Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 336 POZ 4 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1942/2004 z dnia 2 listopada 2004 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym poborze tymczasowego cła nałożonego na przywóz sklejki z drewna okoumé pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2004-11-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 336 POZ 4 - Strona 5

Strona 5 z 10

(32)

3.2. Ustalenie wartości normalnej dla wszystkich producentów będących jednocześnie eksporterami, nietraktowanych na zasadach gospodarki rynkowej

(27)

Dokonano korekty wartości normalnej z tytułu różnic we właściwościach fizycznych, zgodnie z art. 2 ust. 10 lit. a) rozporządzenia podstawowego, aby uwzględnić różnice w typach kleju stosowanego w produktach porównywalnych sprzedawanych w Turcji oraz w produkcie rozpatrywanym.

Tymczasowo, w celu ustalenia wartości normalnej dla ChRL, jako analogiczny kraj trzeci o gospodarce rynkowej wybrano Maroko. Jak zaznaczono w motywie (56) rozporządzenia tymczasowego, wyborowi temu sprzeciwiło się trzech producentów będących jednocześnie eksporterami.


4. Cena eksportowa

(33)

(28)

Dochodzenie Komisji wykazało, że na rynku marokańskim istnieje tylko jeden producent, a ponadto obowiązuje tam wysokie cło przywozowe. Postanowiono zatem zbadać możliwość wyboru innego kraju analogicznego. Jako potencjalny kraj analogiczny przewidziano Turcję, gdzie na współpracę z Komisją zgodę wyraził jeden producent.

Wobec braku jakichkolwiek uwag niniejszym potwierdza się tymczasowe ustalenia dotyczące ceny eksportowej, zawarte w motywach (60) i (61) rozporządzenia tymczasowego. Jeśli chodzi o ustalenie ceny eksportowej dla eksporterów niewspółpracujących, dokonano następującej zmiany: zamiast zastosować jako podstawę ograniczoną wielkość sprzedaży jak dla współpracującego producenta będącego jednocześnie eksporterem, nietraktowanego na zasadach gospodarki rynkowej, zastosowano ogólną wielkość sprzedaży sklejki z wierzchnią warstwą drewna okoumé, gdyż – zgodnie z dostępnymi informacjami – wielkość ta była bardziej reprezentatywna dla większości wywozów z Chin.

L 336/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.11.2004

5. Porównanie

(34)

(38)

Jeden producent będący jednocześnie eksporterem podnosił, że koszty transportu zostały odliczone w niewłaściwy sposób od wartości sprzedaży zrealizowanej na bazie FOB. Jednak korekta ta została wprowadzona dopiero po przeliczeniu na bazę CIF ogólnej wartości sprzedaży, zgodnie z metodą uzgodnioną z przedsiębiorcą. Powyższe twierdzenie należało więc odrzucić.

Wobec braku innych uwag niniejszym potwierdza się metodę obliczenia ogólnokrajowego marginesu dumpingu, zgodnie z motywami (67)–(69) rozporządzenia tymczasowego. Ze względu na fakt przyjęcia Turcji jako kraju analogicznego, jak wyjaśniono w powyższych motywach (27)–(32), nowy ogólnokrajowy poziom dumpingu ustalono na 66,7 % ceny CIF na granicy Wspólnoty przed ocleniem.

(35)

Jeden producent będący jednocześnie eksporterem zgłosił zarzuty wobec korekty, jakiej poddano jego cenę eksportową, w celu uwzględnienia odroczonego rabatu, jaki producent ten udzielił jednemu ze swoich kontrahentów, jak to opisano w motywie (63) rozporządzenia tymczasowego. Eksporter ten stwierdził, że rabat ten już uwzględniono w cenach zgłoszonych przez przedsiębiorcę. Jednak nie był on w stanie wykazać tego w dochodzeniu. Argument powyższy należało więc odrzucić.

E. PRZEMYSŁ WSPÓLNOTOWY (39)

Wobec braku jakichkolwiek uwag niniejszym potwierdza się tymczasowe ustalenia dotyczące przemysłu wspólnotowego, zgodnie z motywami (70)–(72) rozporządzenia tymczasowego.

(36)

Jeden producent będący jednocześnie eksporterem stwierdził, że prowadzi sprzedaż rozpatrywanego produktu różnym kategoriom odbiorców w zależności od tego, czy są one przeznaczone na eksport czy na rynek krajowy, i przedstawione przez niego dane wykazywały stałe różnice cenowe pomiędzy różnymi kategoriami odbiorców. Wnioskował on, aby uwzględnić to przy obliczaniu dumpingu i wprowadzić korektę jego ceny eksportowej ze względu na poziom obrotu, zgodnie z art. 2 ust. 10 lit. d) rozporządzenia podstawowego. Choć żądanie to uznano za uzasadnione, poziom wnioskowanej przez eksportera korekty oparto na pojedynczym przykładzie, zatem nie uznano go za reprezentatywny. Po analizie danych cenowych zatwierdzono i zastosowano odpowiedni poziom korekty ceny eksportowej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 336 POZ 4 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L336 - 40 z 200412.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 2 listopada 2004 r. dotycząca mianowania członka Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. L336 - 38 z 200412.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 2 listopada 2004 r. upoważniająca Austrię do zastosowania środka ustanawiającego odstępstwo od art. 21 Szóstej Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L336 - 37 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1954/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 238/2004

 • Dz. U. L336 - 36 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1953/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L336 - 35 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1952/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L336 - 34 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1951/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L336 - 32 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1950/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L336 - 24 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1949/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L336 - 23 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1948/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 12. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L336 - 21 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1947/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L336 - 19 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1946/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 12 listopada 2004 r.

 • Dz. U. L336 - 18 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1945/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające na rok 2005 procentowe redukcje, jakie mają być stosowane w odniesieniu do wniosków o przydział składanych przez nietradycyjne podmioty gospodarcze w ramach kontyngentów taryfowych A/B i C na przywóz bananów

 • Dz. U. L336 - 15 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1944/2004 z dnia 10 listopada 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L336 - 13 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1943/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L336 - 1 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1941/2004 z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie zakończenia przeglądu rozporządzenia (WE) nr 2605/2000 nakładającego ostateczne cła antydumpingowe na przywóz niektórych wag elektronicznych (REWS), pochodzących między innymi z Tajwanu, dla nowych eksporterów

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.