Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 359 POZ 62

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 grudnia 2004 r. zatwierdzająca plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych tych świń w Północnych Wogezach we Francji (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4538) (1)

Data ogłoszenia:2004-12-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 359 POZ 62

L 359/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.12.2004

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 grudnia 2004 r. zatwierdzająca plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych tych świń w Północnych Wogezach we Francji (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4538)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/832/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


W związku z tym Francja przedstawiła do zatwierdzenia plan zwalczania klasycznego pomoru świń u świń dzikich w Północnych Wogezach. Ponadto, ponieważ to Państwo Członkowskie zamierza wprowadzić szczepienie dzikich świń na wspomnianym obszarze, przedstawiło ono również do zatwierdzenia plan szczepień interwencyjnych.

uwzględniając dyrektywę Rady 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń (1), w szczególności jej art. 16 ust. 1 akapit drugi i art. 20 ust. 2,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

Władze Francji zezwoliły na stosowanie szczepionek atenuowanych złożonych z żywych bakterii przeciwko klasycznemu pomorowi świń (szczep C), w celu uodpornienia dzikich świń; szczepionkę podaje się w postaci doustnej przynęty.

(1)

W 2002 r. potwierdzono wystąpienie klasycznego pomoru świń u dzikich świń w departamentach Moselle i Meurthe-et-Moselle we Francji. W tym czasie tylko obszar Thionville w północnej części departamentu Moselle dotknięty był tą chorobą. Obecnie wydaje się, że na obszarze, o którym mowa, władze mają kontrolę nad tą chorobą.

(7)

Przedstawione przez Francję plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych tych świń w Północnych Wogezach zbadano i stwierdzono, że są zgodne z dyrektywą 2001/89/WE.

(2)

Decyzją Komisji 2002/656/WE (2) zatwierdzono przedstawiony przez Francję plan zwalczania klasycznego pomoru świń u świń dzikich w departamentach Moselle i Meurthe-et-Moselle.

(8)

Dla celów przejrzystości w niniejszej decyzji należy określić obszary geograficzne, na których plany zwalczania klasycznego pomoru świń i szczepień interwencyjnych mają zostać zrealizowane.

(3)

Ponadto Francja wdrożyła intensywny program badania klasycznego pomoru świń u świń dzikich w departamentach Ardennes, Meurthe-et-Moselle, Moselle i Bas-Rhin, graniczących z Belgią, Niemcami i Luksemburgiem. Program ten jest nadal realizowany.

(9)

Środki, o których mowa w niniejszej decyzji, są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

(4)

Wystąpienie klasycznego pomoru świń potwierdzono później również u dzikich świń w rejonie Bas-Rhin, a następnie choroba ta rozprzestrzeniła się w północnowschodniej części departamentu Moselle i w Północnych Wogezach. Ustalono, że drugą epidemię wywołał inny szczep wirusa, a choroba rozwijała się w inny sposób niż jej odmiana występująca na obszarze Thionville.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Przedstawiony przez Francję plan zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń na obszarze, o którym mowa w pkt 1 Załącznika, zostaje zatwierdzony.

(1) Dz.U. L 316 z 1.12.2001, str. 5. Dyrektywa zmieniona Traktatem o Przystąpieniu z 2003 r. (2) Dz.U. L 200 z 30.7.2002, str. 37.

4.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 359/63

Artykuł 2 Przedstawiony przez Francję plan szczepień interwencyjnych dzikich świń na obszarze, o którym mowa w pkt 2 Załącznika, zostaje zatwierdzony. Artykuł 3 Francja podejmuje natychmiastowe środki w celu zastosowania się do niniejszej decyzji, a następnie podaje je do wiadomości publicznej. Bezzwłocznie informuje o tym Komisję.

Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Francuskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 grudnia 2004 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

L 359/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.12.2004

ZAŁĄCZNIK 1. Obszary na których realizowany ma być plan zwalczania klasycznego pomoru świń A. Obszar skażony Teren departamentów Bas-Rhin i Moselle położony: na zachód od drogi D 264 prowadzącej od granicy z Niemcami przy Wissemburgu do Soultz-sous-forźts; na północ od drogi D 28 prowadzącej z Soultz-sous-forźts do Reichshoffen (obszar ten obejmuje cały teren gminy Reichshoffen); na wschód od drogi D 62 prowadzącej z Reichshoffen do Bitche i dalej na wschód od drogi D 35 prowadzącej z Bitche do granicy z Niemcami (w Ohrenthal); na południe od granicy z Niemcami od Ohrenthal do Wissemburga i pas o szerokości od 5 do 10 km wokół obszaru, na którym stosuje się szczepionkę. B. Obszar zagrożony Obszar departamentów Bas-Rhin i Moselle położony na północ od autostrady A4 ze Strasburga do Herbitzheim i na wschód od kanału Houillères i rzeki Sarry od Herbitzheim do Sarreguimemines. 2. Obszary na których realizowany ma być plan szczepień interwencyjnych Teren departamentów Bas-Rhin i Moselle położony: na zachód od drogi D 264 prowadzącej od granicy z Niemcami przy Wissemburgu do Soultz-sous-forźts; na północ od drogi D 28 prowadzącej z Soultz-sous-forźts do Reichshoffen (obszar ten obejmuje cały teren gminy Reichshoffen); na wschód od drogi D 62 prowadzącej z Reichshoffen do Bitche i dalej na wschód od drogi D 35 prowadzącej z Bitche do granicy z Niemcami (w Ohrenthal); na południe od granicy z Niemcami od Ohrenthal do Wissemburga i pas o szerokości od 5 do 10 km wokół tego obszaru.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 359 POZ 62 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L359 - 65 z 20044.12.2004

  Decyzja 2004/833/WPZiB Rady z dnia 2 grudnia 2004 r. dotycząca wykonania wspólnego działania 2002/589/WPZiB w celu wniesienia wkładu Unii Europejskiej do CEDEAO w ramach moratorium dotyczącego ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej

 • Dz. U. L359 - 61 z 20044.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/526/WE w odniesieniu do środków kontroli klasycznego pomoru świń w Północnej Nadrenii-Westfalii (Niemcy) i na Słowacji (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4506) (1)

 • Dz. U. L359 - 55 z 20044.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 18 października 2004 r. kończąca przyspieszony przegląd rozporządzenia Rady (WE) nr 2164/98 nakładającego ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych antybiotyków o szerokim spektrum działania pochodzących z Indii

 • Dz. U. L359 - 54 z 20044.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów z Hiszpanii

 • Dz. U. L359 - 46 z 20044.12.2004

  Deklaracja Intencji

 • Dz. U. L359 - 33 z 20044.12.2004

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Księstwem Andory ustanawiająca środki równoważne do tych, które zostały przewidziane w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L359 - 32 z 20044.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Andory ustanawiającej środki równoważne do tych, które zostały przewidziane w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek oraz w sprawie zatwierdzenia i podpisania towarzyszącej jej Deklaracji Intencji

 • Dz. U. L359 - 30 z 20044.12.2004

  Dyrektywa Rady 2004/106/WE z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniająca dyrektywę 77/799/EWG dotyczącą wzajemnej pomocy właściwych władz Państw Członkowskich w obszarze podatków bezpośrednich, niektórych podatków akcyzowych oraz opodatkowania składek ubezpieczeniowych oraz dyrektywę 92/12/EWG w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przemieszczania oraz kontrolowania

 • Dz. U. L359 - 28 z 20044.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2077/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania czynników ułatwiających procesy chemiczne

 • Dz. U. L359 - 25 z 20044.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2076/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. dostosowujące po raz pierwszy załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 w sprawie nawozów (EDDHSA i superfosfat potrójny) (1)

 • Dz. U. L359 - 23 z 20044.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2075/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L359 - 11 z 20044.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2074/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L359 - 1 z 20044.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2073/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.