Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 354 POZ 34 - Strona 19

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowej pozycji inwestycyjnej oraz płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych (EBC/2004/15)

Data ogłoszenia:2004-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 354 POZ 34 - Strona 19

Strona 19 z 29

2.4. I n n e o r g a n i z a c j e m i ę d z y n a r o d o w e NATO (Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego) Rada Europy ICRC (Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża) ESA (Europejska Agencja Kosmiczna) EPO (Europejski Urząd Patentowy) EUROCONTROL (Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Nawigacji Lotniczej) EUTELSAT (Europejska Organizacja Łączności Satelitarnej) INTELSAT (Międzynarodowa Organizacja Łączności Satelitarnej) EBU/UER (Europejska Unia Radiofoniczna/Union européenne de radio-télévision) EUMETSAT (Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych) ESO (European Southern Observatory) ECMWF (Europejskie Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody) EMBL (Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej) CERN (Europejska Organizacja ds. Badań Jądrowych) IOM (Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji)


30.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 354/65

TABELA 13 Podsumowanie wymogów i terminów

Pozycja

Pierwszy okres referencyjny

Pierwszy termin przekazania

Odpowiednie postanowienia wytycznych

Struktura geograficzna (z wyjątkiem instrumentów pozostałych inwestycji) Kwartalny BP I kwartał 2003– I kwartał 2004 2002 i 2003 koniec czerwca 2004

art. 2 ust. 4, załącznik III sekcja 2

załącznik II tabela 7

Roczna MPI Struktura geograficzna instrumentów pozostałych inwestycji Kwartalny BP

koniec września 2004

załącznik II tabela 8 art. 2 ust. 4, załącznik III sekcja 2

I kwartał 2004– II kwartał 2005 2003 i 2004 IV kwartał 2003– III kwartał 2004

koniec września 2005

załącznik II tabela 7

Roczna MPI Kwartalna MPI

koniec września 2005 koniec grudnia 2004

załącznik II tabela 8 art. 3 ust. 4

Inwestycje portfelowe „papier po papierze” Kwartalna MPI Roczna MPI Inwestycje portfelowe (wewnętrzne) aktywa w podziale na sektor emitenta Miesięczny BP Kwartalny BP Kwartalna MPI styczeń–kwiecień 2006 I kwartał 2006 IV kwartał 2005 i I kwartał 2006 2005 czerwiec 2006 koniec czerwca 2006 koniec czerwca 2006 IV kwartał 2007 2007 koniec marca 2008 koniec września 2008 art. 2 ust. 6 art. 2 ust. 6 art. 2 ust. 3

załącznik II tabela 1 załącznik II tabela 2 załącznik II tabele 4–5

Roczna MPI Zagraniczne inwestycje bezpośrednie, dodatkowy podział według wyceny akcji Roczna MPI

koniec września 2006

załącznik II tabele 4–5 załącznik III sekcja 1.3

2004 i 2005

koniec września 2006

załącznik II tabela 5 i załącznik III tabela 1

Podział Pożyczki/lokaty Miesięczny BP Kwartalny BP Kwartalna MPI styczeń i luty 2004 I kwartał 2004 IV kwartał 2003– III kwartał 2004 2003 kwiecień 2004 koniec czerwca 2004 koniec grudnia 2004 załącznik II tabela 1 załącznik II tabela 2 załącznik II tabela 4

Roczna MPI

koniec września 2004

załącznik II tabela 5

L 354/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.11.2004

Pozycja

Pierwszy okres referencyjny

Pierwszy termin przekazania

Odpowiednie postanowienia wytycznych

Struktura walutowa dłużnych papierów wartościowych (EUR/nie EUR) Transakcje za sześć miesięcy Pozycje koniec czerwca/koniec grudnia Struktura walutowa dłużnych Papierów wartościowych (EUR/ USD/pozostałe waluty) Transakcje za sześć miesięcy Pozycje koniec czerwca/koniec grudnia lipiec–grudzień 2007 2007 koniec czerwca 2008 koniec czerwca 2008 lipiec–grudzień 2004 2004 koniec czerwca 2005 koniec czerwca 2005

art. 3 ust. 6

załącznik II tabela 6 załącznik II tabela 6 art. 3 ust. 6

załącznik II tabela 6 załącznik II tabela 6

30.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 354/67

ZAŁĄCZNIK III Pojęcia i definicje stosowane w statystyce bilansu płatniczego, międzynarodowej pozycji inwestycyjnej oraz płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych W celu opracowania znaczącej zagregowanej statystyki zagranicznej strefy euro określono pojęcia i definicje statystyki bilansu płatniczego (rachunku dochodów, kapitałowego i finansowego), statystyki międzynarodowej pozycji inwestycyjnej oraz płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 354 POZ 34 - Strona 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L354 - 90 z 200430.11.2004

  Porozumienie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Turcji w sprawie udziału Republiki Turcji w Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (EUPOL Proxima)

 • Dz. U. L354 - 89 z 200430.11.2004

  Decyzja Rady 2004/812/WPZiB z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Unią Europejską a Republiką Turcji w sprawie udziału Republiki Turcji w Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPOL Proxima) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L354 - 86 z 200430.11.2004

  Porozumienie pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie udziału Królestwa Norwegii w Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (EUPOL Proxima)

 • Dz. U. L354 - 85 z 200430.11.2004

  Decyzja Rady 2004 /811/WPZiB z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie udziału Królestwa Norwegii w Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPOL Proxima) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L354 - 82 z 200430.11.2004

  Porozumienie pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą w sprawie udziału Ukrainy w Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (EUPOL Proxima)

 • Dz. U. L354 - 81 z 200430.11.2004

  Decyzja Rady 2004/810/WPZiB z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą w sprawie udziału Ukrainy w Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPOL Proxima) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L354 - 78 z 200430.11.2004

  Porozumienie pomiędzy Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (EUPOL Proxima)

 • Dz. U. L354 - 77 z 200430.11.2004

  Decyzja Rady 2004/809/WPZiB z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPOL Proxima) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L354 - 32 z 200430.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję 97/252/WE w zakresie włączenia zakładów z Rosji do tymczasowego wykazu zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz mleka i przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4445) (1)

 • Dz. U. L354 - 30 z 200430.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 19 listopada 2004 r. kończąca procedurę kontrolną dotyczącą przeszkód w handlu w postaci praktyk handlowych stosowanych przez Kanadę w odniesieniu do niektórych oznaczeń geograficznych win (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4388)

 • Dz. U. L354 - 29 z 200430.11.2004

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Indii dotyczącej współpracy celnej i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

 • Dz. U. L354 - 27 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2050/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L354 - 25 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2049/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L354 - 23 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2048/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L354 - 21 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2047/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L354 - 19 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2046/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L354 - 17 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2045/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2131/93 ustanawiające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych

 • Dz. U. L354 - 15 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2044/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. ustalające współczynniki dostosowujące, jakie mają być stosowane w odniesieniu do ilości referencyjnej każdego tradycyjnego podmiotu gospodarczego w ramach kontyngentów taryfowych A/B i C na przywóz bananów w roku 2004

 • Dz. U. L354 - 14 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2043/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wstrzymania połowu srebrzyka przez statki pływające pod banderą Irlandii

 • Dz. U. L354 - 12 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L354 - 1 z 200430.11.2004

  Rozporządzenia Rady (WE) nr 2041/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przywozu niektórych wyrobów stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L354 - 0 z 200430.11.2004

  1 listopada 2004 r.: Nowa wersja strony EUR-Lex!

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.