Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 353 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2033/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. otwierające przetarg na określenie dopłaty do wysyłek ryżu długoziarnistego B łuskanego na wyspę Reunion

Data ogłoszenia:2004-11-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 353 POZ 9

27.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 353/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2033/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. otwierające przetarg na określenie dopłaty do wysyłek ryżu długoziarnistego B łuskanego na wyspę Reunion

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

1785/2003, do wysyłek na wyspę Reunion ryżu długoziarnistego B łuskanego oznaczonego kodem CN 1006 20 98.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 2. Przetarg otwarty jest aż do dnia 23 czerwca 2005 r. Podczas jego trwania wykonuje się regularne przetargi, a daty składania ofert określa się w ogłoszeniu o przetargu.


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (1), w szczególności jego art. 5 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

3. Przetarg odbywa się zgodnie rozporządzeniem (EWG) nr 2692/89 i niniejszym rozporządzeniem.

(1)

Analiza bilansu zaopatrzenia wyspy Reunion wykazuje brak dostępności ryżu. Biorąc pod uwagę dostępność ryżu na rynku Wspólnoty, należy umożliwić wyspie Reunion zaopatrzenie się na rynku Wspólnoty, ustalając dopłatę do wysyłek partii ryżu przeznaczonych do tamtejszej konsumpcji. Szczególne warunki wyspy Reunion uzasadniają ograniczenie ilości do wysyłki i, w konsekwencji, ustalenie kwoty dopłaty drogą przetargu. Należy zaznaczyć, że rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2692/89 z dnia 6 września 1989 r. ustanawiające szczegółowe zasady wywozu ryżu do Reunion (2) stosuje się do niniejszego przetargu.

Artykuł 2 Ofertę przyjmuje się tylko wtedy, gdy obejmuje ona ilość do dostawy wynoszącą co najmniej 50 ton i najwyżej 3 000 ton.

Artykuł 3 Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 2692/89 wynosi 30 euro za tonę.

(2)

Artykuł 4 Dokumenty dopłaty, wydane w ramach niniejszego przetargu, są, w celu określenia terminu ich ważności, uznane jako wydane w dniu przedstawienia oferty.

(3)

W zastosowaniu art. 14 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2808/98 z dnia 22 grudnia 1998 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie (3), kwoty podane w ofertach przedstawionych w ramach przetargów zorganizowanych na podstawie instrumentów dotyczących wspólnej polityki rolnej należy wyrażać w euro. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

Artykuł 5 Złożone oferty muszą dotrzeć do Komisji, za pośrednictwem Państw Członkowskich, najpóźniej półtorej godziny po upłynięciu terminu składania ofert, przewidzianego w ogłoszeniu o przetargu. Należy je przekazać zgodnie ze schematem wskazanym w załączniku.

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W przypadku braku ofert Państwa Członkowskie informują o tym Komisję w terminie wskazanym w poprzednim akapicie.

Artykuł 1 1. Przystępuje się do przetargu na określenie sumy dopłaty, o której mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96. (2) Dz.U. L 261 z 7.9.1989, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1275/2004 (Dz.U. L 241 z 13.7.2004, str. 8). (3) Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 36. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1250/2004 (Dz.U. L 237 z 8.7.2004, str. 13).

Artykuł 6 1. Na podstawie złożonych ofert Komisja może, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 26 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1785/2003, podjąć decyzję o:

— ustaleniu maksymalnej dopłaty, lub

— zaniechaniu przetargu.

L 353/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.11.2004

2. Po ustaleniu maksymalnej dopłaty, zamówienie zostaje udzielone oferentowi lub oferentom, którego lub których wartość oferty nie przekracza maksymalnej dopłaty. Artykuł 7 Termin przedstawienia ofert w pierwszym regularnym przetargu upływa dnia 16 grudnia 2004 r. o godz. 10.00 czasu brukselskiego.

Końcowym terminem przedstawiania ofert jest 23 czerwca 2005 r. Artykuł 8 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po dniu jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 26 listopada 2004 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Przetarg na dopłatę do wysyłek ryżu długoziarnistego B łuskanego na wyspę Reunion

Końcowy termin na przedstawianie ofert (data/godzina) .........................................................................................................................

1 Liczba porządkowa oferentów 2 Ilość (w tonach) 3 Kwota dopłaty do wywozu (EUR/t)

1 2 3 4 5 itd.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 353 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L353 - 24 z 200427.11.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2020/2004 z dnia 25 listopada 2004 r. ustalającego refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu (Dz.U. L 351 z 26.11.2004)

 • Dz. U. L353 - 23 z 200427.11.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1277/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające po raz 37 rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 (Dz.U. L 241 z 13.7.2004)

 • Dz. U. L353 - 21 z 200427.11.2004

  Decyzja Rady 2004/803/WPZiB z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie rozpoczęcia operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L353 - 20 z 200427.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2040/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 8. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L353 - 19 z 200427.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2039/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 9. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L353 - 18 z 200427.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2038/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 325. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L353 - 17 z 200427.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2037/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 72. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L353 - 15 z 200427.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2036/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 153. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L353 - 13 z 200427.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2035/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 153. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L353 - 11 z 200427.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2034/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. zmieniające po raz czterdziesty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L353 - 6 z 200427.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2032/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. otwierające przetarg na określenie refundacji wywozowej do ryżu B długoziarnistego w pełni oczyszczonego sparzonego w przeznaczeniu do niektórych krajów trzecich

 • Dz. U. L353 - 3 z 200427.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2031/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. otwierające przetarg na określenie refundacji wywozowej do ryżu A okrągłoziarnistego, średnioziarnistego i długoziarnistego w pełni oczyszczonego w przeznaczeniu do niektórych krajów trzecich

 • Dz. U. L353 - 1 z 200427.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2030/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. ustalające niektóre ilości indykatywne i indywidualne pułapy przy wydawaniu pozwoleń na przywóz bananów do Wspólnoty w ramach kontyngentów taryfowych A/B i C na pierwszy kwartał 2005 r.

 • Dz. U. L353 - 0 z 200427.11.2004

  1 listopada 2004 r.: Nowa wersja strony EUR-Lex!

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.