Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 336 POZ 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1944/2004 z dnia 10 listopada 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2004-11-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 336 POZ 15

12.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 336/15

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1944/2004 z dnia 10 listopada 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3030/93 z dnia 12 października 1993 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich (1), w szczególności jego art. 7, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

mowa w art. 5 Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Chińską Republiką Ludową w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi, parafowanej 9 grudnia 1988 r., zgodnie z załącznikiem VIII kolumna 9 do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93.

(4)

Właściwym jest pozytywne rozpatrzenie wniosku, w ramach dostępnych ilości. Wskazane jest, aby niniejsze rozporządzenie weszło w życie nastepnego dnia po jego opublikowaniu w celu umożliwienia zainteresowanym stronom skorzystania z niego możliwie najszybciej. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wyrobów Włókienniczych ustanowionego na mocy art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 3030/93,

(5)

Artykuł 5 Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Chińską Republiką Ludową w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi, parafowanej 9 grudnia 1988 r. i zatwierdzonej decyzją Rady nr 90/647/EWG (2), ostatnio zmienionej i poszerzonej porozumieniem w formie wymiany listów, parafowanym 19 maja 2000 r. i zatwierdzonym decyzją Rady nr 2000/787/WE (3), stanowi, że możliwe jest dokonywanie przesunięć między latami kontyngentowymi. O tych zasadach elastyczności poinformowano Organ Monitorowania Rynku Tekstyliów Światowej Organizacji Handlu po przystąpieniu Chin do tej organizacji. Dnia 2 sierpnia 2004 r. Chińska Republika Ludowa złożyła wniosek o przesunięcia ilości z roku kontyngentowego 2003 na rok kontyngentowy 2004. Przesunięcia wnioskowane przez Chińską Republikę Ludową wchodzą w zakres zasad elastyczności, o których

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, ustalone w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Chińską Republiką Ludową w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi, zostają zatwierdzone na rok kontyngentowy 2004 zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następującego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, 10 listopada 2004 r. W imieniu Komisji

Pascal LAMY

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 275 z 8.11.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1627/2004 (Dz.U. L 295 z 18.9.2004, str. 1). (2) Dz.U. L 352 z 15.12.1990, str. 1. (3) Dz.U. L 314 z 14.12.2000, str. 13.

L 336/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.11.2004

ZAŁĄCZNIK

720 Chiny Kontyngent roboczy po zastosowaniu normalnych zasad elastyczności

DOSTOSOWANIE Przeniesienie z roku kontyngentowego 2003 Nowy dostosowany kontyngent roboczy

Gr.

Kat.

Jedn.

Limit 2004

Ilość

%

IA IA IA IA IB IB IB IB IB IIA IIA IIA IIA IIB IIB IIB IIB IIB IIB IIB IIB IIB IIB IIB IIIB

1 2a 3 3a 5 5a 6 7 8 9 20/39 22 23 13 14 15 16 17 26 28 29 31 78 83 97 163

kg kg kg kg szt. szt. szt. szt. szt. kg kg kg kg szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. kg kg kg kg kg

4 770 000 4 359 000 8 088 000 2 769 000 39 422 000 250 000 40 913 000 17 093 000 27 723 000 6 962 000 11 361 000 19 351 000 11 847 000 586 244 000 17 887 000 20 131 000 17 181 000 13 061 000 6 645 000 92 909 000 15 687 000 96 488 000 36 651 000 10 883 000 2 861 000 8 481 000 59 000

4 455 350 4 533 360 8 233 380 2 879 760 39 814 430 257 500 41 294 420 17 605 790 28 554 690 7 406 210 11 901 840 16 780 878 3 202 410 613 195 160 18 423 610 21 072 590 18 241 410 13 452 830 7 077 360 101 270 810 16 410 980 100 979 370 36 762 570 11 378 820 3 118 490 8 921 840 60 770

190 800 121 624 30 631 89 653 63 825 10 000 176 003 683 720 462 61 956 99 954 774 040 473 880 285 710 715 480 274 510 149 117 522 440 180 460 3 220 806 126 255 42 992 934 242 274 079 114 440 13 235 2 380

4,0 2,8 0,4 3,2 0,2 4,0 0,4 4,0 0,002 0,9 0,9 4,0 4,0 0,05 4,0 1,4 0,9 4,0 2,7 3,5 0,8 0,04 2,5 2,5 4,0 0,2 4,0

4 646 150 4 654 984 8 264 011 2 969 413 39 878 255 267 500 41 470 423 18 289 510 28 555 152 7 468 166 12 001 794 17 554 918 3 676 290 613 480 870 19 139 090 21 347 100 18 390 527 13 975 270 7 257 820 104 491 616 16 537 235 101 022 362 37 696 812 11 652 899 3 232 930 8 935 075 63 130

inne

X20

12.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 336/17

720 Chiny Kontyngent roboczy po zastosowaniu normalnych zasad elastyczności

DOSTOSOWANIE Przeniesienie z roku kontyngentowego 2003 Kat. Jedn. Limit 2004 Ilość % Nowy dostosowany kontyngent roboczy

Gr.

inne inne inne inne inne inne inne

X117 X118 X122 X136A X156 X157 X159

kg kg kg kg kg kg kg

684 000 1 513 000 220 000 462 000 3 986 000 13 738 000 4 352 000

745 560 1 649 170 226 600 475 860 4 105 580 13 933 540 4 482 560

27 360 60 520 8 800 18 480 159 440 549 520 174 080

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

772 920 1 709 690 235 400 494 340 4 265 020 14 483 060 4 656 640

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 336 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L336 - 40 z 200412.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 2 listopada 2004 r. dotycząca mianowania członka Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. L336 - 38 z 200412.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 2 listopada 2004 r. upoważniająca Austrię do zastosowania środka ustanawiającego odstępstwo od art. 21 Szóstej Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L336 - 37 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1954/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 238/2004

 • Dz. U. L336 - 36 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1953/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L336 - 35 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1952/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L336 - 34 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1951/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L336 - 32 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1950/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L336 - 24 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1949/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L336 - 23 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1948/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 12. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L336 - 21 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1947/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L336 - 19 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1946/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 12 listopada 2004 r.

 • Dz. U. L336 - 18 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1945/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające na rok 2005 procentowe redukcje, jakie mają być stosowane w odniesieniu do wniosków o przydział składanych przez nietradycyjne podmioty gospodarcze w ramach kontyngentów taryfowych A/B i C na przywóz bananów

 • Dz. U. L336 - 13 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1943/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L336 - 4 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1942/2004 z dnia 2 listopada 2004 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym poborze tymczasowego cła nałożonego na przywóz sklejki z drewna okoumé pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L336 - 1 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1941/2004 z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie zakończenia przeglądu rozporządzenia (WE) nr 2605/2000 nakładającego ostateczne cła antydumpingowe na przywóz niektórych wag elektronicznych (REWS), pochodzących między innymi z Tajwanu, dla nowych eksporterów

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.