Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 337 POZ 64 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 października 2004 r. ustanawiająca przepisy wykonawcze do dyrektywy Rady 93/24/EWG w sprawie badań statystycznych dotyczących pogłowia i produkcji w sektorze bydła (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4091) (1)

Data ogłoszenia:2004-11-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 337 POZ 64 - Strona 2

Strona 2 z 3

a) gospodarstw rolnych, w których zagospodarowana powierzchnia rolna jest równa jednemu hektarowi lub przekracza jeden hektar;

(3) Dz.U. L 154 z 21.6.2003, str. 1.

13.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 337/65

b) gospodarstw rolnych, w których zagospodarowana powierzchnia rolna nie przekracza jednego hektara, jeśli produkują one w pewnym stopniu na sprzedaż lub jeśli ich jednostka produkcyjna przekracza pewne progi fizyczne. 3. Państwa Członkowskie, które do swoich badań pragną stosować inny próg, zobowiązują się ustalić ten próg w taki sposób, aby wykluczyć wyłącznie najmniejsze gospodarstwa, których wkład do standardowej marży brutto – w rozumieniu decyzji Komisji 85/377/EWG (1) – zainteresowanego Państwa Członkowskiego wynosi ogółem najwyżej 1 %. Artykuł 2 Definicje kategorii bydła, o których mowa w art. 3 ust. 1, art. 10 ust. 2 i art. 12 ust. 2 dyrektywy 93/24/EWG, znajdują się w załączniku I do niniejszej decyzji. Artykuł 3 Jeśli chodzi o jednostki terytorialne, o których mowa w art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/24/EWG, Państwa Członkowskie respektują poziom nomenklatury wspólnej terytorialnych jednostek statystycznych (NUTS), określony w załączniku II do niniejszej decyzji. Są zwolnione z opracowywania wyników dla regionów, w których pogłowie bydła nie przekracza 1 % ogólnokrajowego pogłowia bydła. Artykuł 4 Klasy wielkości pogłowia, o których mowa w art. 8 ust. 1 dyrektywy 93/24/EWG, znajdują się w załączniku III do niniejszej decyzji. Artykuł 5 Waga tuszy, o której mowa w art. 10 ust. 1 dyrektywy 93/24/EWG, jest wagą schłodzonej tuszy zwierzęcia rzeźnego po zdjęciu skóry, upuszczeniu krwi, usunięciu wnętrzności i obcięciu organów genitalnych zewnętrznych, krańców członków na poziomie pęciny i kości stępu, głowy, ogona, nerek i tłuszczów okołonerkowych, jak również wymion.


Artykuł 6 1. Lista Państw Członkowskich mających pozwolenie na przeprowadzanie badań w miesiącach maj/czerwiec lub listopad/grudzień w wybranych regionach, z zastrzeżeniem, aby te badania dotyczyły co najmniej 70 % pogłowia bydła, znajduje się w załączniku IV lit. a) do niniejszej decyzji. 2. Lista Państw Członkowskich mających pozwolenie na przeprowadzanie badań wyłącznie w listopadzie/grudniu znajduje się w załączniku IV lit. b) do niniejszej decyzji. 3. Lista Państw Członkowskich mających pozwolenie na dokonywanie dystrybucji regionalnej dla ostatecznych wyników badań maj/czerwiec znajduje się w załączniku IV lit. c) do niniejszej decyzji. 4. Lista Państw Członkowskich mających pozwolenie na dokonywanie dystrybucji zalecanej według klasy liczebności pogłowia dla wyników badań maj/czerwiec znajduje się w załączniku IV lit. d) do niniejszej decyzji. Artykuł 7 Uchyla się decyzję 94/433/WE. Odniesienia do decyzji uchylonej rozumie się jako odniesienia formułowane do niniejszej decyzji. Artykuł 8 Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 26 października 2004 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 220 z 17.8.1985, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2003/369/WE (Dz.U. L 127 z 23.5.2003, str. 48).

L 337/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.11.2004

ZAŁĄCZNIK I DEFINICJA KATEGORII

Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy 93/24/EWG Artykuł 10 ust. 2 i art. 12 ust. 2 dyrektywy 93/24/EWG

Cielęta

A.a) Bydło poniżej 1 roku życia, przeznaczone do uboju jako cielęta. Definicja cieląt znajduje się pod literą A w następnej kolumnie.

A. Cielęta Zwierzęta domowe z gatunku bydła, mające żywą wagę niższą lub równą 300 kg, nieposiadające jeszcze stałych zębów. D. Byki Samce bydła, niekastrowane, niewchodzące w zakres A. E. Woły Samce bydła, kastrowane, niewchodzące w zakres A.

Byki

Woły

Jałówki

C.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 337 POZ 64 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L337 - 73 z 200413.11.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1101/2004 z dnia 10 czerwca 2004 r. zmieniającego załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 211 z 12.6.2004)

 • Dz. U. L337 - 72 z 200413.11.2004

  Decyzja 2004/763/WPZiB Rady Europejskiej z dnia 5 listopada 2004 r. zmieniająca wspólną strategię 2000/458/WPZiB w sprawie obszaru śródziemnomorskiego w celu wydłużenia okresu jej stosowania

 • Dz. U. L337 - 70 z 200413.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/828/WE w sprawie przemieszczania zwierząt ze stref zamkniętych i przez nie w Hiszpanii i Portugalii w związku z wybuchem choroby niebieskiego języka w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4398) (1)

 • Dz. U. L337 - 59 z 200413.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2004 r. ustalająca szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 93/23/EWG w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących pogłowia i hodowli trzody chlewnej (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4090) (1)

 • Dz. U. L337 - 13 z 200413.11.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/104/WE z dnia 14 października 2004 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (zgodności elektromagnetycznej) pojazdów oraz zmieniająca dyrektywę 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zatwierdzenia typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (1)

 • Dz. U. L337 - 11 z 200413.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1962/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L337 - 10 z 200413.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1961/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 7. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L337 - 9 z 200413.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1960/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 8. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L337 - 8 z 200413.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1959/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 324. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L337 - 7 z 200413.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1958/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 71. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L337 - 5 z 200413.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1957/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 152. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L337 - 3 z 200413.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1956/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 152. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L337 - 1 z 200413.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1955/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.