Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 337 POZ 64 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 października 2004 r. ustanawiająca przepisy wykonawcze do dyrektywy Rady 93/24/EWG w sprawie badań statystycznych dotyczących pogłowia i produkcji w sektorze bydła (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4091) (1)

Data ogłoszenia:2004-11-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 337 POZ 64 - Strona 3

Strona 3 z 3
b) ba) Samice bydła mające dwa lata lub więcej, które jeszcze się nie wycieliły. C.b) ba) 1) Jałówki hodowane w celu produkcji mięsa. C.b) ba) 2) Jałówki hodowane dla celów reprodukcji i przeznaczone do wymiany krów mlecznych lub innych. C.b) bb) Samice bydła, które już się wycieliły (w tym, jeśli zachodzi potrzeba, takie, które mają mniej niż dwa lata). C.b) bb) 1) Krowy, które są wyłącznie lub głównie hodowane dla produkcji mleka, przeznaczonego do spożycia przez człowieka i/lub do przetwórstwa produktów mlecznych, w tym krowy rzeźne (bez względu na to, czy są tuczone czy nie między ich ostatnią laktacją i ubojem). C.b) bb) 2) Krowy inne niż mleczne, w tym, jeśli zachodzi potrzeba, krowy robocze.


B. Jałówki Samice bydła, które jeszcze się nie wycieliły, niewchodzące w zakres A.

Jałówki rzeźne

Pozostałe jałówki

Krowy

C. Krowy Samice bydła, które już się wycieliły.

Krowy mleczne

Pozostałe krowy

13.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 337/67

ZAŁĄCZNIK II JEDNOSTKI TERYTORIALNE

Belgia Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Grecja Hiszpania Francja Irlandia Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Holandia Austria Polska Portugalia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo

NUTS 2 NUTS 2 — NUTS 1 NUTS 2 NUTS 2 NUTS 2 NUTS 2 NUTS 2 NUTS 2 — NUTS 3 NUTS 2 — NUTS 2 NUTS 3 NUTS 2 NUTS 2 NUTS 2 NUTS 2 NUTS 2 NUTS 2 NUTS 2 NUTS 2 NUTS 1

ZAŁĄCZNIK III KATEGORIE LICZEBNOŚCI HODOWANEGO POGŁOWIA

L 337/68

Kategorie

Liczba sztuk bydła/ Posiadacz

Posiadacze Liczba

Zwierzęta Liczba

Liczba krów mlecznych/Posiadacz Posiadacze Liczba Zwierzęta Liczba Liczba pozostałych krów/Posiadacz Posiadacze Liczba Zwierzęta Liczba

PL

I 3–9 (a) 1–9 10–19 20–29 30–49 50–99 100– (d) 100–199 (c) 200–299 (c) 300– (c) 30–49 50–99 100– (d) 100–199 (c) 200–299 (c) 300– (c) 20–29 10–19 1–9 3–9 (a)

1–2 (a)

1–2 (a)

1–2 (a)

II

3–9 (a)

III

1–9

IV

10–19

V

20–29

VI

30–49

VII

50–99

VIII

100– (d)

IX

100–199 (b)

X

200–299 (b)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

XI

300–499 (b)

XII Total

500– (b) Total

Total

(a) (b) (c) (d)

Dystrybucja Dystrybucja Dystrybucja Dystrybucja

fakultatywna fakultatywna fakultatywna fakultatywna

BE, CZ, DK, NL, SE, SK. CZ, GR, LT, LU, PL, PT, SE, SI, SK. CZ, GR, FR, LT, LU, PL, PT, SE, SI, SK. MT.

13.11.2004

13.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 337/69

ZAŁĄCZNIK IV a) Państwa Członkowskie mające pozwolenie na przeprowadzanie badań w miesiącach maj/czerwiec lub listopad/grudzień w wybranych regionach, z zastrzeżeniem, aby te badania dotyczyły co najmniej 70 % pogłowia bydła Francja Włochy b) Państwa Członkowskie mające pozwolenie na przeprowadzanie badań w listopadzie/grudniu Portugalia Grecja Cypr Estonia Węgry Łotwa Litwa Malta Słowacja Słowenia c) Państwa Członkowskie mające pozwolenie na dokonanie dystrybucji regionalnej dla ostatecznych wyników badań maj/czerwiec Belgia Niemcy Holandia Szwecja d) Państwa Członkowskie mające pozwolenie na dokonywanie dystrybucji zalecanej według kategorii liczebności pogłowia dla wyników badań maj/czerwiec Belgia Dania Niemcy Holandia Polska Szwecja

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 337 POZ 64 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L337 - 73 z 200413.11.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1101/2004 z dnia 10 czerwca 2004 r. zmieniającego załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 211 z 12.6.2004)

 • Dz. U. L337 - 72 z 200413.11.2004

  Decyzja 2004/763/WPZiB Rady Europejskiej z dnia 5 listopada 2004 r. zmieniająca wspólną strategię 2000/458/WPZiB w sprawie obszaru śródziemnomorskiego w celu wydłużenia okresu jej stosowania

 • Dz. U. L337 - 70 z 200413.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/828/WE w sprawie przemieszczania zwierząt ze stref zamkniętych i przez nie w Hiszpanii i Portugalii w związku z wybuchem choroby niebieskiego języka w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4398) (1)

 • Dz. U. L337 - 59 z 200413.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2004 r. ustalająca szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 93/23/EWG w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących pogłowia i hodowli trzody chlewnej (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4090) (1)

 • Dz. U. L337 - 13 z 200413.11.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/104/WE z dnia 14 października 2004 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (zgodności elektromagnetycznej) pojazdów oraz zmieniająca dyrektywę 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zatwierdzenia typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (1)

 • Dz. U. L337 - 11 z 200413.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1962/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L337 - 10 z 200413.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1961/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 7. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L337 - 9 z 200413.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1960/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 8. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L337 - 8 z 200413.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1959/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 324. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L337 - 7 z 200413.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1958/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 71. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L337 - 5 z 200413.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1957/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 152. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L337 - 3 z 200413.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1956/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 152. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L337 - 1 z 200413.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1955/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.