu postępowania cywilnego (Zakon o pravdnem postopku);”;

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 wymienia przepisy dotyczące jurysdykcji krajowych. Załącznik II zawiera wykaz sądów lub organów właściwych w Państwach Członkowskich zajmujących się wnioskami o stwierdzenie wykonalności. Załącznik III wymienia sądy zajmujące się środkami zaskarżenia przeciwko takim decyzjom, a załącznik IV wymienia dostępne procedury odszkodowawcze.

c) tiret odnoszące się do Słowacji otrzymuje brzmienie: „— w Słowacji: art. 37–37e ustawy nr 97/1963 Prawa prywatnego międzynarodowego i odnośnych przepisów wykonawczych.”. 2) W załączniku II wprowadza się następujące zmiany: a) tiret odnoszące się do Francji otrzymuje brzmienie:

(2)

Załączniki I, II, III i IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 zostały zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r. w celu dołączenia przepisów dotyczących jurysdykcji krajowych, wykaz sądów lub organów właściwych oraz dostępnych procedur odszkodowawczych w państwach przystępujących.

(3)

Francja, Łotwa, Litwa, Słowenia i Słowacja poinformowały Komisję o zmianach dokonanych w wykazach zawartych w załącznikach I, II, II i IV.

„— we Francji: a) »greffier en chef du tribunal de grande instance«;

(4)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 44/2001,

b) »président de la chambre départementale des notaires« w przypadku wniosku o stwierdzenie wykonalności aktu notarialnego.”

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

b) tiret odnoszące się do Słowenii otrzymuje brzmienie: Artykuł 1 Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 zmienia się następująco: „— w Słowenii »okrožno sodišče«,”;

1) W załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

(1) Dz.U. L 12 z 16.1.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

c) tiret odnoszące się do Słowacji otrzymuje brzmienie: „— w Słowacji »okresný súd«.”.

L 334/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.11.2004

3) W załączniku III wprowadza się następujące zmiany: a) tiret odnoszące się do Francji otrzymuje brzmienie: „— we Francji: a) »cour d’appel« w odniesieniu do decyzji dotyczącej zgody na wniosek; b) sędzia przewodniczący »tribunal de grande instance« w odniesieniu do decyzji dotyczącej odrzucenia wniosku.”; b) tiret odnoszące się do Litwy otrzymuje brzmienie: „— na Litwie »Lietuvos apeliacinis teismas«,”; c) tiret odnoszące się do Słowenii otrzymuje brzmienie: „— w Słowenii »okrožno sodišče«,”; d) tiret odnoszące się do Słowacji otrzymuje brzmienie:

„— w Słowacji »okresný súd«.”. 4) W załączniku IV wprowadza się następujące zmiany: a) tiret odnoszące się do Litwy otrzymuje brzmienie: „— na Litwie odwołanie do »Lietuvos Aukščiausiasis Teismas«,”; b) tiret odnoszące się do Słowenii otrzymuje brzmienie: „— w Słowenii odwołanie do »Vrhovno sodišče Republike Slovenije«,”; c) tiret odnoszące się do Słowacji otrzymuje brzmienie: „— w Słowacji »dovolanie«.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 9 listopada 2004 r. W imieniu Komisji

António VITORINO

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 334 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L334 - 1 z 200410.11.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1936/2004 z dnia 9 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.