Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 336 POZ 4 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1942/2004 z dnia 2 listopada 2004 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym poborze tymczasowego cła nałożonego na przywóz sklejki z drewna okoumé pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2004-11-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 336 POZ 4 - Strona 7

Strona 7 z 10

Dwóch eksporterów podniosło argument, że wzrost średnich kosztów jednostkowych dla przemysłu wspólnotowego w rozpatrywanym okresie stanowił istotny czynnik powodujący spadek rentowności w przemyśle wspólnotowym, co podważa istnienie związku przyczynowego pomiędzy dumpingiem a szkodą. W motywie (113) rozporządzenia tymczasowego zauważono, że zmiana kosztów, jaka dotyczyła badanych producentów wspólnotowych, nie pozostawała w oderwaniu od zmian ogólnych kosztów i cen na terenie Wspólnoty. Tego rodzaju wzrost kosztów, na przykład kosztów surowców, nie stanowi czynnika zewnętrznego, z którym przemysł mógłby uporać się w normalnych warunkach gospodarczych, a w szczególności przy braku silnej presji cenowej ze strony produktów będących przedmiotem dumpingu. Ponadto przynajmniej część obserwowanego wzrostu średnich kosztów można przypisać niskiemu wykorzystaniu posiadanych zdolności produkcyjnych oraz przerzuceniu się na droższe typy produktu, co z kolei ma związek z konkurencją ze strony dumpingowego przywozu. W związku z powyższym argument ten nie może zostać przyjęty.


(48)

(45)

Wobec braku innych uwag niniejszym potwierdza się wnioski sformułowane w motywach (82)–(99) rozporządzenia tymczasowego.

Jeśli chodzi o ewentualne skutki przywozu pochodzącego z państw trzecich, z wyjątkiem ChRL, w motywie (109) rozporządzenia tymczasowego zauważono, że średnie ceny innych dużych eksporterów, takich jak Gabon czy Maroko, są o około 50 % wyższe niż ceny chińskie i dlatego nie można ich brać pod uwagę jako czynnika decydującego o szkodzie dla przemysłu wspólnotowego. Jeden importer wskazał, że wywóz z tych dwóch państw dotyczył zawsze lub prawie zawsze sklejki wyłącznie z drewna okoumé, podczas gdy większość wywozu z ChRL dotyczyła sklejki z wierzchnią warstwą z drewna okoumé, która jest oczywiście tańsza. Choć uwaga ta może być słuszna, różnica cenowa między cenami sklejki wyłącznie z drewna okoumé a sklejki z wierzchnią warstwą z drewna okoumé, która, jak wykazało dochodzenie, wynosiła około 15 %, nie stanowiła wyżej wspomnianej 50 % różnicy cenowej. Ponadto aktualne pozostaje ustalenie zawarte w rozporządzeniu tymczasowym, że udziały tych państw w rynku są o wiele mniejsze niż udział ChRL oraz że wielkości i ceny wywozu w rozpatrywanym okresie utrzymywały się na stabilnym poziomie. Zatem powyższa uwaga nie podważa wniosku, że przywóz z państw trzecich nie wpłynął na presję konkurencyjną wywieraną na przemysł wspólnotowy w takim zakresie, jak w przypadku przywozu z ChRL, a zatem nie był to czynnik decydujący o szkodliwej sytuacji w przemyśle wspólnotowym.

L 336/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.11.2004

(49)

Ci sami eksporterzy argumentowali, że spadek wyników eksportowych w przemyśle wspólnotowym, o którym mowa w motywie (111) rozporządzenia tymczasowego, nie był nieznaczny i wraz z innymi czynnikami, które nie były związane z chińskim wywozem, mógł przyczynić się do pogorszenia sytuacji finansowej przemysłu wspólnotowego. Choć wywóz realizowany przez przemysł wspólnotowy rzeczywiście spadł o prawie 2 000 ton przez okres trzech i pół roku, to, jak wskazano w motywie (111) rozporządzenia tymczasowego, spadek ten nie może być porównywany z wpływem wywozu z Chin na rynek wspólnotowy, który w okresie dwóch i pół roku, od roku 2 000 do okresu dochodzenia, osiągnął poziom 80 000 ton. Zatem i ten argument został odrzucony.

I. OSTATECZNE ŚRODKI ANTYDUMPINGOWE

1. Poziom usunięcia szkody

(54)

Wobec braku jakichkolwiek uwag niniejszym potwierdza się metodę zastosowaną przy ustalaniu poziomu usunięcia szkody, opisaną w motywach (128)–(132) rozporządzenia tymczasowego.

(55)

Na podstawie tej metody obliczono poziom usunięcia szkody w celu ustalenia poziomu ostatecznych środków, jakie mają zostać nałożone.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 336 POZ 4 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L336 - 40 z 200412.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 2 listopada 2004 r. dotycząca mianowania członka Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. L336 - 38 z 200412.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 2 listopada 2004 r. upoważniająca Austrię do zastosowania środka ustanawiającego odstępstwo od art. 21 Szóstej Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L336 - 37 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1954/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 238/2004

 • Dz. U. L336 - 36 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1953/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L336 - 35 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1952/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L336 - 34 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1951/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L336 - 32 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1950/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L336 - 24 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1949/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L336 - 23 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1948/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 12. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L336 - 21 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1947/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L336 - 19 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1946/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 12 listopada 2004 r.

 • Dz. U. L336 - 18 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1945/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające na rok 2005 procentowe redukcje, jakie mają być stosowane w odniesieniu do wniosków o przydział składanych przez nietradycyjne podmioty gospodarcze w ramach kontyngentów taryfowych A/B i C na przywóz bananów

 • Dz. U. L336 - 15 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1944/2004 z dnia 10 listopada 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L336 - 13 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1943/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L336 - 1 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1941/2004 z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie zakończenia przeglądu rozporządzenia (WE) nr 2605/2000 nakładającego ostateczne cła antydumpingowe na przywóz niektórych wag elektronicznych (REWS), pochodzących między innymi z Tajwanu, dla nowych eksporterów

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.