Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 354 POZ 34 - Strona 26

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowej pozycji inwestycyjnej oraz płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych (EBC/2004/15)

Data ogłoszenia:2004-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 354 POZ 34 - Strona 26

Strona 26 z 29

Etap 2: Metoda sporządzania na poziomie strefy euro: oddzielne dodanie transakcji/pozycji z nierezydentami dla przychodów i rozchodów lub aktywów netto i pasywów netto (bilans płatniczy) / aktywów i pasywów (międzynarodowa pozycja inwestycyjna).

Wymagania dotyczące danych na poziomie KBC: oddzielne wykazywanie transakcji/pozycji pomiędzy rezydentami strefy euro i rezydentami spoza strefy euro, zgodnie z załącznikiem II (tabele 1, 2, 4 i 5).

L 354/72

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej


30.11.2004

Etap 3: Metoda sporządzania na poziomie strefy euro i wymagania dotyczące danych na poziomie KBC: podobnie jak dla etapu 2 z uzupełnieniem o strukturę geograficzną transakcji/pozycji spoza strefy euro. Etap 3 jest niezbędny tylko dla kwartalnego bilansu płatniczego i rocznej międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, jak określono w załączniku II (tabele 7 i 8).

Wymagania dotyczące danych na poziomie KBC: oddzielne wykazywanie transakcji/pozycji pomiędzy rezydentami strefy euro i rezydentami krajów znajdujących się na liście załącznika II (tabele 9–12).

3. Klasyfikacja według sektora instytucjonalnego w agregatach strefy euro (patrz również sekcja 3.1.6 Księgi BP) Struktura sektorowa agregatów strefy euro obejmuje władze monetarne, instytucje rządowe i samorządowe, MIF oraz pozostałe sektory strefy euro.

Władze monetarne „Władze monetarne” w rozumieniu statystyki strefy euro oznaczają Eurosystem. Instytucje rządowe i samorządowe Dla potrzeb statystyki strefy euro sektor instytucji rządowych i samorządowych zgodny jest z definicją tego sektora zawartą w SNA93 i ESA95 i obejmuje następujące jednostki: — instytucje rządowe szczebla centralnego, — instytucje stanowe/ regionalne, — instytucje samorządowe, — fundusze ubezpieczeń społecznych. MIF z wyłączeniem władz monetarnych Sektor „MIF z wyłączeniem władz monetarnych” jest równoznaczny sektorowi MIF statystyki pieniężnej i bankowej (bez władz monetarnych). Obejmuje on:

i) instytucje kredytowe według definicji prawa wspólnotowego, tj. przedsiębiorstwa, których działalność polega na przyjmowaniu depozytów lub innych podlegających zwrotowi środków finansowych od ludności (w tym także przychodów z tytułu sprzedaży obligacji bankowych) oraz na udzielaniu kredytów na rachunek własny; oraz

ii) wszystkie pozostałe rezydenckie instytucje finansowe, których działalność polega na przyjmowaniu depozytów lub bliskich substytutów depozytów od podmiotów innych niż MIF, a także na udzielaniu kredytów na własny rachunek (przynajmniej w kategoriach ekonomicznych) lub inwestowaniu w papiery wartościowe.

Pozostałe sektory W statystyce strefy euro kategoria „pozostałe sektory” obejmuje szereg jednostek instytucjonalnych, a przede wszystkim: i) pozostałe instytucje finansowe niezaliczone do MIF, takie jak instytucje wspólnego inwestowania, niebędące funduszami rynku pieniężnego, instytucje inwestowania w nieruchomości, biura maklerskie, instytucje kredytu hipotecznego, instytucje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne oraz pomocnicze instytucje finansowe; oraz

ii) instytucje niefinansowe, takie jak państwowe i prywatne przedsiębiorstwa niefinansowe, instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych i gospodarstwa domowe.

Instytucje niebędące MIF W statystyce strefy euro kategoria „sektor instytucji niebędących MIF” składa się z następujących sektorów: i) „instytucje rządowe i samorządowe”; i ii) „pozostałe sektory”.

TABELA 1

30.11.2004

Zalecenia dotyczące transakcji i pozycji zagranicznych inwestycji bezpośrednich, w tym związanego z nimi dochodu (1)

Działanie

Priorytet

Krótkoterminowe PL

Wysoki

— Wszystkie pośrednie powiązania związane z zagranicznymi inwestycjami bezpośrednimi (2) powinny być traktowane zgodnie z interpretacją międzynarodowych standardów statystycznych określonych w rozdziale 1 raportu Grupy Zadaniowej ds.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 354 POZ 34 - Strona 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L354 - 90 z 200430.11.2004

  Porozumienie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Turcji w sprawie udziału Republiki Turcji w Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (EUPOL Proxima)

 • Dz. U. L354 - 89 z 200430.11.2004

  Decyzja Rady 2004/812/WPZiB z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Unią Europejską a Republiką Turcji w sprawie udziału Republiki Turcji w Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPOL Proxima) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L354 - 86 z 200430.11.2004

  Porozumienie pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie udziału Królestwa Norwegii w Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (EUPOL Proxima)

 • Dz. U. L354 - 85 z 200430.11.2004

  Decyzja Rady 2004 /811/WPZiB z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie udziału Królestwa Norwegii w Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPOL Proxima) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L354 - 82 z 200430.11.2004

  Porozumienie pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą w sprawie udziału Ukrainy w Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (EUPOL Proxima)

 • Dz. U. L354 - 81 z 200430.11.2004

  Decyzja Rady 2004/810/WPZiB z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą w sprawie udziału Ukrainy w Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPOL Proxima) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L354 - 78 z 200430.11.2004

  Porozumienie pomiędzy Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (EUPOL Proxima)

 • Dz. U. L354 - 77 z 200430.11.2004

  Decyzja Rady 2004/809/WPZiB z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPOL Proxima) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L354 - 32 z 200430.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję 97/252/WE w zakresie włączenia zakładów z Rosji do tymczasowego wykazu zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz mleka i przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4445) (1)

 • Dz. U. L354 - 30 z 200430.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 19 listopada 2004 r. kończąca procedurę kontrolną dotyczącą przeszkód w handlu w postaci praktyk handlowych stosowanych przez Kanadę w odniesieniu do niektórych oznaczeń geograficznych win (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4388)

 • Dz. U. L354 - 29 z 200430.11.2004

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Indii dotyczącej współpracy celnej i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

 • Dz. U. L354 - 27 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2050/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L354 - 25 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2049/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L354 - 23 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2048/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L354 - 21 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2047/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L354 - 19 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2046/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L354 - 17 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2045/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2131/93 ustanawiające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych

 • Dz. U. L354 - 15 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2044/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. ustalające współczynniki dostosowujące, jakie mają być stosowane w odniesieniu do ilości referencyjnej każdego tradycyjnego podmiotu gospodarczego w ramach kontyngentów taryfowych A/B i C na przywóz bananów w roku 2004

 • Dz. U. L354 - 14 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2043/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wstrzymania połowu srebrzyka przez statki pływające pod banderą Irlandii

 • Dz. U. L354 - 12 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L354 - 1 z 200430.11.2004

  Rozporządzenia Rady (WE) nr 2041/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przywozu niektórych wyrobów stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L354 - 0 z 200430.11.2004

  1 listopada 2004 r.: Nowa wersja strony EUR-Lex!

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.