Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 360 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2081/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. ustanawiające zasady przekazywania informacji niezbędnych do wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2358/71 w sprawie wspólnej organizacji rynku nasion

Data ogłoszenia:2004-12-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 360 POZ 6

L 360/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.12.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2081/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. ustanawiające zasady przekazywania informacji niezbędnych do wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2358/71 w sprawie wspólnej organizacji rynku nasion

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2358/71 z dnia 26 października 1971 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku nasion (1), w szczególności jego art. 4 ust. 2 i art. 9, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

właściwe jest uchylenie rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1117/79 z dnia 6 czerwca 1979 r. określającego produkty w sektorze nasion, które należy objąć systemem pozwoleń na przywóz (4) oraz nieprzekazywanie dłużej odpowiednich danych.

(3)

Komitet Zarządzający ds. Nasion nie wydał opinii w czasie ustalonym przez jego przewodniczącego,

W świetle reformy sektora nasion wprowadzonej rozporządzeniem Rady (WE) nr 1782/2003 (2) wymagane informacje, które muszą być przekazywane Komisji przez Państwa Członkowskie zgodnie z art. 9 rozporządzenia (EWG) nr 2358/71, wymagają przeglądu i uproszczenia. Ponadto rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3083/73 z dnia 14 listopada 1973 r. w sprawie przekazywania informacji niezbędnych do wykonania rozporządzenia (EWG) nr 2358/71 w sprawie wspólnej organizacji rynku nasion (3) było wielokrotnie zmieniane. Dla jasności, konieczne jest zastąpienie tego rozporządzenia nowym tekstem. Rozporządzenie (EWG) nr 3083/73 należy w związku z tym uchylić. Uwzględniając zmienioną sytuację na rynku hybrydy kukurydzy i sorgo przeznaczonych do siewu, nie ma już potrzeby stałego monitoringu modelu wymiany handlowej z państwami trzecimi. Hybryda kukurydzy i sorgo przeznaczone do siewu nie powinny dłużej podlegać systemowi pozwoleń na przywóz zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2358/71. Dlatego

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Państwa Członkowskie przekazują Komisji w formie elektronicznej, w odniesieniu do każdego gatunku i grupy odmian określonych w Załączniku do rozporządzenia (EWG) nr 2358/71, informacje wymienione w Załączniku do niniejszego rozporządzenia w terminach określonych w Załączniku. Artykuł 2 Rozporządzenie (EWG) nr 3083/73 i rozporządzenie (EWG) nr 1117/79 tracą moc. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 6 grudnia 2004 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 246 z 5.11.1971, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003 (Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 864/2004 (Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 48). (3) Dz.U. L 314 z 15.11.1973, str. 20. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1679/92 (Dz.U. L 176 z 30.6.1992, str. 17).

(4) Dz.U. L 139 z 7.6.1979, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 2811/86 (Dz.U. L 260 z 12.9.1986, str. 8).

7.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 360/7

ZAŁĄCZNIK

Termin przekazania informacji Nr Charakter informacji (według gatunków i grup odmian) Rok zbioru Rok kalendarzowy następujący po zbiorze

1 2 3 4 5 6

Łączny obszar objęty kwalifikacją (w ha) Łączny obszar przyjęty do kwalifikacji (w ha) Szacunkowy zbiór (w kwintalach) (2) (3) Zebrane ilości łącznie (w kwintalach) (3) (4) Otrzymane przez plantatora ceny sprzedaży netto na poziomie gospodarstwa (w EUR/kwintal) (3) (4) (5) (7) Zapasy w posiadaniu hurtowników na koniec roku gospodarczego (w kwintalach) (4) (6)

1 lipca (1) 15 listopada 15 listopada 1 października 1 października 1 października

(1) W przypadku gatunków materiału siewnego z drugiego zbioru należy przyjąć datę 1 września roku zbioru. (2) Dane te stosuje się wyłącznie dla podstawowego materiału siewnego i kwalifikowanego materiału siewnego. (3) Dane dotyczące ilości odnoszących się do nasion spełniających „wymogi w zakresie certyfikacji”; dla pozycji 4 i 6 stosowane wymogi mogą być takie same jak przy przyjęciu do kwalifikacji. (4) W przypadku gatunków, które mogą być w obrocie we Wspólnocie jako „handlowy materiał siewny”, dane są przekazywane oddzielnie w odniesieniu do: — podstawowego materiału siewnego i kwalifikowanego materiału siewnego, — handlowego materiału siewnego. (5) Cena ta nie obejmuje kosztów przygotowania do wprowadzenia do obrotu, opłat związanych z kwalifikacją i transportem, podatku VAT oraz kwot otrzymanych w ramach pomocy. (6) Rok gospodarczy jak określony w art. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2358/71 (Dz.U. L 246 z 5.11.1971, str. 1). 7) W Państwach Członkowskich spoza strefy EURO zastosowanie mają kursy przeliczeniowe z dnia 1 sierpnia danego roku gospodar( czego.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 360 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L360 - 32 z 20047.12.2004

  Decyzja Rady 2004/837/WPZiB z dnia 6 grudnia 2004 r. dotycząca wykonania wspólnego działania 2002/210/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej

 • Dz. U. L360 - 30 z 20047.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2004 r. zmieniająca oraz zawierająca sprostowanie decyzji 2004/4/WE upoważniającej Państwa Członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4602)

 • Dz. U. L360 - 28 z 20047.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 3 grudnia 2004 r. zatwierdzająca plany zatwierdzenia zakładów zajmujących się handlem wewnątrzwspólnotowym drobiem i jajami wylęgowymi (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4544) (1)

 • Dz. U. L360 - 22 z 20047.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie programu pomocy, który Hiszpana zamierza wprowadzić na rzecz organizacji producentów oliwy z oliwek (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1630)

 • Dz. U. L360 - 20 z 20047.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2085/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L360 - 19 z 20047.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2084/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2837/93 w odniesieniu do terminu wypłacania pomocy na utrzymanie gajów oliwnych na tradycyjnych obszarach uprawy oliwek na mniejszych wyspach Morza Egejskiego

 • Dz. U. L360 - 12 z 20047.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2083/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1432/94 i 1458/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L360 - 8 z 20047.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2082/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 216/96 ustanawiające regulamin wewnętrzny izb odwoławczych Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

 • Dz. U. L360 - 4 z 20047.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2080/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2298/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wywozu produktów dostarczanych jako pomoc żywnościowa, ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L360 - 3 z 20047.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2079/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. ustalające współczynniki dostosowawcze mające zastosowanie do indywidualnych ilości referencyjnych dla importerów tradycyjnych oraz indywidualnych alokacji dla importerów nietradycyjnych w ramach dodatkowej ilości na przywóz bananów do nowych Państw Członkowskich na rok 2005

 • Dz. U. L360 - 1 z 20047.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2078/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.