Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 357 POZ 36

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Niemcy na rzecz Fairchild Dornier GmbH (Dornier) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1621) (1)

Data ogłoszenia:2004-12-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 357 POZ 36

Strona 1 z 2
L 357/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.12.2004

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Niemcy na rzecz Fairchild Dornier GmbH (Dornier) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1621)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/820/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po wezwaniu wszystkich zainteresowanych stron do przedstawienia swoich uwag zgodnie z wyżej wymienionymi artykułami (1) oraz po uwzględnieniu tych uwag, a także mając na uwadze, co następuje:


1. PROCEDURA (1) (5) (4)

hofen-Wessling samoloty i części do samolotów. Fabryki i pomieszczenia firmy znajdujące się w Stanach Zjednoczonych zostały objęte likwidacją. W marcu 2002 r. Dornier złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. Otwarcie postępowania upadłościowego nastąpiło dnia 1 lipca 2002 r. Jednocześnie pracownicy zostali podzieleni na grupy: aktywną i pasywną, przy czym przewidziano, iż grupa pasywna, do której zaliczono około połowę zatrudnionych, zostanie zwolniona. Zatrudnieni przydzieleni do grupy pasywnej zakończyli pracę i zostali objęci planem socjalnym, który częściowo finansowany był przez instytucję państwową. Dnia 20 grudnia 2002 r. syndyk masy upadłościowej podjął decyzję o likwidacji przedsiębiorstwa i oddzielnej sprzedaży jego majątku. Przeprowadzono dwie oddzielne transakcje sprzedaży majątku firmy (asset deals): produkcja samolotów oraz dział usług dla klientów sprzedane zostały AvCraft Aerospace GmbH i AvCraft International Ltd., produkcję części do samolotów marki Airbus oraz usługi lotnicze sprzedano Ruag Holding (Szwajcaria). Według oświadczenia władz niemieckich powyższe transakcje przeprowadzone zostały w ramach jawnej i przejrzystej procedury. 2.2. Środki finansowe Przedłużenie okresu gwarancji kredytowej

(6)

Dnia 19 lipca 2002 r. Komisja zatwierdziła pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa (2) przyznaną Fairchild Dornier GmbH (zwanego dalej „Dornier”). Pomoc miała formę gwarancji kredytowej, udzielonej na okres trzech miesięcy. Dnia 6 sierpnia 2002 r. Niemcy zgłosiły Komisji zamiar przedłużenia okresu udzielonej gwarancji i poinformowały ją o dodatkowych środkach pomocy na rzecz Dornier. Dnia 5 lutego 2003 r. wszczęto oficjalną procedurę dochodzeniową dotyczącą przedłużenia okresu gwarancji kredytowej oraz przyznania dodatkowych środków (3). Odpowiedź Niemiec na wszczęcie procedury dochodzeniowej wpłynęła dnia 2 kwietnia 2003 r., a ostatnie informacje zostały przedłożone przez Niemcy dnia 3 grudnia 2003 r. Podczas trwania procedury dochodzeniowej nie wpłynęły uwagi od osób trzecich.

2. OPIS POMOCY

(2)

Dnia 19 lipca 2002 r. Komisja zatwierdziła przyznanie pięćdziesięcioprocentowej gwarancji przez rząd federalny oraz Bawarię na kredyt w wysokości 90 mln USD. Gwarancji udzielono w ramach pomocy na ratowanie przedsiębiorstwa na wnioskowany okres trzech miesięcy. Okres obowiązywania gwarancji rozpoczął się w momencie jej udzielenia i winien był się zakończyć dnia 20 września 2002 r. Aby umożliwić firmie Dornier przetrwanie podczas poszukiwania partnerów finansowych, w dniu 6 sierpnia 2002 r. Niemcy wystąpiły z wnioskiem o przedłużenie okresu gwarancji do dnia 20 grudnia 2002 r., tzn. o trzy kolejne miesiące. Warunki gwarancji nie uległy zmianie. Gwarancja dotyczyła tego samego kredytu, który nie został w pełni wykorzystany. Okres jej obowiązywania oficjalnie zakończył się 20 grudnia 2002 r. Przedłużenie do powyższego terminu jest przedmiotem niniejszej decyzji.

2.1. Dornier

(3)

(7)

Niemiecki producent samolotów Dornier był od 1996 r. własnością amerykańskiego przedsiębiorstwa Fairchild Aerospace. Dornier, zatrudniając około 3 600 pracowników, produkował w bawarskim mieście Oberpfaffen-

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 357 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L357 - 39 z 20042.12.2004

  Decyzja BiH/5/2004 Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa z dnia 3 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję BiH/1/2004 w sprawie dopuszczenia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz decyzję BiH/3/2004 w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L357 - 38 z 20042.12.2004

  Decyzja BiH/4/2004 Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa z dnia 19 października 2004 r. w sprawie mianowania szefa grupy dowodzenia UE w Neapolu dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L357 - 35 z 20042.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2004 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Niemiec członkiem Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L357 - 34 z 20042.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2004 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Niemiec członkiem Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L357 - 33 z 20042.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2004 r. upoważniająca Niemcy do wprowadzenia specjalnych środków stanowiących odstępstwo od art. 17 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L357 - 32 z 20042.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2004 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Łotwy członkiem Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L357 - 30 z 20042.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zmiany deklaracji Wspólnoty Europejskiej w sprawie wykonywania kompetencji i prawa głosu przekazanego Generalnej Komisji ds. Łowisk w Basenie Morza Śródziemnego

 • Dz. U. L357 - 23 z 20042.12.2004

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Kazachstanu zmieniająca umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a rządem Republiki Kazachstanu w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L357 - 22 z 20042.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 4 października 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Kazachstanu, zmieniającej Umowę zawartą pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a rządem Republiki Kazachstanu w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L357 - 20 z 20042.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2066/2004 z dnia 1 grudnia 2004 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L357 - 19 z 20042.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2065/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów dorsza przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L357 - 18 z 20042.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2064/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów pałasza czarnego przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L357 - 17 z 20042.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2063/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów dorsza przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L357 - 11 z 20042.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2062/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L357 - 9 z 20042.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2061/2004 z dnia 1 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L357 - 3 z 20042.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2060/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2702/1999 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych w państwach trzecich, dotyczących produktów rolnych, oraz rozporządzenie (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym

 • Dz. U. L357 - 1 z 20042.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2059/2004 z dnia 4 października 2004 r. zmieniające decyzję Komisji nr 1469/2002/EWWiS w sprawie ograniczeń przywozu niektórych wyrobów stalowych z Kazachstanu

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.