Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 340 POZ 2

Tytuł:

Umowa przejściowa w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem pomiędzy Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej z jednej strony a Republiką Tadżykistanu z drugiej strony

Data ogłoszenia:2004-11-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 340 POZ 2

Strona 1 z 13
L 340/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej UMOWA PRZEJŚCIOWA

16.11.2004

w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem pomiędzy Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej z jednej strony a Republiką Tadżykistanu z drugiej strony

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA oraz EUROPEJSKA WSPÓLNOTA ENERGII ATOMOWEJ, zwane dalej „WSPÓLNOTĄ”, z jednej strony, oraz REPUBLIKA TADŻYKISTANU, z drugiej strony, ZWAŻYWSZY, że Umowa o partnerstwie i współpracy ustanawiająca partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, została parafowana dnia 16 grudnia 2003 r., ZWAŻYWSZY, że celem Umowy o partnerstwie i współpracy jest wzmocnienie i poszerzenie stosunków nawiązanych wcześniej, głównie poprzez Umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą oraz Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie handlu i współpracy handlowej i gospodarczej, podpisaną dnia 18 grudnia 1989 r., ZWAŻYWSZY, że należy zapewnić szybki rozwój stosunków handlowych między Stronami, ZWAŻYWSZY, że w tym celu należy możliwie jak najszybciej, w drodze Umowy przejściowej, wdrożyć odnoszące się do handlu i kwestii związanych z handlem przepisy Umowy o partnerstwie i współpracy; ZWAŻYWSZY, że wymienione przepisy zastąpiłyby odpowiednie przepisy Umowy w sprawie handlu i współpracy handlowej i gospodarczej, ZWAŻYWSZY, że do chwili wejścia w życie Umowy o partnerstwie i współpracy oraz ustanowienia Rady Wpółpracy należy zapewnić, aby Wspólny Komitet utworzony w ramach Umowy w sprawie handlu i współpracy handlowej i gospodarczej mógł wykonywać uprawnienia nadane Umową o partnerstwie i współpracy Radzie Współpracy, które są niezbędne do wdrożenia Umowy przejściowej,


16.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/3

POSTANOWILI zawrzeć niniejszą Umowę i w tym celu powołali jako swych pełnomocników: Por las Comunidades Europeas Za Evropská společenství For De Europæiske Fællesskaber Für die Europäischen Gemeinschaften Euroopa ühenduste nimel Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες For the European Communities Pour les Communautés européennes Per le Comunitą europee Eiropas Kopienu vārdā Europos Bendrijų vardu Az Európai Közösségek részéről Għall-Komunitajiet Ewropej Voor de Europese Gemeenschappen W imieniu Wspólnot Europejskich Pelas Comunidades Europeias Za Európske spoločenstvá Za Evropske skupnosti Euroopan yhteisöjen puolesta På europeiska gemenskapernas vägnar

KTÓRZY, po wymianie swych pełnomocnictw uznanych za należyte i sporządzone we właściwej formie, UZGODNILI, CO NASTĘPUJE: TYTUŁ I ZASADY OGÓLNE [Umowa o partnerstwie i współpracy Tadżykistan: Tytuł I]

Artykuł 2

[Umowa o partnerstwie i współpracy Tadżykistan: artykuł 3]

Artykuł 1 [Umowa o partnerstwie i współpracy Tadżykistan: artykuł 2] Poszanowanie zasad demokracji oraz podstawowych praw człowieka, określonych w szczególności w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Karcie Narodów Zjednoczonych, Akcie Końcowym z Helsinek i w Paryskiej Karcie Nowej Europy, jak również zasad gospodarki rynkowej, stanowi podstawę polityki wewnętrznej i zagranicznej Stron oraz podstawowy element niniejszej Umowy. Strony uznają, że dla przyszłego dobrobytu i stabilności istotnym jest, aby nowe niepodległe państwa powstałe w wyniku rozpadu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, zwane dalej „Niepodległymi Państwami”, podtrzymywały i rozwijały wzajemną współpracę zgodnie z zasadami zawartymi w Akcie Końcowym Konferencji w Helsinkach i zgodnie z prawem międzynarodowym, a także w duchu stosunków dobrosąsiedzkich, i dołożą wszelkich starań, aby wspierać ten proces.

L 340/4

PL TYTUŁ II

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.11.2004

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 340 POZ 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L340 - 21 z 200416.11.2004

    2004/755/EuratomDecyzja Rady z dnia 11 października 2004 r. zatwierdzająca zawarcie przez Komisję w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Umowy przejściowej dotyczącej handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej z jednej strony a Republiką Tadżykistanu z drugiej strony

  • Dz. U. L340 - 1 z 200416.11.2004

    2004/754/WEDecyzja Rady z dnia 11 października 2004 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Umowy przejściowej dotyczącej handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej z jednej strony a Republiką Tadżykistanu z drugiej strony

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.