Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 335 POZ 5

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 4 października 2004 r. dotycząca zawarcia umowy odnawiającej umowę dotyczącą współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki

Data ogłoszenia:2004-11-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 335 POZ 5

11.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 335/5

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 4 października 2004 r. dotycząca zawarcia umowy odnawiającej umowę dotyczącą współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki (2004/756/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 170 ust. 2 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje: Decyzją z dnia 13 października 1998 r. (2) Rada zatwierdziła zawarcie umowy dotyczącej współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Artykuł 12 lit. b) stanowi, co następuje: „Niniejsza Umowa jest zawarta na okres pięciu lat. Na podstawie przeglądu dokonanego przez Strony, w ostatnim roku każdego późniejszego okresu Umowa może być przedłużona, wraz z możliwymi zmianami na kolejne okresy pięciu lat za wzajemnym pisemnym porozumieniem Stron.”. Władze Stanów Zjednoczonych Ameryki powiadomiły służby Komisji, że opowiadają się za przedłużeniem wyżej wymienionej umowy na okres kolejnych pięciu lat. Szybkie odnowienie tej umowy leży zatem w najlepiej rozumianym interesie obu stron. Treść odnowionej umowy będzie taka sama, jak treść umowy, która wygasła w dniu 13 października 2003 r. Umowa odnawiająca umowę dotyczącą współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki powinna zostać zatwierdzona w imieniu Wspólnoty,


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Opinia wydana dnia 16 grudnia 2003 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 284 z 22.10.1998, str. 35.

L 335/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.11.2004

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty na dodatkowy okres pięciu lat umowę odnawiającą umowę dotyczącą współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tekst umowy jest załączony do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Przewodniczący Rady jest niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby uprawnionej do podpisania umowy w celu wyrażenia przez Wspólnotę zgody na związanie tą umową.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 4 października 2004 r. W imieniu Rady

A. J. DE GEUS

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 335 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L335 - 8 z 200411.11.2004

  Decyzja ramowa Rady 2004/757/WSiSW z dnia 25 października 2004 r. ustanawiająca minimalne przepisy określające znamiona przestępstw i kar w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami

 • Dz. U. L335 - 7 z 200411.11.2004

  Umowa odnawiająca umowę dotyczącą współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L335 - 4 z 200411.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1940/2004 z dnia 10 listopada 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L335 - 3 z 200411.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1939/2004 z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L335 - 1 z 200411.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1938/2004 z dnia 10 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.