Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 349 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Republiką Togijską na mocy art. 96 Porozumienia z Cotonou

Data ogłoszenia:2004-11-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 349 POZ 17

Strona 1 z 5
25.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 349/17

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Republiką Togijską na mocy art. 96 Porozumienia z Cotonou (2004/793/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Porozumienie o partnerstwie AKP–WE podpisane w Cotonou dnia 23 czerwca 2000 r. (1), („Porozumienie z Cotonou”), w szczególności jej art. 96, uwzględniając porozumienie wewnętrzne dotyczące środków, jakie należy przedsięwziąć i procedur, według których należy postępować w zastosowaniu Porozumienia o partnerstwie AKP–WE (2), w szczególności jego art. 3, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 Konsultacje wszczęte z Republiką Togijską zgodnie z art. 96 ust. 2 lit. a) Porozumienia z Cotonou są zakończone. Artykuł 2 Środki wyszczególnione w projekcie pisma zamieszczonego w Załączniku przyjęte są na mocy właściwych środków przewidzianych w art. 96 ust. 2 lit. c) Porozumienia z Cotonou. Artykuł 3 Decyzja dotycząca wystosowania do rządu togijskiego pisma Rady i Komisji z dnia 14 grudnia 1998 r. zostaje uchylona. Artykuł 4 Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu jej przyjęcia. Zostaje ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Decyzja jest ważna dwadzieścia cztery miesiące począwszy od daty jej przyjęcia przez Radę. Będzie ona poddawana przeglądowi co najmniej co trzy miesiące. Sporządzono w Brukseli, dnia 15 listopada 2004 r. W imieniu Rady

M. VAN DER HOEVEN

Istotne postanowienia Porozumienia z Cotonou ujęte w art. 9 zostały pogwałcone przez rząd Republiki Togijskiej. Zgodnie z art. 96 Porozumienia z Cotonou 14 kwietnia 2004 r. podjęto konsultacje z krajami AKP i Republiką Togijską, przy których okazji władze Togo podjęły specjalne zobowiązania mające rozwiązać problemy przedstawione przez Unię Europejską i mające wprowadzić w życie te zobowiązania podczas trzymiesięcznego okresu gruntownych rozmów. Po upływie tego okresu wydaje się, że niektóre wyżej wspomniane zobowiązania dały początek konkretnym inicjatywom; niemniej jednak pozostają jeszcze do wdrożenia środki najbardziej istotne w stosunku do zasadniczych elementów Porozumienia z Cotonou,

(2)

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3. (2) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 376.

L 349/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.11.2004

ZAŁĄCZNIK DO WIADOMOŚCI PREMIERA, SZEFA RZĄDU REPUBLIKI TOGIJSKIEJ Szanowny Panie Premierze, Unia Europejska przywiązuje duże znaczenie do postanowień art. 9 Porozumienia z Cotonou. Poszanowanie praw człowieka i zasady demokracji i państwa prawnego, na których opiera się partnerstwo AKP–UE, stanowią zasadnicze elementy tego porozumienia, a zatem również podstawę naszych stosunków. Unia uznała, iż obecna sytuacja polityczna w Togo charakteryzuje się zastojem oraz że deficyt demokracji i słabe poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności nadal stanowią pogwałcenie istotnych postanowień ujętych w art. 9 Porozumienia. W świetle tego artykułu i sytuacji politycznego zastoju w Togo, w dniu 30 marca 2004 r. Unia podjęła decyzję o podjęciu konsultacji na mocy art. 96 Porozumienia celem dogłębnego zbadania sytuacji i, w poszczególnych przypadkach, uzdrowienia jej. Konsultacje te odbyły się w Brukseli 14 kwietnia 2004 r. Przy tej okazji poruszono wiele zasadniczych kwestii i miał Pan sposobność przedstawić punkt widzenia władz togijskich oraz analizę sytuacji tych władz. Unia Europejska z zadowoleniem odnotowała fakt, że strona togijska podjęła pewne zobowiązania i wskazała pozytywne elementy dla utrwalenia demokratycznej tendencji i zasad państwa prawa w kraju.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 349 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L349 - 70 z 200425.11.2004

  Sprostowanie do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 78/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniającej załącznik XIV (Konkurencja), protokół 21 (w sprawie wdrażania zasad konkurencji mających zastosowanie do przedsiębiorstw), protokół 22 (dotyczący definicji przedsiębiorstwa oraz obrotu (art. 56)) i protokół 24 (w sprawie współpracy w dziedzinie kontroli koncentracji) do Porozumienia EOG (Dz.U. L 219 z 19.6.2004)

 • Dz. U. L349 - 63 z 200425.11.2004

  Wspólnego działania Rady 2004/797/WPZiB z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie wsparcia działań OPCW w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L349 - 57 z 200425.11.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/796/WPZiB z dnia 22 listopada 2004 r. na rzecz wspierania ochrony fizycznej obiektu jądrowego w Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L349 - 56 z 200425.11.2004

  Decyzja Rady 2004/795/WPZiB z dnia 22 listopada 2004 r. rozszerzająca mandat Szefa Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM)

 • Dz. U. L349 - 55 z 200425.11.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/794/WPZiB z dnia 22 listopada 2004 r. przedłużające wspólne działanie 2002/921/WPZiB rozszerzające mandat Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM)

 • Dz. U. L349 - 52 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 90/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca protokół 30. do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym w sprawie szczególnych postanowień dotyczących organizacji współpracy w dziedzinie statystyki oraz protokół 31. do Porozumienia w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L349 - 51 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 89/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca protokół 31. do Porozumienia w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L349 - 49 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 88/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca protokół 31. do Porozumienia w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L349 - 48 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 87/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca protokół 31. do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L349 - 46 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 86/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L349 - 44 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 85/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L349 - 42 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 84/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L349 - 40 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 83/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L349 - 39 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 82/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L349 - 38 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 81/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L349 - 37 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 80/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik XV (Pomoc państwa) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L349 - 36 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 77/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L349 - 34 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 76/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L349 - 33 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 75/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L349 - 32 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 74/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L349 - 30 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 73/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L349 - 29 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 72/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L349 - 26 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 71/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L349 - 25 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 70/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L349 - 23 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 69/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik I (Zagadnienia weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L349 - 16 z 200425.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2010/2004 z dnia 24 listopada 2004 r. ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach podkontyngentu taryfowego II na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż jakość wysoka, przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2375/2002

 • Dz. U. L349 - 14 z 200425.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2009/2004 z dnia 24 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L349 - 12 z 200425.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2008/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1268/1999 w sprawie wspólnotowych środków pomocowych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich w państwach Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym

 • Dz. U. L349 - 1 z 200425.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej

 • Dz. U. L349 - 0 z 200425.11.2004

  Informacja dla czytelników

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.