Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 344 POZ 21

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1995/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. przyjmujące zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu niektórych elektrotechnicznych blach teksturowanych oraz pasów stali elektrotechnicznej krzemowej o szerokości powyżej 500 mm pochodzących z Federacji Rosyjskiej oraz przedłużające objęcie obowiązkiem rejestracji przywóz niektórych elektrotechnicznych blach teksturowanych pochodzących z Federacji Rosyjskiej

Data ogłoszenia:2004-11-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 344 POZ 21

Strona 1 z 4
20.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 344/21

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1995/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. przyjmujące zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu niektórych elektrotechnicznych blach teksturowanych oraz pasów stali elektrotechnicznej krzemowej o szerokości powyżej 500 mm pochodzących z Federacji Rosyjskiej oraz przedłużające objęcie obowiązkiem rejestracji przywóz niektórych elektrotechnicznych blach teksturowanych pochodzących z Federacji Rosyjskiej


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich przystępujących do Unii Europejskiej („UE10”) bezpośrednio po rozszerzeniu. Uznano, że najlepszym sposobem osiągnięcia tego celu jest przyjęcie zobowiązań oferowanych przez współpracujące strony, przy wprowadzeniu elementu pułapów ilościowych.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem dumpingowym z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 8, art. 21 i art. 22 lit. c),

(4)

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

W związku z tym, rozporządzeniem (WE) nr 1000/2004 (5) Komisja przyjęła jako środek specjalny krótkoterminowe zobowiązania zaoferowane przez i) rosyjskiego producenta eksportującego omawiany produkt – Nowolipiecki Kombinat Hutniczy wspólnie ze spółką szwajcarską (Stinol AG) i ii) drugiego rosyjskiego producenta eksportującego omawiany produkt – Viz Stal Ltd. wspólnie ze związaną z nim szwajcarską spółką (Duferco SA).

A. PROCEDURA

(1)

W drodze rozporządzenia (WE) nr 990/2004 (2), po dokonaniu przeglądu średnioterminowego, Rada zmieniła rozporządzenie (WE) nr 151/2003 (3) („środki”), nakładając ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych elektrotechnicznych blach teksturowanych o szerokości powyżej 500 mm („omawiany produkt”) pochodzących z Federacji Rosyjskiej („Rosji”).

(5)

Aby stworzyć warunki dla zwolnienia z ceł antydumpingowych, które zostało udzielone poprzez przyjęcie zobowiązań, rozporządzenie (WE) nr 151/2003 zostało zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 989/2004 (6).

(2)

W marcu 2004 r., poprzez opublikowanie zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (4), Komisja ogłosiła rozpoczęcie częściowego przeglądu średnioterminowego środków dotyczących przywozu omawianego produktu pochodzącego z Rosji, celem zbadania, czy istnieje potrzeba ich dostosowania, biorąc pod uwagę pewne konsekwencje rozszerzenia Unii Europejskiej do 25 Państw Członkowskich („rozszerzenie”).

(6)

W rozporządzeniu (WE) nr 1000/2004 stwierdza się, że przyjęcie zobowiązań jest ograniczone do początkowego okresu sześciu miesięcy („okres początkowy”) bez uszczerbku dla normalnego okresu obowiązywania środków i że środki wygasają po upływie tego okresu, o ile Komisja nie uzna za stosowne przedłużyć okres ich stosowania.

(3)

Rada stwierdziła, że, mając na uwadze interes Wspólnoty, istnieje potrzeba tymczasowego dostosowania istniejących środków w celu uniknięcia nagłych i nadmiernie negatywnych skutków dla importerów i użytkowników

(7)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 182 z 19.5.2004, str. 5. (3) Dz.U. L 25 z 30.1.2003, str. 7. (4) Dz.U. C 70 z 20.3.2004, str. 15.

W związku z powyższym Komisja zbadała, czy nadal istnieją nadzwyczajne i negatywne warunki dla użytkowników końcowych, dystrybutorów i konsumentów w UE10, które doprowadziły do przyjęcia zobowiązania. W ramach ogólnej weryfikacji skontrolowano również, czy omawiane firmy przestrzegają podjętych zobowiązań.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 344 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L344 - 37 z 200420.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 19 listopada 2004 r. przyjmująca zobowiązanie oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu tlenku krzemu pochodzącego, między innymi, z Ukrainy

 • Dz. U. L344 - 35 z 200420.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 18 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję 1999/815/WE przyjmującą środki zakazujące wprowadzania do obrotu zabawek i artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci przeznaczonych do brania do ust przez dzieci do lat trzech, wytworzonych z miękkiego PVC z zawartością niektórych ftalanów (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4403) (1)

 • Dz. U. L344 - 33 z 200420.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2004 r. dotycząca mianowania przewodniczącego oraz członków Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L344 - 31 z 200420.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 15 listopada 2004 r. dotycząca mianowania dwóch członków i trzech zastępców członka Komitetu Regionów z Czech

 • Dz. U. L344 - 30 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L344 - 28 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1997/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 14/2004 w sprawie prognozy bilansu dostaw na Maderę dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L344 - 24 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1996/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. przyjmujące zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu azotanu amonu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Ukrainy oraz przedłużające objęcie obowiązkiem rejestracji przywóz azotanu amonu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Ukrainy

 • Dz. U. L344 - 17 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1994/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazów państw i terytoriów (1)

 • Dz. U. L344 - 12 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1993/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Portugalii (1)

 • Dz. U. L344 - 11 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1992/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonych na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dz. U. L344 - 9 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1991/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie do opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina

 • Dz. U. L344 - 8 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1990/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. ustanawiające środki przejściowe w sektorze wina w wyniku przystąpienia Węgier do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L344 - 5 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1989/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L344 - 4 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1988/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 1501/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowu krewetki grenlandzkiej przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L344 - 3 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1987/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie stosowania współczynnika redukcji w odniesieniu do świadectw refundacji do produktów nieobjętych załącznikiem I Traktatu, zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1520/2000

 • Dz. U. L344 - 1 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1986/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L344 - 0 z 200420.11.2004

  1 listopada 2004 r.: Nowa wersja strony EUR-Lex!

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.