Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 354 POZ 34 - Strona 29

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowej pozycji inwestycyjnej oraz płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych (EBC/2004/15)

Data ogłoszenia:2004-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 354 POZ 34 - Strona 29

Strona 29 z 29

Poza monitorowaniem celem Księgi BP jest również informowanie sporządzających bilans płatniczy o sytuacji w innych Państwach Członkowskich strefy euro. Księga BP zawiera informacje o strukturze statystyki bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej we wszystkich Państwach Członkowskich. Przedstawia szczegółowe opisy metod sporządzania danych oraz używanych koncepcji i definicji, a ponadto zawiera informacje dotyczące odstępstw od definicji uzgodnionych dla statystyki bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej w Państwach Członkowskich. Księga BP jest corocznie aktualizowana w ścisłej współpracy z Państwami Członkowskimi.


L 354/76

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.11.2004

ZAŁĄCZNIK VI Zbieranie danych dla inwestycji portfelowych Z uwagi na nieodłączne trudności związane ze sporządzaniem statystyki inwestycji portfelowych uznano za konieczne opracowanie wspólnych rozwiązań dotyczących gromadzenia informacji tego rodzaju dla całej strefy euro. Jak wyjaśniono w sekcji 1.4 załącznika III, przeprowadzono krajowe badania dotyczące możliwości zbierania danych „papier po papierze” dla strefy euro. Wynikiem tych badań są następujące ustalenia: począwszy od końca marca 2008 r. Państwa Członkowskie strefy euro będą zbierały przynajmniej kwartalne stany inwestycji portfelowych (aktywa i pasywa) na zasadzie „papier po papierze”. Do tego czasu niektóre Państwa Członkowskie będą w stanie przekazywać wyłącznie najlepsze szacunki dla określonych podziałów inwestycji portfelowych, szczególnie sektor emitenta czy walutę/kraj emisji. Za podstawę wdrożenia nowych systemów zbierania danych uważa się funkcjonowanie scentralizowanej bazy danych papierów wartościowych (SBDPW). Dlatego też, jeśli „Project Closure Document” (ostateczna dokumentacja projektu) dotycząca fazy 1 projektu SBDPW nie zostanie przedstawiona Radzie Prezesów za pośrednictwem Komitetu Statystyki Europejskiego Systemu Banków Centralnych do końca marca 2005 r., wówczas ten termin ostateczny zostanie przesunięty o czas opóźnienia przekazania dokumentacji. Docelowy zakres określa się następująco: stany papierów wartościowych przekazywane krajowym odbiorcom na bazie zagregowanej, tj. bez użycia standardowych kodów (ISIN lub podobnych), nie mogą przekroczyć 15 % stanów inwestycji portfelowych (aktywów i pasywów) ogółem. Ta wartość progowa powinna być stosowana jako wskazówka do oceny wielkości systemów Państw Członkowskich. Aby umożliwić sporządzanie statystyki z danych gromadzonych „papier po papierze”, SBDPW powinna obejmować wystarczającą liczbę papierów wartościowych inwestycji portfelowych na świecie. Stany dla aktywów i pasywów inwestycji portfelowych w ramach międzynarodowej pozycji inwestycyjnej sporządzane są wyłącznie na podstawie danych o stanach. Od marca 2008 r. (począwszy od danych na koniec stycznia 2008 r. dla transakcji i danych na koniec 2007 r. dla pozycji) systemy gromadzenia danych dotyczących inwestycji portfelowych zgodne są z jednym z modeli przedstawionych w poniższej tabeli: Obowiązujące modele zbierania danych dla inwestycji portfelowych — Miesięczne stany [p-p-p] + miesięczne transakcje [p-p-p] — Kwartalne stany [p-p-p] + miesięczne transakcje [p-p-p] — Miesięczne stany [p-p-p] + wyliczone miesięczne transakcje [p-p-p] — Kwartalne stany [p-p-p] + miesięczne transakcje [zagregowane] Uwagi: „p-p-p” = zbieranie danych „papier po papierze”. „wyliczone transakcje” = różnica stanów (skorygowana o zmiany kurów walutowych, cen i inne zmiany wielkości).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 354 POZ 34 - Strona 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L354 - 90 z 200430.11.2004

  Porozumienie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Turcji w sprawie udziału Republiki Turcji w Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (EUPOL Proxima)

 • Dz. U. L354 - 89 z 200430.11.2004

  Decyzja Rady 2004/812/WPZiB z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Unią Europejską a Republiką Turcji w sprawie udziału Republiki Turcji w Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPOL Proxima) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L354 - 86 z 200430.11.2004

  Porozumienie pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie udziału Królestwa Norwegii w Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (EUPOL Proxima)

 • Dz. U. L354 - 85 z 200430.11.2004

  Decyzja Rady 2004 /811/WPZiB z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie udziału Królestwa Norwegii w Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPOL Proxima) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L354 - 82 z 200430.11.2004

  Porozumienie pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą w sprawie udziału Ukrainy w Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (EUPOL Proxima)

 • Dz. U. L354 - 81 z 200430.11.2004

  Decyzja Rady 2004/810/WPZiB z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą w sprawie udziału Ukrainy w Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPOL Proxima) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L354 - 78 z 200430.11.2004

  Porozumienie pomiędzy Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (EUPOL Proxima)

 • Dz. U. L354 - 77 z 200430.11.2004

  Decyzja Rady 2004/809/WPZiB z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPOL Proxima) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L354 - 32 z 200430.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję 97/252/WE w zakresie włączenia zakładów z Rosji do tymczasowego wykazu zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz mleka i przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4445) (1)

 • Dz. U. L354 - 30 z 200430.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 19 listopada 2004 r. kończąca procedurę kontrolną dotyczącą przeszkód w handlu w postaci praktyk handlowych stosowanych przez Kanadę w odniesieniu do niektórych oznaczeń geograficznych win (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4388)

 • Dz. U. L354 - 29 z 200430.11.2004

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Indii dotyczącej współpracy celnej i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

 • Dz. U. L354 - 27 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2050/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L354 - 25 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2049/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L354 - 23 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2048/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L354 - 21 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2047/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L354 - 19 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2046/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L354 - 17 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2045/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2131/93 ustanawiające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych

 • Dz. U. L354 - 15 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2044/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. ustalające współczynniki dostosowujące, jakie mają być stosowane w odniesieniu do ilości referencyjnej każdego tradycyjnego podmiotu gospodarczego w ramach kontyngentów taryfowych A/B i C na przywóz bananów w roku 2004

 • Dz. U. L354 - 14 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2043/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wstrzymania połowu srebrzyka przez statki pływające pod banderą Irlandii

 • Dz. U. L354 - 12 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L354 - 1 z 200430.11.2004

  Rozporządzenia Rady (WE) nr 2041/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przywozu niektórych wyrobów stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L354 - 0 z 200430.11.2004

  1 listopada 2004 r.: Nowa wersja strony EUR-Lex!

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.