Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 348 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2003/2004 z dnia 21 października 2004 r. w sprawie zawarcia Protokołu określającego możliwości połowowe i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Mauritiusa w sprawie połowów na wodach Mauritiusa, na okres od dnia 3 grudnia 2003 r. do dnia 2 grudnia 2007 r.

Data ogłoszenia:2004-11-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 348 POZ 1

24.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2003/2004 z dnia 21 października 2004 r. w sprawie zawarcia Protokołu określającego możliwości połowowe i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Mauritiusa w sprawie połowów na wodach Mauritiusa, na okres od dnia 3 grudnia 2003 r. do dnia 2 grudnia 2007 r.


RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

Metoda rozdzielania możliwości połowowych między Państwa Członkowskie powinna zostać określona na podstawie tradycyjnych przydziałów możliwości połowowych na mocy Umowy w sprawie rybołówstwa,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 w związku z art. 300 ust. 2 oraz art. 300 ust. 3 akapitem pierwszym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 uwzględniając wniosek Komisji, Protokół określający możliwości połowowe i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Mauritiusa w sprawie połowów na wodach Mauritiusa, na okres od dnia 3 grudnia 2003 r. do dnia 2 grudnia 2007 r. zostaje niniejszym zatwierdzony w imieniu Wspólnoty. Tekst protokołu załącza się do niniejszego rozporządzenia (3). a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 2 Możliwości połowowe ustalone w Protokole zostają rozdzielone między Państwa Członkowskie w następujący sposób:

(1)

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

Zgodnie z art. 12 ust. 3 Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Mauritiusa w sprawie połowów na wodach Mauritiusa (2), pod koniec okresu stosowania Protokołu Umawiające się Strony prowadziły negocjacje w celu określenia, za wspólnym porozumieniem, warunków stosowania Protokołu na następny okres, a w stosownych przypadkach wszelkich niezbędnych zmian lub uzupełnień w załączniku.

— sejnery do połowu tuńczyka: Francja 16, Hiszpania 22, Włochy 2, Zjednoczone Królestwo 1, — taklowce powierzchniowe: Hiszpania 19, Francja 23, Portugalia 7, — statki poławiające za pomocą sznurów: Francja 25 ton rejestrowych brutto na miesiąc, opartych na średniej rocznej. Jeżeli wnioski o wydanie licencji złożone przez te Państwa Członkowskie nie obejmują wszystkich możliwości połowowych ustalonych w Protokole, Komisja może rozważyć wnioski o wydanie licencji złożone przez inne Państwo Członkowskie. Artykuł 3

(2)

W wyniku tych negocjacji dnia 11 września 2003 r. parafowano nowy Protokół określający możliwości połowowe i rekompensatę finansową przewidziane w wymienionej Umowie, na okres od dnia 3 grudnia 2003 r. do dnia 2 grudnia 2007 r.

(3)

W interesie Wspólnoty leży zatwierdzenie tego Protokołu.

Państwa Członkowskie, których statki poławiają na mocy niniejszego Porozumienia, notyfikują Komisji wielkości każdego połowu w strefie połowowej Mauritiusa, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 500/2001 (4).

(3) Patrz: 3 str. niniejszego Dziennika Urzędowego. (4) Dz.U. L 73 z 15.3.2001, str. 8.

(1) Opinia wydana dnia 15 września 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 159 z 10.6.1989, str. 2.

L 348/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.11.2004

Artykuł 4 Przewodniczący Rady jest niniejszym upoważniony do wyznaczenia osób uprawnionych do podpisania Protokołu w celu zobowiązania Wspólnoty.

Artykuł 5 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 21 października 2004 r. W imieniu Rady G. ZALM

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 348 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L348 - 47 z 200424.11.2004

  Decyzja Rady 2004/792/WPZiB z dnia 22 listopada 2004 r. rozszerzająca i zmieniająca decyzję 1999/730/WPZiB wdrażająca wspólne działanie 1999/34/WPZiB w związku z wkładem Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej w Kambodży

 • Dz. U. L348 - 46 z 200424.11.2004

  Decyzja Rady 2004/791/WPZiB z dnia 22 listopada 2004 r. rozszerzająca i zmieniająca decyzję 2002/842/WPZiB dotyczącą wykonania wspólnego działania 2002/589/WPZiB w celu wniesienia wkładu Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej w Europie Południowo-Wschodniej

 • Dz. U. L348 - 45 z 200424.11.2004

  Decyzja Rady 2004/790/WPZiB z dnia 22 listopada 2004 r. rozszerzająca i zmieniająca decyzję 2003/276/WPZiB dotyczącą wykonania wspólnego działania 2002/589/WPZiB w celu wniesienia wkładu Unii Europejskiej w zniszczenie amunicji do ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej w Albanii

 • Dz. U. L348 - 40 z 200424.11.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/789/WPZiB z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie przedłużenia Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (EUPOL PROXIMA)

 • Dz. U. L348 - 27 z 200424.11.2004

  Wersja skodyfikowana Regulaminu wewnętrznego EKES (obowiązująca od 24 października 2004 r.)

 • Dz. U. L348 - 18 z 200424.11.2004

  Zalecenie Komsji z dnia 4 października 2004 r. w sprawie wytycznych technicznych w zakresie pobierania próbek i wykrywania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz materiałów produkowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie lub w składzie produktów w kontekście rozporządzenia (WE) nr 1830/2003 (1)

 • Dz. U. L348 - 16 z 200424.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2005/2004 z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 grudnia 2004 r. do dnia 28 lutego 2005 r.

 • Dz. U. L348 - 14 z 200424.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2004/2004 z dnia 23 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L348 - 3 z 200424.11.2004

  Protokół określający możliwości połowowe i rekompensatę finansową przewidziane w umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Mauritiusa w sprawie połowów na wodach Mauritiusa, na okres od dnia 3 grudnia 2003 r. do dnia 2 grudnia 2007 r.

 • Dz. U. L348 - 0 z 200424.11.2004

  1 listopada 2004 r.: Nowa wersja strony EUR-Lex!

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.