Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 343 POZ 28

Tytuł:

Decyzja nr 197 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie okresów przejściowych dotyczących wprowadzenia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego zgodnie z art. 5 decyzji nr 191 (1)

Data ogłoszenia:2004-11-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 343 POZ 28

Strona 1 z 2
L 343/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.11.2004

KOMISJA

KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH

DECYZJA NR 197 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie okresów przejściowych dotyczących wprowadzenia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego zgodnie z art. 5 decyzji nr 191

(Tekst mający znaczenie dla EOG oraz Umowy między UE a Szwajcarią)

(2004/777/WE)

KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH,


uwzględniając art. 81 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (1), zgodnie z którym Komisja Administracyjna jest odpowiedzialna za rozpatrywanie wszelkich spraw administracyjnych wynikających z rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 oraz późniejszych rozporządzeń,

kowskie, które spełniają wymieniony warunek muszą poinformować Komisję Administracyjną przed 1 grudnia 2003 r. o zamiarze złożenia wniosku dotyczącego takiego okresu wskazując jego czas trwania. Dlatego też po 1 czerwca 2004 r., instytucje właściwe Państw Członkowskich, którym przyznano okres przejściowy będą nadal wydawały formularze E 111, których ważność wygaśnie na końcu okresu przejściowego. Nowe Państwa Członkowskie, które spełniają wyżej wymieniony warunek muszą poinformować Komisję Administracyjną o ich zamiarze skorzystania z okresu przejściowego oraz określić jego czas trwania najpóźniej do dnia 31 maja 2004 r.

uwzględniając decyzję nr 191 z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie zastąpienia formularzy E 111 oraz E 111B Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (2).

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 1 decyzji nr 191 Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego zastąpi formularze E 111 oraz E 111B od dnia 1 czerwca 2004 r. Formularze E 111 oraz E 111B wydawane przez instytucje właściwe Państw Członkowskich przed 31 maja 2004 r. pozostają ważne najpóźniej do 31 grudnia 2004 r.

(4)

Aby zapewnić jasne i przejrzyste informacje dla instytucji i obywateli oraz aby zagwarantować uznanie formularzy E 111, które nadal będą wydawane po 1 czerwca 2004 r. w niektórych Państwach Członkowskich, należy sporządzić wykaz Państw Członkowskich, którym przyznano taki okres przejściowy. Jednakże, w odniesieniu do nowych Państw Członkowskich oraz krajów EFTA wymieniony wykaz może mieć charakter jedynie orientacyjny tak długo jak decyzja nr 191 nie będzie tam stosowana.

(2)

Zgodnie z art. 5 decyzji nr 191, Państwom Członkowskim, które nie posiadają karty ubezpieczenia zdrowotnego w momencie przyjęcia wymienionej decyzji, można przyznać okres przejściowy, który nie może jednakże być dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2005 r. Państwa Człon-

(1) Dz.U. L 149 z 5.7.1971, str. 2. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 631/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 100 z 6.4.2004, str. 1). (2) Dz.U. L 276 z 27.10.2003, str. 19.

Od 1 czerwca 2004 r., instytucje właściwe Państw Członkowskich, które nie posiadają okresu przejściowego nie mogą dłużej wydawać formularzy E 111 lub E 111B. W konsekwencji Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest wprowadzana stopniowo, niektóre właściwe instytucje zainteresowanych Państw Członkowskich będą musiały wydawać ubezpieczonym osobom tymczasowy certyfikat zastępczy, jeżeli nie będą w stanie wydać Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jednakże wszystkie właściwe instytucje muszą być w stanie wydawać Karty najpóźniej do 1 stycznia 2006 r.

19.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/29

(5)

Podczas całego okresu przejściowego właściwe instytucje zainteresowanych Państw Członkowskich będą nadal wydawać formularze E 111 ubezpieczonym osobom na podstawie modelu ustanowionego w decyzji nr 198 z dnia 23 marca 2004 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 343 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L343 - 23 z 200419.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 18 listopada 2004 r. przyznająca niektórym stronom zwolnienie z rozszerzenia na niektóre części rowerowe, ustanowionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 71/97, cła antydumpingowego na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, nałożonego przez rozporządzenie Rady (EWG) nr 2474/93 i utrzymanego przez rozporządzenie (WE) nr 1524/2000, oraz znosząca zawieszenie płatności rozszerzonego cła antydumpingowego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej przyznane niektórym stronom na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 88/97 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4383)

 • Dz. U. L343 - 22 z 200419.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1985/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 238/2004

 • Dz. U. L343 - 21 z 200419.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1984/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L343 - 20 z 200419.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1983/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L343 - 3 z 200419.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1982/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi i uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 1901/2000 oraz (EWG) nr 3590/92

 • Dz. U. L343 - 1 z 200419.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1981/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L343 - 0 z 200419.11.2004

  1 listopada 2004 r.: Nowa wersja strony EUR-Lex!

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.