Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 359 POZ 30

Tytuł:

Dyrektywa Rady 2004/106/WE z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniająca dyrektywę 77/799/EWG dotyczącą wzajemnej pomocy właściwych władz Państw Członkowskich w obszarze podatków bezpośrednich, niektórych podatków akcyzowych oraz opodatkowania składek ubezpieczeniowych oraz dyrektywę 92/12/EWG w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przemieszczania oraz kontrolowania

Data ogłoszenia:2004-12-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 359 POZ 30

Strona 1 z 2
L 359/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.12.2004

DYREKTYWA RADY 2004/106/WE z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniająca dyrektywę 77/799/EWG dotyczącą wzajemnej pomocy właściwych władz Państw Członkowskich w obszarze podatków bezpośrednich, niektórych podatków akcyzowych oraz opodatkowania składek ubezpieczeniowych oraz dyrektywę 92/12/EWG w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przemieszczania oraz kontrolowania


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 93, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (2),

(4)

do podatków akcyzowych, od 1 lipca 2005 r., zgodnie z niniejszą dyrektywą, nie jest właściwe nakładanie na Państwo Członkowskie obowiązku przyjęcia przepisów, które w krótkim czasie przestaną obowiązywać. Dlatego też konieczne jest zezwolenie Państwom Członkowskim na nieprzyjęcie przepisów dotyczących podatków akcyzowych koniecznych do osiągnięcia zgodności z dyrektywą 2004/56/WE dotyczącą podatków akcyzowych, bez uszczerbku dla obowiązku przyjęcia takich przepisów w w odniesieniu do innych podatków, do których ma zastosowanie dyrektywa 77/799/WE. Dyrektywy 77/799/EWG oraz 92/12/EWG powinny zostać odpowiednio zmienione,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Aby skutecznie zwalczać nadużycia finansowe w dziedzinie podatków akcyzowych, potrzebna jest oparta na wspólnych zasadach bliższa współpraca pomiędzy wspólnotowymi władzami podatkowymi oraz między tymi władzami a Komisją. Rozporządzenie (WE) nr 2073/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych (3) zawiera wszystkie przepisy, mające ułatwić współpracę administracyjną w dziedzinie podatków akcyzowych zawarte w dyrektywach 77/799/EWG (4) oraz 92/12/EWG (5), za wyjątkiem wzajemnej pomocy przewidzianej w dyrektywie Rady 76/308/EWG z dnia 15 marca 1976 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy dochodzeniu roszczeń odnoszących się do niektórych opłat, ceł, podatków i innych środków (6). Direktywa 2004/56/EG (7) zmieniająca dyrektywę 77/799/EWG nakłada na Państwa Członkowskie obowiązek wprowadzenia w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do jej wykonania przed 1 stycznia 2005 r. Te przepisy mają zastosowanie w dziedzinie podatków bezpośrednich, niektórych podatków akcyzowych oraz opodatkowania składek ubezpieczeniowych. Z uwagi na to, że dyrektywa 77/799/EWG nie będzie miała zastosowania

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 W dyrektywie 77/799/EWG wprowadza się następujące zmiany: 1) Tytuł otrzymuje brzmienie: „Dyrektywa Rady 77/799/EWG z dnia 19 grudnia 1977 r. dotycząca wzajemnej pomocy właściwych władz Państw Członkowskich w obszarze podatków bezpośrednich oraz opodatkowania składek ubezpieczeniowych”. 2) W art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy, właściwe władze Państw Członkowskich udzielają sobie wszelkich informacji, które mogą im umożliwić dokonanie prawidłowego naliczenia podatków od dochodu i kapitału oraz wszelkich informacji dotyczących ustanowienia podatków od składek ubezpieczeniowych określonych w art. 3 tiret szóste dyrektywy Rady 76/308/EWG z dnia 15 marca 1976 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy dochodzeniu roszczeń odnoszących się do niektórych opłat, ceł, podatków i innych środków (*). ___________ (*) Dz.U. L 73, z 19.3.1976, str. 18. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.”. Artykuł 2 W dyrektywie 92/12/EWG wprowadza się następujące zmiany: 1) skreśla się art. 15a; 2) skreśla się art. 15b; 3) skreśla się art. 19 ust. 6.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 359 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L359 - 65 z 20044.12.2004

  Decyzja 2004/833/WPZiB Rady z dnia 2 grudnia 2004 r. dotycząca wykonania wspólnego działania 2002/589/WPZiB w celu wniesienia wkładu Unii Europejskiej do CEDEAO w ramach moratorium dotyczącego ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej

 • Dz. U. L359 - 62 z 20044.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 3 grudnia 2004 r. zatwierdzająca plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych tych świń w Północnych Wogezach we Francji (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4538) (1)

 • Dz. U. L359 - 61 z 20044.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/526/WE w odniesieniu do środków kontroli klasycznego pomoru świń w Północnej Nadrenii-Westfalii (Niemcy) i na Słowacji (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4506) (1)

 • Dz. U. L359 - 55 z 20044.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 18 października 2004 r. kończąca przyspieszony przegląd rozporządzenia Rady (WE) nr 2164/98 nakładającego ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych antybiotyków o szerokim spektrum działania pochodzących z Indii

 • Dz. U. L359 - 54 z 20044.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów z Hiszpanii

 • Dz. U. L359 - 46 z 20044.12.2004

  Deklaracja Intencji

 • Dz. U. L359 - 33 z 20044.12.2004

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Księstwem Andory ustanawiająca środki równoważne do tych, które zostały przewidziane w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L359 - 32 z 20044.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Andory ustanawiającej środki równoważne do tych, które zostały przewidziane w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek oraz w sprawie zatwierdzenia i podpisania towarzyszącej jej Deklaracji Intencji

 • Dz. U. L359 - 28 z 20044.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2077/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania czynników ułatwiających procesy chemiczne

 • Dz. U. L359 - 25 z 20044.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2076/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. dostosowujące po raz pierwszy załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 w sprawie nawozów (EDDHSA i superfosfat potrójny) (1)

 • Dz. U. L359 - 23 z 20044.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2075/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L359 - 11 z 20044.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2074/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L359 - 1 z 20044.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2073/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.