Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 355 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2051/2004 z dnia 25 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 337/75 ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

Data ogłoszenia:2004-12-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 355 POZ 1

Strona 1 z 2
1.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 355/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2051/2004 z dnia 25 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 337/75 ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 308, uwzględniając wniosek Komisji,

(5)


Wspólna opinia na temat przyszłego zarządzania i funkcjonowania zarządów Europejskiej Agencji na Rzecz Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa w Miejscu Pracy, Centrum oraz Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Pracy i Życia została przedstawiona Komisji przez ich zarządy lub rady administracyjne.

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (2), uwzględniając opinię Komitetu Regionów, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

Trójstronne zarządzanie Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Centrum oraz Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy przez przedstawicieli rządów, organizacji pracowniczych i organizacji pracodawców jest niezbędne dla skutecznej działalności tych organów.

Uczestnictwo partnerów społecznych w zarządzaniu tymi trzema organami Wspólnoty tworzy specyficzną sytuację, która wymaga, aby działali zgodnie ze wspólnymi regułami. Istnienie w obrębie trójstronnego zarządu trzech grup wywodzących się z rządów, grona pracodawców i pracowników oraz wyznaczenie koordynatora dla grup pracodawców i pracowników okazało się niezbędne. Układ ten powinien zostać więc sformalizowany i rozszerzony na grupę rządową.

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (3) zawiera postanowienia dotyczące organizacji Centrum, a zwłaszcza jego zarządu. Przepisy te zmieniano kilka razy po każdym przystąpieniu nowych Państw Członkowskich, gdy do zarządu należało dołączyć nowych członków. Ocena zewnętrzna Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (dalej zwanego „Centrum”) została przeprowadzona w 2001 r. Odpowiedź Komisji i plan działania uzgodniony przez zarząd na podstawie tej odpowiedzi podkreśla potrzebę dostosowania przepisów rozporządzenia (EWG) nr 337/75 w celu utrzymania sprawności i skuteczności Centrum i jego struktur zarządzania. Parlament Europejski wezwał Komisję do sprawdzenia składu i metod pracy zarządów agencji i przedstawienia odpowiednich wniosków.

(7)

(8) (2)

Utrzymanie zasady trójstronnej reprezentacji z każdego Państwa Członkowskiego zapewnia zaangażowanie wszystkich głównych uczestników oraz uwzględnienie różnorodności systemów i sposobów podejścia, charakteryzujących zagadnienia związane z kształceniem zawodowym.

(9)

(3)

Konieczne jest przewidywanie skutków praktycznych dla Centrum, jakie niesie nadchodzące rozszerzenie Unii. Skład i działanie zarządu Centrum należy dostosować tak, aby uwzględnić przystąpienie nowych Państw Członkowskich.

(1) Opinia wydana dnia 31 marca 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. C 112 z 30.4.2004, str. 53. (3) Dz.U. L 39 z 13.2.1975, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1655/2003 ( Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 41).

(10)

Biuro, o którym mowa w regulaminie zarządu, musi być wzmocnione w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Centrum i sprawności w podejmowaniu przez nie decyzji. Skład biura powinien nadal odzwierciedlać trójstronną strukturę zarządu.

L 355/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.12.2004

(11)

Zgodnie z art. 3 Traktatu, Wspólnota powinna zmierzać do wyeliminowania nierówności i propagowania równości między mężczyznami i kobietami we wszystkich swoich działaniach. Jest więc właściwym umożliwianie zrównoważonej reprezentacji mężczyzn i kobiet w składzie rady zarządzającej i biura.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 355 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L355 - 24 z 20041.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2058/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L355 - 23 z 20041.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2057/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 31 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L355 - 20 z 20041.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2056/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L355 - 18 z 20041.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2055/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L355 - 14 z 20041.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2054/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazów państw i terytoriów (1)

 • Dz. U. L355 - 9 z 20041.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2053/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. rozszerzające zasięg ostatecznych ceł antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia (WE) nr 964/2003 na przywóz żeliwnych lub stalowych łączników rur lub przewodów rurowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej o przywóz żeliwnych lub stalowych łączników rur lub przewodów rurowych wysyłanych ze Sri Lanki niezależnie od tego, czy zostały zadeklarowane jako pochodzące ze Sri Lanki czy też nie

 • Dz. U. L355 - 4 z 20041.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2052/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone na mocy rozporządzenia (WE) nr 964/2003 na przywóz żeliwnych lub stalowych łączników rur lub przewodów rurowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej o przywóz żeliwnych lub stalowych łączników rur lub przewodów rurowych wysyłanych z Indonezji, zarówno zadeklarowanych, jak i niezadeklarowanych jako pochodzące z Indonezji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.