Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 344 POZ 24 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1996/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. przyjmujące zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu azotanu amonu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Ukrainy oraz przedłużające objęcie obowiązkiem rejestracji przywóz azotanu amonu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Ukrainy

Data ogłoszenia:2004-11-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 344 POZ 24 - Strona 3

Strona 3 z 4

Jeśli chodzi o poziom pułapów ilościowych, jakie mają być stosowane w okresie końcowym, należy zauważyć, że zostały one obliczone przy zastosowaniu tych samych metod, które stosowano przy ustalaniu początkowego okresu (jednak w odróżnieniu od początkowego okresu, kiedy obniżano wysokość dopuszczalnego przywozu w stosunku do tradycyjnej wysokości, aby uwzględnić nienormalną wysokość przywozu w okresie poprzedzającym rozszerzenie, korekty takie nie będą dokonywane przy określaniu pułapów ilościowych dla okresu końcowego). Tym niemniej, biorąc pod uwagę tendencję do wzrostu zużycia tego produktu w UE10, przy ustalaniu pułapów ilościowych dla końcowego okresu dla każdego z producentów eksportujących, korzystających ze zobowiązań, wzięto pod uwagę współczynnik wzrostu.


L 344/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.11.2004

(15)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 993/2004, zobowiązania obligują każdego indywidualnego producenta eksportującego do przestrzegania MCI w ramach pułapów importowych, a celem umożliwienia monitorowania tych zobowiązań omawiani producenci eksportujący zgodzili się również w szerokim zakresie przestrzegać swojej tradycyjnej struktury sprzedaży klientom indywidualnym w UE10. Producenci eksportujący mają również świadomość tego, że jeżeli okaże się, iż struktura sprzedaży uległa znacznej zmianie, lub gdy monitorowanie zobowiązań stanie się w jakikolwiek sposób trudne lub niewykonalne, Komisja ma prawo do wycofania przyjęcia zobowiązania danej firmy, co prowadzi do zastąpienia zobowiązania nałożeniem ostatecznego cła antydumpingowego, do dostosowania poziomu pułapu, lub podjęcia innych czynności zaradczych.

poziomu, poniżej którego ceny w UE10 nie powinny spadać. W związku z tym, a także uwzględniając krótkoterminowy charakter zobowiązań oraz wyjątkowe warunki, w jakich zobowiązania zostały przyjęte, korekta poziomu MCI nie wydaje się w chwili obecnej uzasadniona.

3. Poinformowanie zainteresowanych stron

(20)

(16)

Warunkiem zobowiązań jest również to, że jeżeli zostaną one w jakikolwiek sposób naruszone, Komisja będzie miała prawo do wycofania ich przyjęcia, co prowadzi do zastąpienia zobowiązania nałożeniem ostatecznego cła antydumpingowego.

Propozycja dalszej akceptacji zobowiązań została skonsultowana ze wszystkimi stronami, które uprzednio zgłosiły swoje zainteresowanie. Organizacja producentów Przemysłu Wspólnotowego oświadczyła, że nie będzie się sprzeciwiać dalszej akceptacji zobowiązań, pod warunkiem że nie będzie to miało negatywnego wpływu na jej sytuację. Jednak krajowa organizacja producentów w Polsce zgodziła się z opinią niektórych Państw Członkowskich, że poziom MCI winien zostać podniesiony, ponieważ ustalony poziom cen nie pokrywa kosztów produkcji jej producentów. Jednakże z powodów przytoczonych w poprzednim akapicie korekta poziomu MCI nie wydaje się w chwili obecnej być uzasadnioną.

(21) (17)

Firmy będą regularnie dostarczać Komisji szczegółowych informacji na temat swoich wywozów do Wspólnoty, co pozwoli na skuteczne monitorowanie zobowiązań przez Komisję.

Jeden z producentów eksportujących w Rosji powiadomił Komisję o swoim zamiarze wywozu do Wspólnoty za pośrednictwem swojej nowej, powiązanej spółki handlowej mającej siedzibę w Szwajcarii.

(22) (18)

Aby Komisja mogła skutecznie monitorować przestrzeganie zobowiązań przez firmy, przy przedłożeniu właściwemu organowi celnemu wniosku o dopuszczenie do swobodnego obrotu zgodnie ze zobowiązaniem, zwolnienie celne będzie uzależnione od przedstawienia faktury zawierającej przynajmniej pozycje wymienione w załączniku do rozporządzenia Rady (WE) nr 993/2004. Taki poziom informacji jest również niezbędny, aby umożliwić organom celnym stwierdzenie z odpowiednią dokładnością, że ładunek jest zgodny z dokumentami handlowymi. Jeżeli taka faktura nie zostanie przedstawiona lub też nie odpowiada ona produktowi przedstawionemu organom celnym, płatne będzie odpowiednie cło antydumpingowe.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 344 POZ 24 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L344 - 37 z 200420.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 19 listopada 2004 r. przyjmująca zobowiązanie oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu tlenku krzemu pochodzącego, między innymi, z Ukrainy

 • Dz. U. L344 - 35 z 200420.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 18 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję 1999/815/WE przyjmującą środki zakazujące wprowadzania do obrotu zabawek i artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci przeznaczonych do brania do ust przez dzieci do lat trzech, wytworzonych z miękkiego PVC z zawartością niektórych ftalanów (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4403) (1)

 • Dz. U. L344 - 33 z 200420.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2004 r. dotycząca mianowania przewodniczącego oraz członków Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L344 - 31 z 200420.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 15 listopada 2004 r. dotycząca mianowania dwóch członków i trzech zastępców członka Komitetu Regionów z Czech

 • Dz. U. L344 - 30 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L344 - 28 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1997/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 14/2004 w sprawie prognozy bilansu dostaw na Maderę dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L344 - 21 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1995/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. przyjmujące zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu niektórych elektrotechnicznych blach teksturowanych oraz pasów stali elektrotechnicznej krzemowej o szerokości powyżej 500 mm pochodzących z Federacji Rosyjskiej oraz przedłużające objęcie obowiązkiem rejestracji przywóz niektórych elektrotechnicznych blach teksturowanych pochodzących z Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L344 - 17 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1994/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazów państw i terytoriów (1)

 • Dz. U. L344 - 12 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1993/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Portugalii (1)

 • Dz. U. L344 - 11 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1992/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonych na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dz. U. L344 - 9 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1991/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie do opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina

 • Dz. U. L344 - 8 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1990/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. ustanawiające środki przejściowe w sektorze wina w wyniku przystąpienia Węgier do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L344 - 5 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1989/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L344 - 4 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1988/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 1501/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowu krewetki grenlandzkiej przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L344 - 3 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1987/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie stosowania współczynnika redukcji w odniesieniu do świadectw refundacji do produktów nieobjętych załącznikiem I Traktatu, zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1520/2000

 • Dz. U. L344 - 1 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1986/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L344 - 0 z 200420.11.2004

  1 listopada 2004 r.: Nowa wersja strony EUR-Lex!

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.