Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 357 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zmiany deklaracji Wspólnoty Europejskiej w sprawie wykonywania kompetencji i prawa głosu przekazanego Generalnej Komisji ds. Łowisk w Basenie Morza Śródziemnego

Data ogłoszenia:2004-12-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 357 POZ 30

L 357/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.12.2004

DECYZJA RADY z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zmiany deklaracji Wspólnoty Europejskiej w sprawie wykonywania kompetencji i prawa głosu przekazanego Generalnej Komisji ds. Łowisk w Basenie Morza Śródziemnego (2004/815/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37, w związku z art. 300 ust. 2 zdanie pierwsze oraz ust. 3 akapit pierwszy, uwzględniając wniosek Komisji (1), uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

sienia do niego przez Wspólnotę wkładu finansowego; wysokość tego wkładu powoduje potrzebę dostosowania deklaracji w sprawie kompetencji i prawa głosu złożonej w chwili przystąpienia Wspólnoty do Generalnej Komisji ds. Łowisk w Basenie Morza Śródziemnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1. Wspólnota zmienia swoją jednolitą deklarację w sprawie kompetencji i prawa głosu przedłożoną Generalnej Komisji ds. Łowisk w Basenie Morza Śródziemnego w chwili przystąpienia do tej organizacji, która to deklaracja zostaje zastąpiona deklaracją Wspólnoty Europejskiej w sprawie wykonywania kompetencji i prawa głosu zgodnie z art. II ust. 6 Porozumienia w sprawie powołania Generalnej Komisji ds. Łowisk w Basenie Morza Śródziemnego, zawartą w Załączniku. 2. Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do notyfikowania zmienionej deklaracji Wspólnoty Europejskiej Dyrektorowi Generalnemu Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Sporządzono w Brukseli, dnia 19 listopada 2004 r. W imieniu Rady

J. P. H. DONNER

Wspólnota Europejska jest członkiem Generalnej Komisji ds. Łowisk w Basenie Morza Śródziemnego; w chwili przystąpienia do tej organizacji Wspólnota złożyła jednolitą deklarację w sprawie wykonywania kompetencji i prawa głosu (3). Generalna Komisja ds. Łowisk w Basenie Morza Śródziemnego przyjęła podczas swojego posiedzenia w dniach 13–16 października 1997 r. zmiany do tekstu porozumienia w celu ustanowienia niezależnego budżetu. Wspólnota decyzją Rady z dnia 17 lipca 2000 r. przyjęła zmianę do Porozumienia w sprawie powołania do życia Generalnej Komisji ds. Łowisk w Basenie Morza Śródziemnego w celu ustanowienia niezależnego budżetu dla tej organizacji (4). Zmiany dotyczące niezależnego budżetu weszły w życie dnia 29 kwietnia 2004 r. Wykonanie niezależnego budżetu Generalnej Komisji ds. Łowisk w Basenie Morza Śródziemnego wymaga wnie-

(2)

(3)

(4) (5)

Przewodniczący

(1) Dz.U. C 15 z 20.1.1999, str. 13. (2) Dz.U. C 150 z 28.5.1999, str. 153. (3) Decyzja Rady 98/416/WE z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Generalnej Komisji ds. Łowisk w Basenie Morza Śródziemnego (Dz.U. L 190 z 4.7.1998, str. 34). (4) Dz.U. L 197 z 3.8.2000, str. 35.

2.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 357/31

ZAŁĄCZNIK Jednolita deklaracja Wspólnoty Europejskiej w sprawie wykonywania kompetencji i prawa głosu zgodnie z artykułem II ustęp 6 Porozumienia w sprawie powołania Generalnej Komisji ds. Łowisk w Basenie Morza Śródziemnego Niniejsza deklaracja wyszczególnia kompetencje Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich w sprawach objętych Porozumieniem w sprawie powołania Generalnej Komisji ds. Łowisk w Basenie Morza Śródziemnego. 1. Wyłączne kompetencje Wspólnoty Europejskiej W odniesieniu do pozycji porządku dziennego dotyczących gospodarki i ochrony żywych zasobów morskich, Wspólnota Europejska ma wyłączne kompetencje i prawo głosu. 2. Kompetencje Państw Członkowskich W odniesieniu do pozycji porządku dziennego dotyczących spraw organizacyjnych (kwestie prawne i proceduralne), Państwa Członkowskie mają kompetencje i prawo głosu. 3. Kompetencje dzielone a) W odniesieniu do pozycji porządku dziennego dotyczących statystyk i akwakultury, kompetencje są dzielone między Wspólnotę Europejską i jej Państwa Członkowskie. Wspólnota Europejska zachowuje prawo głosu. b) W odniesieniu do pozycji porządku dziennego dotyczących pomocy dla badań i rozwoju, kompetencje są dzielone między Wspólnotę Europejską i jej Państwa Członkowskie. Państwa Członkowskie zachowują prawo głosu. c) W odniesieniu do pozycji porządku dziennego dotyczących rozpatrywania sprawozdań i współpracy z innymi organizacjami, kompetencje są dzielone między Wspólnotę Europejską i jej Państwa Członkowskie zgodnie z zasadami podziału kompetencji określonymi w niniejszej deklaracji. d) W odniesieniu do pozycji porządku dziennego dotyczących kwestii budżetowych, kompetencje są dzielone między Wspólnotę Europejską i jej Państwa Członkowskie. Wspólnota Europejska zachowuje prawo głosu. Niniejsza deklaracja zastępuje poprzednią deklarację od dnia 1 grudnia 2004 r. i ma zastosowanie do wszystkich posiedzeń Generalnej Komisji ds. Łowisk w Basenie Morza Śródziemnego, o ile Wspólnota Europejska nie wystąpi ze szczególnym oświadczeniem w odniesieniu do jakiegokolwiek posiedzenia lub jakiejkolwiek pozycji porządku dziennego. Jeśli zakres kompetencji dzielonych między Wspólnotą Europejską a jej Państwami Członkowskimi ulegnie zmianie, niniejsza deklaracja zostanie uzupełniona lub zmodyfikowana.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 357 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L357 - 39 z 20042.12.2004

  Decyzja BiH/5/2004 Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa z dnia 3 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję BiH/1/2004 w sprawie dopuszczenia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz decyzję BiH/3/2004 w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L357 - 38 z 20042.12.2004

  Decyzja BiH/4/2004 Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa z dnia 19 października 2004 r. w sprawie mianowania szefa grupy dowodzenia UE w Neapolu dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L357 - 36 z 20042.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Niemcy na rzecz Fairchild Dornier GmbH (Dornier) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1621) (1)

 • Dz. U. L357 - 35 z 20042.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2004 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Niemiec członkiem Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L357 - 34 z 20042.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2004 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Niemiec członkiem Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L357 - 33 z 20042.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2004 r. upoważniająca Niemcy do wprowadzenia specjalnych środków stanowiących odstępstwo od art. 17 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L357 - 32 z 20042.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2004 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Łotwy członkiem Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L357 - 23 z 20042.12.2004

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Kazachstanu zmieniająca umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a rządem Republiki Kazachstanu w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L357 - 22 z 20042.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 4 października 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Kazachstanu, zmieniającej Umowę zawartą pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a rządem Republiki Kazachstanu w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L357 - 20 z 20042.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2066/2004 z dnia 1 grudnia 2004 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L357 - 19 z 20042.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2065/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów dorsza przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L357 - 18 z 20042.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2064/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów pałasza czarnego przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L357 - 17 z 20042.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2063/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów dorsza przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L357 - 11 z 20042.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2062/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L357 - 9 z 20042.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2061/2004 z dnia 1 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L357 - 3 z 20042.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2060/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2702/1999 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych w państwach trzecich, dotyczących produktów rolnych, oraz rozporządzenie (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym

 • Dz. U. L357 - 1 z 20042.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2059/2004 z dnia 4 października 2004 r. zmieniające decyzję Komisji nr 1469/2002/EWWiS w sprawie ograniczeń przywozu niektórych wyrobów stalowych z Kazachstanu

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.