Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 357 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2059/2004 z dnia 4 października 2004 r. zmieniające decyzję Komisji nr 1469/2002/EWWiS w sprawie ograniczeń przywozu niektórych wyrobów stalowych z Kazachstanu

Data ogłoszenia:2004-12-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 357 POZ 1

2.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 357/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2059/2004 z dnia 4 października 2004 r. zmieniające decyzję Komisji nr 1469/2002/EWWiS w sprawie ograniczeń przywozu niektórych wyrobów stalowych z Kazachstanu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (6)

Strony uzgodniły na podstawie art. 11 ust. 2 Umowy, że jej postanowienia powinny dalej obowiązywać, a wszystkie prawa i zobowiązania Stron ustanowione na podstawie tej umowy powinny zostać utrzymane po utracie mocy przez Traktat ustanawiający EWWiS. Strony podjęły konsultacje przewidziane w art. 2 ust. 6 Umowy oraz uzgodniły, że ograniczenia ilościowe określone Umową należy podwyższyć, uwzględniając rozszerzenie Unii Europejskiej. Podwyższenie to zostało ustalone w nowej umowie, która weszła w życie w dniu jej podpisania (4). Decyzja Komisji nr 1469/2002/EWWiS z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie ograniczeń przywozu niektórych wyrobów stalowych z Kazachstanu (5) powinna zostać odpowiednio zmieniona,

Umowa o partnerstwie i współpracy pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi a Republiką Kazachstanu (1) weszła w życie 1 lipca 1999 r. Artykuł 17 ust. 1 Umowy o partnerstwie i współpracy stanowi, że handel produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (dalej zwaną „EWWiS”) jest regulowany postanowieniami tytułu III Umowy, z wyjątkiem art. 11, oraz postanowieniami umowy o uzgodnieniach ilościowych dotyczących handlu wyrobami stalowymi EWWiS. Europejska Wspólnota Węgla i Stali oraz rząd Republiki Kazachstanu podpisały 22 lipca 2002 r. taką umowę w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi (2) (zwaną dalej „Umową”), zatwierdzoną w imieniu EWWiS Decyzją Komisji nr 2002/654/EWWiS (3). Traktat ustanawiający EWWiS utracił moc dnia 23 lipca 2002 r., a Wspólnota Europejską przejęła wszystkie prawa i zobowiązania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.

(7)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

Artykuł 1 Określone w załączniku IV do decyzji nr 1469/2002/EWWiS ograniczenia ilościowe na rok 2004 zastępuje się ograniczeniami ilościowymi określonymi w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 4 października 2004 r. W imieniu Rady

A. J. DE GEUS

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 196 z 28.7.1999, str. 3. (2) Dz.U. L 222 z 19.8.2002, str. 20. (3) Dz.U. L 222 z 19.8.2002, str. 19.

(4) Patrz: str. 23 niniejszego Dziennika Urzędowego. (5) Dz.U. L 222 z 19.8.2002, str. 1.

L 357/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.12.2004

ZAŁĄCZNIK OGRANICZENIA ILOŚCIOWE

(w tonach) Wyroby 2004

SA (Wyroby walcowane płaskie) SA1 (Kręgi) SA1a (Kręgi walcowane na gorąco przeznaczone do ponownego walcowania) SA2 (Blachy grube) SA3 (Pozostałe wyroby walcowane płaskie) 55 228 5 500 852 80 082

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2004 NR 357 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L357 - 39 z 20042.12.2004

  Decyzja BiH/5/2004 Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa z dnia 3 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję BiH/1/2004 w sprawie dopuszczenia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz decyzję BiH/3/2004 w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L357 - 38 z 20042.12.2004

  Decyzja BiH/4/2004 Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa z dnia 19 października 2004 r. w sprawie mianowania szefa grupy dowodzenia UE w Neapolu dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L357 - 36 z 20042.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Niemcy na rzecz Fairchild Dornier GmbH (Dornier) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1621) (1)

 • Dz. U. L357 - 35 z 20042.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2004 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Niemiec członkiem Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L357 - 34 z 20042.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2004 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Niemiec członkiem Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L357 - 33 z 20042.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2004 r. upoważniająca Niemcy do wprowadzenia specjalnych środków stanowiących odstępstwo od art. 17 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L357 - 32 z 20042.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2004 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Łotwy członkiem Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L357 - 30 z 20042.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zmiany deklaracji Wspólnoty Europejskiej w sprawie wykonywania kompetencji i prawa głosu przekazanego Generalnej Komisji ds. Łowisk w Basenie Morza Śródziemnego

 • Dz. U. L357 - 23 z 20042.12.2004

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Kazachstanu zmieniająca umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a rządem Republiki Kazachstanu w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L357 - 22 z 20042.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 4 października 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Kazachstanu, zmieniającej Umowę zawartą pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a rządem Republiki Kazachstanu w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L357 - 20 z 20042.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2066/2004 z dnia 1 grudnia 2004 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L357 - 19 z 20042.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2065/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów dorsza przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L357 - 18 z 20042.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2064/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów pałasza czarnego przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L357 - 17 z 20042.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2063/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów dorsza przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L357 - 11 z 20042.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2062/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L357 - 9 z 20042.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2061/2004 z dnia 1 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L357 - 3 z 20042.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2060/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2702/1999 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych w państwach trzecich, dotyczących produktów rolnych, oraz rozporządzenie (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.