Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 341 POZ 27

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 października 2004 r. w sprawie udziału finansowego Wspólnoty na 2004 r. w wydatkach poniesionych przez Belgię i Portugalię w celu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych (notyfikowana jako dokument K(2004) 4181)

Data ogłoszenia:2004-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 341 POZ 27

Strona 1 z 2
17.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/27

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 października 2004 r. w sprawie udziału finansowego Wspólnoty na 2004 r. w wydatkach poniesionych przez Belgię i Portugalię w celu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych (notyfikowana jako dokument K(2004) 4181)

(Jedynie teksty w językach francuskim, duńskim i portugalskim są autentyczne)

(2004/772/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

jącym szczegółowe zasady wprowadzenia w życie przepisów odnośnie do przyznawania udziału finansowego Wspólnoty w zakresie kontroli fitosanitarnej oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2051/97 („rozporządzenie”) (2).

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. (1) w sprawie środków ochronnych przed wprowadzeniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie („dyrektywa”), w szczególności jej art. 23,

(3)

Wydatki poniesione przez Belgię i Portugalię, które zostały wzięte pod uwagę w niniejszej decyzji, związane są bezpośrednio ze sprawami określonymi w art. 23 ust. 2 lit. a) i art. 23. ust. 2 lit. b) dyrektywy.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

(1)

Na mocy dyrektywy udział finansowy Wspólnoty może zostać przyznany Państwom Członkowskim na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z niezbędnymi działaniami, które zostały podjęte lub których podjęcie jest planowane do walki ze szkodliwymi organizmami pochodzącymi z państw trzecich lub z innych obszarów Wspólnoty z zamiarem zwalczenia ich lub, jeśli nie jest to możliwe, ograniczenia ich rozprzestrzeniania się.

(5)

Informacje techniczne przedstawione przez Belgię i Portugalię umożliwiły Komisji przeprowadzenie precyzyjnej i wyczerpującej analizy, informacje te zostały również rozpatrzone przez Stały Komitet ds. Zdrowia Roślin. Komisja postanowiła, że warunki wymagane do przyznania udziału finansowego określone w art. 23 dyrektywy zostały spełnione.

W związku z tym, właściwym jest przyznanie udziału finansowego Wspólnoty w celu pokrycia wydatków na wspomniane programy.

(2)

Zarówno Belgia, jak i Portugalia ustanowiły program działań mający na celu zwalczenie organizmów szkodliwych dla roślin, wprowadzonych na ich terytoria. Programy te określają cele, przeprowadzone działania, czas trwania oraz koszt. Powyższe państwa wystąpiły z wnioskiem o przyznanie udziału finansowego Wspólnoty na rzecz tych programów w terminie wyznaczonym dyrektywą i zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1040/2002 z dnia 14 czerwca 2002 r. ustanawia-

(6)

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1).

Udział finansowy Wspólnoty może stanowić do 50 % wydatków kwalifikowanych. Z wyjątkiem programu, w stosunku do którego musi zostać zastosowany współczynnik degresyjny zgodnie z art. 23 ust. 5 akapit trzeci dyrektywy, udział finansowy Wspólnoty na cele niniejszej decyzji powinien wynosić 50 %.

(2) Dz.U. L 157 z 15.6.2002, str. 38.

L 341/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.11.2004

(7)

Programowi zgłoszonemu przez Portugalię został już przyznany udział Wspólnoty na mocy decyzji Komisji 2001/811/WE (1), 2002/889/WE (2) i 2003/787/WE (3). Przedłużenie terminu stosowania działań zwalczających, zgodnie z art. 23 ust. 5 akapit trzeci dyrektywy, zostało przyznane istniejącemu programowi na podstawie analizy sytuacji prowadzącej do wniosku, że cele tych działań zwalczających zostaną najprawdopodobniej osiągnięte w rozsądnym terminie. Udział finansowy Wspólnoty w tym programie był stopniowo zmniejszany zgodnie z art. 23 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 341 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L341 - 26 z 200417.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 4 października 2004 r. w sprawie mianowania członka oraz zastępcy członka Komitetu Regionów z Estonii

 • Dz. U. L341 - 25 z 200417.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów z Danii

 • Dz. U. L341 - 24 z 200417.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie mianowania członka oraz zastępcy członka Komitetu Regionów z Niemiec

 • Dz. U. L341 - 23 z 200417.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów z Niemiec

 • Dz. U. L341 - 21 z 200417.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1972/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L341 - 20 z 200417.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1971/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów karmazyna przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L341 - 17 z 200417.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1970/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (EWG) nr 3515/92 ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1055/77 w sprawie składowania i przepływu produktów skupowanych przez agencję interwencyjną, ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L341 - 14 z 200417.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1969/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 96/2004 dostosowującego kilka rozporządzeń dotyczących rynku cukru w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L341 - 3 z 200417.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1968/2004 z 16 listopada 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2005 r. kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzące z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oraz Serbii i Czarnogóry

 • Dz. U. L341 - 1 z 200417.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1967/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L341 - 0 z 200417.11.2004

  1 listopada 2004 r.: Nowa wersja strony EUR-Lex!

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.