Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 349 POZ 57

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2004/796/WPZiB z dnia 22 listopada 2004 r. na rzecz wspierania ochrony fizycznej obiektu jądrowego w Federacji Rosyjskiej

Data ogłoszenia:2004-11-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 349 POZ 57

Strona 1 z 3
25.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 349/57

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2004/796/WPZiB z dnia 22 listopada 2004 r. na rzecz wspierania ochrony fizycznej obiektu jądrowego w Federacji Rosyjskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Artykuł 2 Prezydencja, wspomagana przez Sekretarza Generalnego Rady/ Wysokiego Przedstawiciela ds. WPZiB, jest odpowiedzialna za wykonanie niniejszego wspólnego działania.

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Program współpracy Unii Europejskiej dotyczący nierozprzestrzeniania broni i rozbrojenia w Federacji Rosyjskiej, przyjęty w ramach wspólnej strategii 1999/414/WPZiB Unii Europejskiej z dnia 4 czerwca 1999 r. w sprawie Rosji (1) i ustanowiony we wspólnym działaniu Rady 1999/878/WPZiB (2) zakończył się w dniu 24 czerwca 2004 r. Strategia UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, przyjęta przez Radę Europejską w dniu 12 grudnia 2003 r., zawiera w rozdziale III wykaz środków służących zwalczaniu takiego rozprzestrzeniania, które należy podjąć zarówno w Unii Europejskiej jak i w państwach trzecich. Zgodnie z rozdziałem III Strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, Unia Europejska musi wykorzystać wszystkie dostępne jej instrumenty w celu zapobiegania, powstrzymania, zakończenia i, w miarę możliwości, eliminacji rozprzestrzeniania, które wzbudza zaniepokojenie na całym świecie. Fizyczna ochrona materiałów i obiektów jądrowych, w tym przestarzałych reaktorów i wypalonego paliwa jest jednym ze szczególnych środków zawartych w strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia. W celu zapewnienia spójności zewnętrznych działań Unii Europejskiej, jej działalność powinna przebiegać w sposób skoordynowany z działalnością Wspólnoty Europejskiej i Państw Członkowskich. Środki mające na celu wzmocnienie ochrony fizycznej rosyjskich obiektów jądrowych zostały już podjęte przez Republikę Federalną Niemiec,

Artykuł 3 Republika Federalna Niemiec jest odpowiedzialna za wykonanie niniejszego wspólnego działania od strony technicznej, w ramach jej dwustronnego programu w tym zakresie.

(2)

Artykuł 4 1. Finansowa kwota referencyjna przeznaczona na pokrycie kosztów wykonania niniejszego wspólnego działania wynosi 7 937 000 EUR.

(3)

2. Komisji powierza się kontrolę i ocenę aspektów finansowych wykonania niniejszego wspólnego działania.

(4)

3. Zarządzanie wydatkami finansowanymi z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, określonymi w ust. 1, podlega procedurom i przepisom Wspólnoty mającym zastosowanie do spraw budżetowych, z tym wyjątkiem, że finansowanie wstępne nie pozostaje własnością Wspólnoty.

(5)

4. Przy wykonywaniu zadań przewidzianych w niniejszym artykule, Komisję wspomaga ekspert, którego zakres obowiązków określono w załączniku II.

(6)

Artykuł 5 Rada i Komisja zapewniają odpowiednią koordynację pomiędzy niniejszym wspólnym działaniem oraz inną pomocą wspólnotową a także wszelką inną pomocą dwustronną udzielaną przez Państwa Członkowskie.

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1 Celem niniejszego wspólnego działania jest wsparcie projektu na rzecz wdrożenia środków ochrony fizycznej w należącym do Rosyjskiej Federalnej Agencji Energii Atomowej Instytucie im. Boczwara w Moskwie. Szczegółowy opis celów i działań przewidzianych w ramach projektu jest zawarty w załączniku I.

(1) Dz.U. L 157 z 24.6.1999, str. 1. Wspólna strategia zmieniona wspólną strategią 2003/471/WPZiB Rady Europejskiej (Dz.U. L 157 z 26.6.2003, str. 68). (2) Dz.U. L 331 z 23.12.1999, str. 11. Wspólne działanie zmienione decyzją 2002/381/WZBiP (Dz.U. L 136 z 24.5.2002, str. 1).

Artykuł 6 1. Prezydencja, wspomagana przez Sekretarza Generalnego Rady/Wysokiego Przedstawiciela ds.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 349 POZ 57 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L349 - 70 z 200425.11.2004

  Sprostowanie do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 78/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniającej załącznik XIV (Konkurencja), protokół 21 (w sprawie wdrażania zasad konkurencji mających zastosowanie do przedsiębiorstw), protokół 22 (dotyczący definicji przedsiębiorstwa oraz obrotu (art. 56)) i protokół 24 (w sprawie współpracy w dziedzinie kontroli koncentracji) do Porozumienia EOG (Dz.U. L 219 z 19.6.2004)

 • Dz. U. L349 - 63 z 200425.11.2004

  Wspólnego działania Rady 2004/797/WPZiB z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie wsparcia działań OPCW w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L349 - 56 z 200425.11.2004

  Decyzja Rady 2004/795/WPZiB z dnia 22 listopada 2004 r. rozszerzająca mandat Szefa Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM)

 • Dz. U. L349 - 55 z 200425.11.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/794/WPZiB z dnia 22 listopada 2004 r. przedłużające wspólne działanie 2002/921/WPZiB rozszerzające mandat Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM)

 • Dz. U. L349 - 52 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 90/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca protokół 30. do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym w sprawie szczególnych postanowień dotyczących organizacji współpracy w dziedzinie statystyki oraz protokół 31. do Porozumienia w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L349 - 51 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 89/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca protokół 31. do Porozumienia w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L349 - 49 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 88/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca protokół 31. do Porozumienia w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L349 - 48 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 87/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca protokół 31. do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L349 - 46 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 86/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L349 - 44 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 85/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L349 - 42 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 84/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L349 - 40 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 83/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L349 - 39 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 82/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L349 - 38 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 81/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L349 - 37 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 80/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik XV (Pomoc państwa) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L349 - 36 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 77/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L349 - 34 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 76/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L349 - 33 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 75/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L349 - 32 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 74/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L349 - 30 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 73/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L349 - 29 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 72/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L349 - 26 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 71/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L349 - 25 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 70/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L349 - 23 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 69/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik I (Zagadnienia weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L349 - 17 z 200425.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Republiką Togijską na mocy art. 96 Porozumienia z Cotonou

 • Dz. U. L349 - 16 z 200425.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2010/2004 z dnia 24 listopada 2004 r. ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach podkontyngentu taryfowego II na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż jakość wysoka, przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2375/2002

 • Dz. U. L349 - 14 z 200425.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2009/2004 z dnia 24 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L349 - 12 z 200425.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2008/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1268/1999 w sprawie wspólnotowych środków pomocowych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich w państwach Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym

 • Dz. U. L349 - 1 z 200425.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej

 • Dz. U. L349 - 0 z 200425.11.2004

  Informacja dla czytelników

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.