Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 339 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 października 2004 r. dotycząca projektu rozporządzenia Republiki Federalnej Niemiec w sprawie etykietowania owoców, warzyw i ziemniaków przetwarzanych po zbiorach (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4029) (1)

Data ogłoszenia:2004-11-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 339 POZ 11

Strona 1 z 2
16.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 339/11

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 października 2004 r. dotycząca projektu rozporządzenia Republiki Federalnej Niemiec w sprawie etykietowania owoców, warzyw i ziemniaków przetwarzanych po zbiorach (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4029)

(Jedynie test w języku niemieckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/765/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Państw Członkowskich w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt.


(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych przeznaczonych dla konsumenta końcowego (1), w szczególności jej art. 19 i 20,

W skład prawa wspólnotowego wchodzą już pewne przepisy zmierzające do tego, aby użycie środków, o których mowa, nie stanowiło większego ryzyka dla zdrowia konsumentów. Z jednej strony, wspomniane środki powinny zostać dopuszczone do obrotu, zgodnie z dyrektywą 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzenia do obrotu środków ochrony roślin (2), a z drugiej strony, maksymalne limity pozostałości pestycydów powinny zostać określone zgodnie z dyrektywą 90/642/EWG z dnia 27 listopada 1990 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (3). W niektórych przypadkach może się ponadto okazać przydatne informowanie konsumentów, w formie napisu na etykiecie, o przetworzeniu dokonanym po zbiorze i w ten sposób umożliwienie im dokonania wyboru pomiędzy produktami poddanymi przetworzeniu i nieprzetworzonymi, lub podjęcia środków ostrożności takich jak umycie lub obranie produktów. Ten rodzaj środków jest stosowany zresztą w przypadku owoców cytrusowych zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1799/2001 (4), szczególnie przy zastosowaniu metody obliczania maksymalnych limitów pozostałości pestycydów, która w przypadku tych produktów uwzględnia fakt, iż normalnie są one spożywane obrane. W każdym razie taki środek, podjęty jednostronnie i jednakowo przez Niemcy w odniesieniu do wszystkich owoców i warzyw, mógłby doprowadzić w sposób nieproporcjonalny do zakłóceń w wymianach wewnątrzwspólnotowych. W istocie jego zastosowanie zmusiłoby producentów lub handlowców pozostałych Państw Członkowskich do wprowadzenia specjalnego etykietowania owoców, warzyw i ziemniaków importowanych do Niemiec i do przyjęcia w związku z tym odpowiednich przepisów w zależności od przeznaczenia produktów od samego początku procesu produkcyjnego.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 19 ust. 2 dyrektywy 2000/13/WE, władze niemieckie powiadomiły Komisję w dniu 1 marca 2004 r. o projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie dotyczące maksymalnych limitów dotyczących pozostałości pestycydów, mając na względzie wprowadzenie przepisów szczegółowych dotyczących obowiązkowego etykietowania owoców, warzyw i ziemniaków, które zostały poddane po zbiorach przetworzeniu przy zastosowaniu środków fitofarmaceutycznych, dla zapewnienia ich dalszego przechowywania.

(6)

(2)

Zgodnie z nowym art. 3a, wprowadzonym projektem wyżej cytowanego rozporządzenia, etykietowanie owoców, warzyw lub ziemniaków przetwarzanych po zbiorach powinno zawierać informację „przetworzone po zbiorze przy użyciu…” wraz z nazwą zastosowanej substancji.

(3)

Zgodnie z tym, co przewiduje art. 19 ust. 2 dyrektywy 2000/13/WE, Komisja zasięgnęła opinii pozostałych

(1) Dz.U. L 109 z 6.5.2000, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/89/WE (Dz.U. L 308 z 25.11.2003, str. 15).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 339 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L339 - 16 z 200416.11.2004

  Decyzja Rady 2004/767/WPZiB z dnia 15 listopada 2004 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L339 - 13 z 200416.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 5 listopada 2004 r. przyjmująca plan podziału pomiędzy Państwa Członkowskie zasobów przypisanych do roku budżetowego 2005, przeznaczonych na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych dla osób najbardziej poszkodowanych we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4356)

 • Dz. U. L339 - 9 z 200416.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2004 r. dotycząca przedłużenia maksymalnego okresu ustanowionego na kolczykowanie w odniesieniu do niektórych sztuk bydła hodowanych w rezerwatach przyrody w Niderlandach (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4013) (1)

 • Dz. U. L339 - 6 z 200416.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1966/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 listopada 2004 r.

 • Dz. U. L339 - 4 z 200416.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1965/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L339 - 3 z 200416.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1964/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów brosmy przez statki pływające pod banderą Irlandii

 • Dz. U. L339 - 1 z 200416.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1963/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L339 - 0 z 200416.11.2004

  1 listopada 2004 r.: Nowa wersja strony EUR-Lex!

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.