Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 354 POZ 34 - Strona 27

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowej pozycji inwestycyjnej oraz płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych (EBC/2004/15)

Data ogłoszenia:2004-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 354 POZ 34 - Strona 27

Strona 27 z 29

Zagranicznych Inwestycji Bezpośrednich. — Wszystkie (pośrednie) transakcje/pozycje zagranicznych inwestycji bezpośrednich należy przedstawiać w podziale geograficznym jednostek stowarzyszonych lub spółek macierzystych (2), (3) — Wszystkie Państwa Członkowskie powinny rozpocząć sporządzanie danych dotyczących kapitału własnego i reinwestowanych zysków zagranicznych inwestycji bezpośrednich na podstawie badań ankietowych (zbieranych z częstotliwością co najmniej roczną) (4), (5) — Dane dotyczące kapitału własnego zagranicznych inwestycji bezpośrednich powinny być zbierane odrębnie dla spółek giełdowych (wartość księgowa i rynkowa) i niegiełdowych.


Niski Średnioterminowe

— Wpłaty na pokrycie strat przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania należy wykazywać w rachunku finansowym.

Wysoki Średnioterminowe

— W odniesieniu do rejestrowania reinwestowanych zysków (6) wszystkie Państwa Członkowskie powinny stosować „Current Operating Performance Concept”. — Pozostałe komponenty kapitału należy klasyfikować zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w raporcie Grupy Zadaniowej ds. Zagranicznych Inwestycji Bezpośrednich.

Średni Długoterminowe

— Wypłata dywidend z nadzwyczajnych zysków kapitałowych powinna być rejestrowana w rachunku kapitałowym (tym samym nie jest uwzględniana przy wyliczaniu reinwestowanych zysków).

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wysoki

— Pośrednie powiązania w zakresie zagranicznych inwestycji bezpośrednich powinny obejmować (co najmniej): albo i) pośrednie powiązania własnościowe powyżej 50 %; albo ii) bezpośrednie i pośrednie powiązania własnościowe powyżej 10 %, obliczone jako iloczyn kolejnych powiązań własnościowych w łańcuchu.

(1) Według stanu na koniec 2003 r. (2) Zalecenie to nie dotyczy konieczności ujmowania powiązań pośrednich, ale raczej stosowanej metodologii. Patrz również: działanie długoterminowe dotyczące zakresu pośrednich powiązań w zakresie zagranicznych inwestycji bezpośrednich w praktyce. (3) Zalecenie to dotyczy wyłącznie reinwestowanych zysków (transakcji) oraz kapitału własnego zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Aby lepiej zrozumieć różnice powodowane zastosowaniem innych kryteriów, patrz: rozdział 2 raportu Grupy Zadaniowej ds. Zagranicznych Inwestycji Bezpośrednich. (4) Wyjątki stanowią: pierwsza ocena międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (przekazywana w terminie T+9) oraz inwestycje w nieruchomości. Należy zaprzestać stosowania następujących praktyk: i) pozostawiania jednostkom sprawozdającym wyboru co do kryterium wyceny (wartość rynkowa lub księgowa); oraz ii) zastosowania metody stałej inwentaryzacji/ kumulacji transakcji bilansu płatniczego do wyliczania stanów. (5) Dla nowych wymogów uznawane będą najlepsze szacunki przekazane w wyznaczonych terminach. (6) Wykazując odrębnie zwyczajne i nadzwyczajne zyski/ straty Państwa Członkowskie mogą ograniczać się do niepełnej populacji spółek (największych lub spółek holdingowych).

L 354/73

L 354/74

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.11.2004

ZAŁĄCZNIK IV Przekazywanie danych do Europejskiego Banku Centralnego Krajowe banki centralne (KBC) korzystają z rozwiązania zapewnionego przez Europejski System Banków Centralnych (ESBC), opierającego się na sieci telekomunikacyjnej „ESCB-Net”, służącej do elektronicznego przekazywania informacji statystycznych wymaganych przez Europejski Bank Centralny (EBC). Wszystkie wymiany danych w obrębie ESBC wykorzystują ten sam koncepcyjny model danych. Format komunikatów statystycznych opracowany dla takiej elektronicznej wymiany informacji statystycznych to format „GESMES/TS”. Niniejszy wymóg nie stanowi przeszkody w stosowaniu innych sposobów przekazywania informacji statystycznych do EBC jako uzgodnionych rozwiązań na wypadek sytuacji awaryjnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 354 POZ 34 - Strona 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L354 - 90 z 200430.11.2004

  Porozumienie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Turcji w sprawie udziału Republiki Turcji w Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (EUPOL Proxima)

 • Dz. U. L354 - 89 z 200430.11.2004

  Decyzja Rady 2004/812/WPZiB z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Unią Europejską a Republiką Turcji w sprawie udziału Republiki Turcji w Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPOL Proxima) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L354 - 86 z 200430.11.2004

  Porozumienie pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie udziału Królestwa Norwegii w Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (EUPOL Proxima)

 • Dz. U. L354 - 85 z 200430.11.2004

  Decyzja Rady 2004 /811/WPZiB z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie udziału Królestwa Norwegii w Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPOL Proxima) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L354 - 82 z 200430.11.2004

  Porozumienie pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą w sprawie udziału Ukrainy w Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (EUPOL Proxima)

 • Dz. U. L354 - 81 z 200430.11.2004

  Decyzja Rady 2004/810/WPZiB z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą w sprawie udziału Ukrainy w Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPOL Proxima) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L354 - 78 z 200430.11.2004

  Porozumienie pomiędzy Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (EUPOL Proxima)

 • Dz. U. L354 - 77 z 200430.11.2004

  Decyzja Rady 2004/809/WPZiB z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPOL Proxima) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L354 - 32 z 200430.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję 97/252/WE w zakresie włączenia zakładów z Rosji do tymczasowego wykazu zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz mleka i przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4445) (1)

 • Dz. U. L354 - 30 z 200430.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 19 listopada 2004 r. kończąca procedurę kontrolną dotyczącą przeszkód w handlu w postaci praktyk handlowych stosowanych przez Kanadę w odniesieniu do niektórych oznaczeń geograficznych win (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4388)

 • Dz. U. L354 - 29 z 200430.11.2004

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Indii dotyczącej współpracy celnej i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

 • Dz. U. L354 - 27 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2050/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L354 - 25 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2049/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L354 - 23 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2048/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L354 - 21 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2047/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L354 - 19 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2046/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L354 - 17 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2045/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2131/93 ustanawiające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych

 • Dz. U. L354 - 15 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2044/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. ustalające współczynniki dostosowujące, jakie mają być stosowane w odniesieniu do ilości referencyjnej każdego tradycyjnego podmiotu gospodarczego w ramach kontyngentów taryfowych A/B i C na przywóz bananów w roku 2004

 • Dz. U. L354 - 14 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2043/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wstrzymania połowu srebrzyka przez statki pływające pod banderą Irlandii

 • Dz. U. L354 - 12 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L354 - 1 z 200430.11.2004

  Rozporządzenia Rady (WE) nr 2041/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przywozu niektórych wyrobów stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L354 - 0 z 200430.11.2004

  1 listopada 2004 r.: Nowa wersja strony EUR-Lex!

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.