Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 337 POZ 13

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2004/104/WE z dnia 14 października 2004 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (zgodności elektromagnetycznej) pojazdów oraz zmieniająca dyrektywę 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zatwierdzenia typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (1)

Data ogłoszenia:2004-11-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 337 POZ 13

Strona 1 z 24
13.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 337/13

DYREKTYWA KOMISJI 2004/104/WE z dnia 14 października 2004 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (zgodności elektromagnetycznej) pojazdów oraz zmieniająca dyrektywę 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zatwierdzenia typu pojazdów silnikowych i ich przyczep

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Rady 89/336/EWG z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (3) oraz w dyrektywie 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (4).

uwzględniając dyrektywę Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zatwierdzenia typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (1), w szczególności jej art. 13 ust. 2,

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 72/245/EWG z dnia 20 czerwca 1972 r. odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (zgodności elektromagnetycznej) pojazdów (2), w szczególności jej art. 4,

Wymogi i normy kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych i elektromagnetycznych były stale aktualizowane w ramach prac standaryzacyjnych Międzynarodowego Specjalnego Komitetu ds. Zakłóceń Radioelektrycznych (CISPR) oraz Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO), odpowiednie jest zatem odwołanie się w niniejszej dyrektywie do procedur testowych określonych najnowszych wydaniach odpowiednich standardów.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Dyrektywa 72/245/EWG jest jedną ze szczegółowych dyrektyw, dotyczącą procedury homologacji ustanowionej dyrektywą 70/156/EWG.

(6)

Dyrektywa 72/245/EWG powinna zostać zatem odpowiednio zmieniona.

(2)

Od zmiany dyrektywy 72/245/EWG w 1995 r. nastąpił znaczący wzrost liczby części elektrycznych i elektronicznych stosowanych w pojazdach silnikowych. Części te sterują obecnie nie tylko urządzeniami związanymi z wygodą, dostarczaniem informacji i rozrywki, ale również pewnymi istotnymi funkcjami zapewniającymi bezpieczeństwo.

Zmiany dyrektywy 72/245/EWG mają wpływ na dyrektywę 70/156/EWG, istnieje zatem konieczność odpowiedniej zmiany tej dyrektywy.

(7)

Środki określone w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Technicznego, ustanowionego dyrektywą 70/156/EWG,

(3)

W świetle doświadczeń zebranych od momentu zmiany dyrektywy 72/245/EWG nie jest już konieczne regulowanie rynku posprzedażowego wyposażenia niezwiązanego z zapewnianiem bezpieczeństwa przepisami dyrektywy odnoszącej się konkretnie do kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) w sektorze motoryzacyjnym, dla takiego wyposażenia wystarczy uzyskać deklarację zgodności zgodnie z procedurami określonymi w dyrektywie

Dyrektywa ostatnio zmieniona (Dz.U. L 153 z 30.4.2004, Dyrektywa ostatnio zmieniona Europejskiego i Rady (Dz.U.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 Załączniki do dyrektywy 72/245/EWG zastępuje się załącznikami do niniejszej dyrektywy.

(3) Dz.U. L 139 z 23.5.1989, str. 19. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 93/68/EWG (Dz.U. L 220 z 30.8.1993, str. 1). (4) Dz.U. L 91 z 7.4.1999, str. 10.

(1) Dz.U. L 42, z 23.2.1970, str. 1. dyrektywą Komisji 2004/78/WE str. 103). (2) Dz.U. L 152 z 6.7.1972, str. 15. dyrektywą 95/54/WE Parlamentu L 266 z 8.11.1995, str. 1).

L 337/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.11.2004

Artykuł 2 1. Z mocą od 1 stycznia 2006, w odniesieniu do pojazdów, części i oddzielnych zespołów technicznych, które spełniają wymagania określone w załącznikach od I do X dyrektywy 72/245/EWG zmienionej niniejszą dyrektywą, żadne Państwo Członkowskie nie może z przyczyn związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 337 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L337 - 73 z 200413.11.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1101/2004 z dnia 10 czerwca 2004 r. zmieniającego załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 211 z 12.6.2004)

 • Dz. U. L337 - 72 z 200413.11.2004

  Decyzja 2004/763/WPZiB Rady Europejskiej z dnia 5 listopada 2004 r. zmieniająca wspólną strategię 2000/458/WPZiB w sprawie obszaru śródziemnomorskiego w celu wydłużenia okresu jej stosowania

 • Dz. U. L337 - 70 z 200413.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/828/WE w sprawie przemieszczania zwierząt ze stref zamkniętych i przez nie w Hiszpanii i Portugalii w związku z wybuchem choroby niebieskiego języka w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4398) (1)

 • Dz. U. L337 - 64 z 200413.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2004 r. ustanawiająca przepisy wykonawcze do dyrektywy Rady 93/24/EWG w sprawie badań statystycznych dotyczących pogłowia i produkcji w sektorze bydła (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4091) (1)

 • Dz. U. L337 - 59 z 200413.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2004 r. ustalająca szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 93/23/EWG w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących pogłowia i hodowli trzody chlewnej (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4090) (1)

 • Dz. U. L337 - 11 z 200413.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1962/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L337 - 10 z 200413.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1961/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 7. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L337 - 9 z 200413.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1960/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 8. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L337 - 8 z 200413.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1959/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 324. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L337 - 7 z 200413.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1958/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 71. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L337 - 5 z 200413.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1957/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 152. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L337 - 3 z 200413.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1956/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 152. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L337 - 1 z 200413.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1955/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.