Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 348 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Protokół określający możliwości połowowe i rekompensatę finansową przewidziane w umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Mauritiusa w sprawie połowów na wodach Mauritiusa, na okres od dnia 3 grudnia 2003 r. do dnia 2 grudnia 2007 r.

Data ogłoszenia:2004-11-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 348 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 7

4. Druga część rekompensaty finansowej równoważnej kwocie 195 000 EUR rocznie jest przeznaczona na finansowanie środków, o których mowa w artykule 3 niniejszego Protokołu.

5. Ministerstwo Mauritiusa odpowiedzialne za rybołówstwo przekazuje Delegacji Komisji Europejskiej szczegółowe sprawozdanie roczne dotyczące wykonania tych środków oraz osiągniętych wyników, nie później niż trzy miesiące po dniu, w którym przypada rocznica podpisania Protokołu. Komisja zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do władz Mauritiusa odpowiedzialnych za rybołówstwo o dodatkowe informacje dotyczące wyników oraz do dokonania przeglądu danych płatności w świetle rzeczywistego wykonania tych środków.


L 348/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.11.2004

Artykuł 4 Jeżeli Wspólnota w stosownym czasie nie dokona żadnej z płatności określonych w artykułach 2 i 3, Mauritius może zawiesić stosowanie niniejszego Protokołu. Artykuł 5 W przypadku gdy poważne okoliczności, których nie można uznać za naturalne zjawiska przyrodnicze, uniemożliwią połowy w strefie połowowej Mauritiusa, Wspólnota Europejska może zawiesić wypłatę rekompensaty finansowej, po przeprowadzeniu wcześniejszych konsultacji, o ile to możliwe, między obydwiema stronami w ramach Wspólnego Komitetu, przewidzianego w artykule 8 Umowy. Wpłata wkładu finansowego zostaje wznowiona, gdy sytuacja powróci do norm i gdy konsultacje między obydwiema stronami w ramach Wspólnego Komitetu przewidzianego w artykule 8 Umowy, potwierdzą, że sytuacja prawdopodobnie pozwoli na powrót do normalnej działalności połowowej.

Termin ważności licencji przyznanych statkom wspólnotowym na mocy artykułu 4 Umowy zostaje przedłużony o okres, na który działalność połowowa została zawieszona.

Artykuł 6 Załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Mauritiusa w sprawie połowów na wodach Mauritiusa zostaje niniejszym uchylony i zastąpiony załącznikiem do niniejszego Protokołu.

Artykuł 7 Niniejszy Protokół wraz z załącznikiem wchodzi w życie z dniem ich podpisania.

Niniejszy Protokół stosuje się od dnia 3 grudnia 2003 r.

24.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/5

ZAŁĄCZNIK Warunki wykonywania działalności połowowej na wodach Mauritiusa przez statki wspólnotowe 1) Formalności związane z ubieganiem się o licencje i ich wydawaniem Procedura ubiegania się o licencje oraz wydawania licencji umożliwiających statkom wspólnotowym prowadzenie połowów na wodach Mauritiusa jest następująca: a) Komisja Europejska składa władzom Mauritiusa, za pośrednictwem Delegacji Komisji Europejskiej na Mauritiusie, wniosek sporządzony przez armatora dla każdego statku, który zamierza prowadzić połowy na mocy niniejszej Umowy, co najmniej 20 dni przed dniem rozpoczęcia wnioskowanego okresu ważności. Wniosek jest sporządzany na formularzach przewidzianych w tym celu przez Mauritius, których wzór został załączony jako dodatek 1; b) każda licencja jest wydawana armatorowi jednego określonego statku. Na wniosek Komisji Europejskiej licencja na statek może zostać zastąpiona, a w przypadku działania siły wyższej zostaje zastąpiona, licencją dla innego statku wspólnotowego; c) licencje są przekazywane przez władze Mauritiusa Delegacji Komisji Europejskiej na Mauritiusie; d) licencja musi być zawsze przechowywana na pokładzie statku. Jednakże po otrzymaniu notyfikacji o zaliczce przekazanej władzom Mauritiusa przez Komisję Europejską, statek zostanie włączony do wykazu, który zostanie notyfikowany organom kontroli rybołówstwa Mauritiusa. W oczekiwaniu na oryginał licencji kopię tego dokumentu można otrzymać faksem i przechowywać ją na pokładzie, co upoważnia statek do prowadzenia połowów do chwili dostarczenia licencji na pokład; e) władze Mauritiusa przekazują, przed dniem wejścia w życie niniejszego Protokołu, uzgodnienia dotyczące sposobu płatności opłat licencyjnych, w szczególności dane dotyczące rachunku bankowego i waluty, w jakiej należy wnosić opłaty; f) armatorzy mianują i wyznaczają przedstawiciela, mającego stałe miejsce zamieszkania na Mauritiusie i którego uprawnienia obejmują reprezentowanie armatorów we wszelkich postępowaniach sądowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 348 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L348 - 47 z 200424.11.2004

  Decyzja Rady 2004/792/WPZiB z dnia 22 listopada 2004 r. rozszerzająca i zmieniająca decyzję 1999/730/WPZiB wdrażająca wspólne działanie 1999/34/WPZiB w związku z wkładem Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej w Kambodży

 • Dz. U. L348 - 46 z 200424.11.2004

  Decyzja Rady 2004/791/WPZiB z dnia 22 listopada 2004 r. rozszerzająca i zmieniająca decyzję 2002/842/WPZiB dotyczącą wykonania wspólnego działania 2002/589/WPZiB w celu wniesienia wkładu Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej w Europie Południowo-Wschodniej

 • Dz. U. L348 - 45 z 200424.11.2004

  Decyzja Rady 2004/790/WPZiB z dnia 22 listopada 2004 r. rozszerzająca i zmieniająca decyzję 2003/276/WPZiB dotyczącą wykonania wspólnego działania 2002/589/WPZiB w celu wniesienia wkładu Unii Europejskiej w zniszczenie amunicji do ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej w Albanii

 • Dz. U. L348 - 40 z 200424.11.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/789/WPZiB z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie przedłużenia Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (EUPOL PROXIMA)

 • Dz. U. L348 - 27 z 200424.11.2004

  Wersja skodyfikowana Regulaminu wewnętrznego EKES (obowiązująca od 24 października 2004 r.)

 • Dz. U. L348 - 18 z 200424.11.2004

  Zalecenie Komsji z dnia 4 października 2004 r. w sprawie wytycznych technicznych w zakresie pobierania próbek i wykrywania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz materiałów produkowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie lub w składzie produktów w kontekście rozporządzenia (WE) nr 1830/2003 (1)

 • Dz. U. L348 - 16 z 200424.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2005/2004 z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 grudnia 2004 r. do dnia 28 lutego 2005 r.

 • Dz. U. L348 - 14 z 200424.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2004/2004 z dnia 23 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L348 - 1 z 200424.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2003/2004 z dnia 21 października 2004 r. w sprawie zawarcia Protokołu określającego możliwości połowowe i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Mauritiusa w sprawie połowów na wodach Mauritiusa, na okres od dnia 3 grudnia 2003 r. do dnia 2 grudnia 2007 r.

 • Dz. U. L348 - 0 z 200424.11.2004

  1 listopada 2004 r.: Nowa wersja strony EUR-Lex!

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.