Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 345 POZ 85

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu płatności jednolitych przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników

Data ogłoszenia:2004-11-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 345 POZ 85

Strona 1 z 7
20.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1974/2004 z dnia 29 października 2004 r.

L 345/85

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu płatności jednolitych przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/ 2001 (1), w szczególności jego art. 42 ust. 4 i 9, art. 145 lit. c) i d) oraz art. 155,

(4)

nr 1782/2003 wyraźnie przewiduje, że uprawnienia do płatności bez gruntu mogą zostać przeniesione wyłącznie w drodze sprzedaży. W celu uniknięcia błędnego zrozumienia akapitu drugiego, co może spowodować bezprzedmiotowe wykonanie postanowienia akapitu pierwszego tego artykułu, należy dla jasności sprecyzować, że przeniesienie, o którym mowa w akapicie drugim, odnosi się jedynie do sprzedaży uprawnień do płatności bez gruntu, a nie do dzierżawy tych uprawnień, która bez gruntu jest niedozwolona.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 795/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrożenia systemu płatności jednolitych przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników (2), wprowadza szczegółowe zasady dotyczące systemu płatności jednolitych, które będą obowiązywały od 2005 r. Wdrażanie tego systemu w aspekcie administracyjnym i operacyjnym, które na tej podstawie rozpoczęto na poziomie krajowym, wykazało, że istnieje potrzeba ustanowienia zasad dotyczących niektórych aspektów systemu i wyjaśnienia pewnych aspektów aktualnie obowiązujących zasad.

Ze względów administracyjnych, w celu ograniczenia w niezbędnym stopniu dzielenia uprawnień do płatności na części, należy przewidzieć zasadę stanowiącą, że po wykorzystaniu wszystkich uprawnień traktowanych jako całość częściowo wykorzystane uprawnienia należy traktować jako w pełni wykorzystane, przyznając jednocześnie prawo do płatności proporcjonalnych do zgłoszonego gruntu oraz że w przypadku przeniesienia należy wykorzystać wszystkie istniejące części przed podziałem uprawnienia.

(5)

(2)

Po opublikowaniu rozporządzenia (WE) nr 795/2004 okazało się, że niektóre odniesienia do rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004 (3) zostały opublikowane w niewłaściwy sposób. W związku z tym należy je skorygować.

(3)

Celem art. 46 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 jest umożliwienie przeniesienia uprawnień do płatności bez gruntu na specjalnych warunkach. Artykuł 46 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE)

Artykuł 2 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 przewiduje, że „płatności w okresie referencyjnym” oznaczają płatności przyznane lub które zostaną przyznane w odniesieniu do danego okresu. Załącznik VII dodaje, że należy wziąć pod uwagę zmniejszenia wynikające z ustalenia powierzchni bazowej, pułapów lub innych limitów ilościowych. Zatem, gwoli wyjaśnienia, właściwe jest sprecyzowanie, że aby nie nadawać zmniejszeniom i wykluczeniom obowiązującym w tym okresie charakteru trwałego, nie należy uwzględniać zmniejszeń i wykluczeń stosowanych zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2419/2001 (4) w przypadku wszystkich płatności bezpośrednich, o których mowa w załączniku VI rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. Liczba zwierząt i hektarów ustalona w czasie ustanawiania uprawnień do płatności powinna być zatem brana pod uwagę bez uszczerbku dla dalszych kontroli i stosowania art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/ 95 (5).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 345 POZ 85 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L345 - 1 z 200420.11.2004

    Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z 29 października 2004 r. ustanowienia szczegółowych zasad zastosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1782/2003 w sprawie systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji surowców

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.