Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 344 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1991/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie do opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina

Data ogłoszenia:2004-11-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 344 POZ 9

20.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 344/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1991/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie do opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Należy zatem wprowadzić zmiany do rozporządzenia Komisji (WE) nr 753/2002 (3).


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od 25 listopada 2004 r. – ostatecznego, nieprzekraczalnego terminu transpozycji dyrektywy 2003/89/WE.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 53,

(6)

Komitet Zarządzający ds. Wina nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1

(1)

Dyrektywa 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych (2), zmieniona dyrektywą 2003/89/WE w zakresie oznaczania składników obecnych w środkach spożywczych, przewiduje w art. 6 ust. 3a akapit pierwszy obowiązek oznaczenia na etykiecie napojów o zawartości alkoholu większej niż 1,2 % objętościowo, każdego składnika wymienionego w załączniku IIIa wspomnianej dyrektywy.

W rozporządzeniu (WE) nr 753/2002 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 drugi akapit otrzymuje następujące brzmienie:

(2)

Artykuł 6 ust. 3a akapit drugi lit. a) dyrektywy 2000/13/WE, przewiduje w odniesieniu do produktów określonych w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) 1493/99, że zasady prezentacji składników wymienionych w załączniku IIIa wymienionej dyrektywy mogą zostać przyjęte zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 75 wspomnianego rozporządzenia.

„Jednakże obowiązkowe dane szczegółowe dotyczące importera, numeru partii i składników wymienionych w art. 6 ust. 3a dyrektywy 2000/13/WE, mogą być umieszczone poza polem widzenia, na którym znajdują się inne obowiązkowe dane szczegółowe.”;

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

(3)

Załącznik VII lit. D) ust. 1 i załącznik VIII lit. F) ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 precyzują, że informacje na opakowaniu powinny być podane w jednym lub więcej oficjalnych językach Wspólnoty, tak aby konsument w pełni je zrozumiał.

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1795/2003 (Dz.U. L 262 z 14.10.2003, str. 13). (2) Dz.U. L 109 z 6.5.2000, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/89/WE (Dz.U. L 308 z 25.11.2003, str. 15).

„3. Jeżeli jeden lub wiele składników wymienionych w załączniku IIIa dyrektywy 2000/13/WE występuje w jednym z produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, muszą być one wymienione na etykiecie i poprzedzone terminem »zawiera«. W przypadku siarczynów, można stosować następujące obowiązkowe dane szczegółowe: »siarczyny«, »bezwodnik siarkawy« lub »dwutlenek siarki«.”;

(3) Dz.U. L 118 z 4.5.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1429/2004 (Dz.U. L 263 z 10.8.2004, str. 11).

L 344/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.11.2004

2) w art. 11 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „2. Postanowienia art. 3 ust. 1 i 3, stosują się mutatis mutandis do obowiązkowych danych szczegółowych, o których mowa w art. 12.”.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 25 listopada 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 19 listopada 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 344 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L344 - 37 z 200420.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 19 listopada 2004 r. przyjmująca zobowiązanie oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu tlenku krzemu pochodzącego, między innymi, z Ukrainy

 • Dz. U. L344 - 35 z 200420.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 18 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję 1999/815/WE przyjmującą środki zakazujące wprowadzania do obrotu zabawek i artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci przeznaczonych do brania do ust przez dzieci do lat trzech, wytworzonych z miękkiego PVC z zawartością niektórych ftalanów (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4403) (1)

 • Dz. U. L344 - 33 z 200420.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2004 r. dotycząca mianowania przewodniczącego oraz członków Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L344 - 31 z 200420.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 15 listopada 2004 r. dotycząca mianowania dwóch członków i trzech zastępców członka Komitetu Regionów z Czech

 • Dz. U. L344 - 30 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L344 - 28 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1997/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 14/2004 w sprawie prognozy bilansu dostaw na Maderę dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L344 - 24 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1996/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. przyjmujące zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu azotanu amonu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Ukrainy oraz przedłużające objęcie obowiązkiem rejestracji przywóz azotanu amonu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Ukrainy

 • Dz. U. L344 - 21 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1995/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. przyjmujące zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu niektórych elektrotechnicznych blach teksturowanych oraz pasów stali elektrotechnicznej krzemowej o szerokości powyżej 500 mm pochodzących z Federacji Rosyjskiej oraz przedłużające objęcie obowiązkiem rejestracji przywóz niektórych elektrotechnicznych blach teksturowanych pochodzących z Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L344 - 17 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1994/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazów państw i terytoriów (1)

 • Dz. U. L344 - 12 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1993/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Portugalii (1)

 • Dz. U. L344 - 11 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1992/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonych na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dz. U. L344 - 8 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1990/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. ustanawiające środki przejściowe w sektorze wina w wyniku przystąpienia Węgier do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L344 - 5 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1989/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L344 - 4 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1988/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 1501/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowu krewetki grenlandzkiej przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L344 - 3 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1987/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie stosowania współczynnika redukcji w odniesieniu do świadectw refundacji do produktów nieobjętych załącznikiem I Traktatu, zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1520/2000

 • Dz. U. L344 - 1 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1986/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L344 - 0 z 200420.11.2004

  1 listopada 2004 r.: Nowa wersja strony EUR-Lex!

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.