Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 343 POZ 23

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 listopada 2004 r. przyznająca niektórym stronom zwolnienie z rozszerzenia na niektóre części rowerowe, ustanowionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 71/97, cła antydumpingowego na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, nałożonego przez rozporządzenie Rady (EWG) nr 2474/93 i utrzymanego przez rozporządzenie (WE) nr 1524/2000, oraz znosząca zawieszenie płatności rozszerzonego cła antydumpingowego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej przyznane niektórym stronom na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 88/97 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4383)

Data ogłoszenia:2004-11-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 343 POZ 23

Strona 1 z 3
19.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/23

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 listopada 2004 r. przyznająca niektórym stronom zwolnienie z rozszerzenia na niektóre części rowerowe, ustanowionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 71/97, cła antydumpingowego na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, nałożonego przez rozporządzenie Rady (EWG) nr 2474/93 i utrzymanego przez rozporządzenie (WE) nr 1524/2000, oraz znosząca zawieszenie płatności rozszerzonego cła antydumpingowego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej przyznane niektórym stronom na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 88/97 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4383) (2004/776/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów nie będących członkami Wspólnoty Europejskiej (1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1972/2002 (2) („rozporządzenie podstawowe”),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 71/97 z dnia 10 stycznia 1997 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2474/93 na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz niektórych części rowerowych z Chińskiej Republiki Ludowej (3), utrzymane przez rozporządzenie Rady (WE) nr 1524/2000 (4) („rozszerzające rozporządzenie Komisji”),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 88/97 z dnia 20 stycznia 1997 r. w sprawie zezwolenia na zwolnienie przywozu niektórych części rowerowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej z rozszerzenia, ustanowionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 71/97, cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2474/93 (5); („rozporządzenie zwalniające”), utrzymanego przez rozporządzenie Rady (WE) nr 1524/2000, w szczególności jego art. 7,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 305 z 7.11.2002, str. 1. (3) Dz.U. L 16 z 18.1.1997, str. 55. (4) Dz.U. L 175 z 14.7.2000, str. 39. (5) Dz.U. L 17 z 21.1.1997, str. 17.

L 343/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.11.2004

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Po wejściu w życie rozporządzenia zwalniającego liczne montownie rowerów złożyły wniosek zgodnie z art. 3 wymienionego rozporządzenia o zwolnienie z cła antydumpingowego, rozszerzonego przez rozporządzenie Rady (WE) nr 71/97 na przywóz niektórych części rowerowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (rozszerzone cło antydumpingowe). Komisja opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kolejne wykazy wnioskodawców (1), dla których, zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia zwalniającego, została zawieszona płatność rozszerzonego cła antydumpingowego w odniesieniu do ich przywozu podstawowych części rowerowych zgłoszonych do swobodnego obrotu. Komisja zażądała i otrzymała od stron wymienionych w poniższej tabeli 1 wszystkie informacje wymagane w celu określenia dopuszczalności ich wniosków. Dostarczone informacje zostały zbadane i zweryfikowane, w miarę potrzeby, w pomieszczeniach zainteresowanych stron. W oparciu o wymienione informacje Komisja uznała, iż wnioski złożone przez strony wymienione w poniższej tabeli 1 są dopuszczalne zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia zwalniającego.

TABELA 1

Nazwa Adres Kraj Kod dodatkowy TARIC

(2)

VIVI’ Bikes S.R.L. Star Due S.R.L. Motomur S.L.

Via Brescia 1, I-26010 Pozzaglio ed Uniti Via De Gasperi 55, I-31010 Coste di Maser Ctra Mazarrón, Km.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 343 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L343 - 28 z 200419.11.2004

  Decyzja nr 197 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie okresów przejściowych dotyczących wprowadzenia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego zgodnie z art. 5 decyzji nr 191 (1)

 • Dz. U. L343 - 22 z 200419.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1985/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 238/2004

 • Dz. U. L343 - 21 z 200419.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1984/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L343 - 20 z 200419.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1983/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L343 - 3 z 200419.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1982/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi i uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 1901/2000 oraz (EWG) nr 3590/92

 • Dz. U. L343 - 1 z 200419.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1981/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L343 - 0 z 200419.11.2004

  1 listopada 2004 r.: Nowa wersja strony EUR-Lex!

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.