Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 336 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1941/2004 z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie zakończenia przeglądu rozporządzenia (WE) nr 2605/2000 nakładającego ostateczne cła antydumpingowe na przywóz niektórych wag elektronicznych (REWS), pochodzących między innymi z Tajwanu, dla nowych eksporterów

Data ogłoszenia:2004-11-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 336 POZ 1

Strona 1 z 2
12.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 336/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1941/2004 z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie zakończenia przeglądu rozporządzenia (WE) nr 2605/2000 nakładającego ostateczne cła antydumpingowe na przywóz niektórych wag elektronicznych (REWS), pochodzących między innymi z Tajwanu, dla nowych eksporterów

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z państw nie będących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 4, uwzględniając propozycję przedstawioną przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:


(3) A. ISTNIEJĄCE ŚRODKI (1)

Electronic Co., Ltd. (zwanego dalej „Charder”) o wszczęcie przeglądu rozporządzenia (WE) nr 2605/2000 dla nowych eksporterów, na mocy art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Przedsiębiorca ten podnosił, że nie jest powiązany z żadnym z tajwańskich producentów będących jednocześnie eksporterami podlegających obowiązującym środkom antydumpingowym w odniesieniu do REWS. Ponadto Charder podnosił, że nie eksportował REWS na teren Wspólnoty w pierwotnym okresie dochodzenia (tj. w okresie od 1 września 1998 r. do 31 sierpnia 1999 r.), ale rozpoczął eksport REWS do Wspólnoty w okresie późniejszym. 2. Wszczęcie przeglądu dla nowych eksporterów Komisja przeanalizowała dowody dostarczone przez Charder i uznała je za wystarczającą podstawę do wszczęcia przeglądu zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Po konsultacji z Komitetem Doradczym i po wyrażeniu opinii przez zainteresowaną branżę przemysłu wspólnotowego, Komisja wszczęła rozporządzeniem (WE) nr 2034/2003 (4) przegląd rozporządzenia (WE) nr 2605/2000 w odniesieniu do Charder i rozpoczęła dochodzenie w tej sprawie. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2034/2003 wszczynającym przegląd, cło antydumpingowe w wysokości 13,4 % nałożone rozporządzeniem (WE) nr 2605/2000 na przywóz REWS produkowanych przez Charder zostało uchylone. Jednocześnie, na mocy art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, polecono organom celnym podjęcie odpowiednich kroków w celu rejestracji takich przywozów. 3. Rozpatrywany produkt

(5)

Obowiązującymi obecnie środkami odnośnie do przywozu na teren Wspólnoty niektórych wag elektronicznych („REWS”) pochodzących z Tajwanu są ostateczne cła antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 2605/2000 (2). Na mocy tego rozporządzenia cła antydumpingowe zostały również nałożone na przywóz REWS z Chińskiej Republiki Ludowej i Republiki Korei. Istnieją także obowiązujące środki antydumpingowe dotyczące REWS pochodzących z Japonii i Singapuru (3).

B. OBECNE DOCHODZENIE

(4)

1. Wniosek o wszczęcie przeglądu

(2)

Po nałożeniu ostatecznych ceł antydumpingowych na przywóz REWS pochodzących z Tajwanu, do Komisji wpłynął wniosek przedsiębiorcy tajwańskiego Charder

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 301 z 30.11.2000, str. 42. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1408/2004 (Dz.U. L 256 z 3.8.2004, str. 8). (3) Rozporządzenie Rady (WE) nr 468/2001 z dnia 6 marca 2001 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych wag elektronicznych pochodzących z Japonii (Dz.U. L 67 z 9.3.2001, str. 24) oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 469/2001 z dnia 6 marca 2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych wag elektronicznych pochodzących z Singapuru (Dz.U. L 67 z 9.3.2001, str. 37).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 336 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L336 - 40 z 200412.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 2 listopada 2004 r. dotycząca mianowania członka Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. L336 - 38 z 200412.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 2 listopada 2004 r. upoważniająca Austrię do zastosowania środka ustanawiającego odstępstwo od art. 21 Szóstej Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L336 - 37 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1954/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 238/2004

 • Dz. U. L336 - 36 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1953/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L336 - 35 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1952/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L336 - 34 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1951/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L336 - 32 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1950/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L336 - 24 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1949/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L336 - 23 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1948/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 12. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L336 - 21 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1947/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L336 - 19 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1946/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 12 listopada 2004 r.

 • Dz. U. L336 - 18 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1945/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające na rok 2005 procentowe redukcje, jakie mają być stosowane w odniesieniu do wniosków o przydział składanych przez nietradycyjne podmioty gospodarcze w ramach kontyngentów taryfowych A/B i C na przywóz bananów

 • Dz. U. L336 - 15 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1944/2004 z dnia 10 listopada 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L336 - 13 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1943/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L336 - 4 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1942/2004 z dnia 2 listopada 2004 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym poborze tymczasowego cła nałożonego na przywóz sklejki z drewna okoumé pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.