Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 361 POZ 41 - Strona 8

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2004 r. zatwierdzająca programy zwalczania i monitorowania niektórych chorób zwierząt oraz programy kontroli mające na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym, przedstawione przez Państwa Członkowskie na rok 2005 oraz ustalająca wysokość wkładu finansowego Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4600)

Data ogłoszenia:2004-12-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 361 POZ 41 - Strona 8

Strona 8 z 11

b) zniszczenie jaj wylęgowych z inkubatorów;

2. Wkład finansowy Wspólnoty stanowi 50 % kosztów, które poniesie Irlandia w ramach realizacji programu wspomnianego w ust. 1, i nie przekracza 50 000 EUR. Wkład finansowy Wspólnoty przeznacza się na:

c) albo zniszczenie jaj wylęgowych niepochodzących z inkubatorów, albo wyrównanie różnicy pomiędzy szacowaną wartością jaj wylęgowych niepochodzących z inkubatorów a dochodem ze sprzedaży produktów z jaj wylęgowych poddanych obróbce cieplnej;


d) zakup szczepionek, o ile nie koliduje to z realizacją programu; a) albo zniszczenie drobiu hodowlanego, albo wyrównanie różnicy pomiędzy szacowaną wartością drobiu hodowlanego a dochodem ze sprzedaży mięsa poddanego obróbce cieplnej pochodzącego z tego drobiu;

b) zniszczenie jaj wylęgowych z inkubatorów;

e) pokrycie kosztów badań bakteriologicznych przeprowadzanych w ramach urzędowego pobierania próbek, zgodnie z sekcją I załącznika III do dyrektywy Rady 92/117/EWG. Maksymalna wysokość zwrotu kosztów dla Państwa Członkowskiego wynosi 5 EUR za każde badanie.

c) albo zniszczenie jaj wylęgowych niepochodzących z inkubatorów, albo wyrównanie różnicy pomiędzy szacowaną wartością jaj wylęgowych niepochodzących z inkubatorów a dochodem ze sprzedaży produktów z jaj wylęgowych poddanych obróbce cieplnej;

Artykuł 43 1. Program kontroli salmonelli u drobiu hodowlanego przedstawiony przez Niderlandy niniejszym zatwierdza się na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

d) zakup szczepionek, o ile nie koliduje to z realizacją programu;

2. Wkład finansowy Wspólnoty stanowi 50 % kosztów, które poniosą Niderlandy w ramach realizacji programu wspomnianego w ust. 1, i nie przekracza 350 000 EUR. Wkład finansowy Wspólnoty przeznacza się na:

e) pokrycie kosztów badań bakteriologicznych przeprowadzanych w ramach urzędowego pobierania próbek, zgodnie z sekcją I załącznika III do dyrektywy Rady 92/117/EWG. Maksymalna wysokość zwrotu kosztów dla Państwa Członkowskiego wynosi 5 EUR za każde badanie.

a) albo zniszczenie drobiu hodowlanego, albo wyrównanie różnicy pomiędzy szacowaną wartością drobiu hodowlanego a dochodem ze sprzedaży mięsa poddanego obróbce cieplnej pochodzącego z tego drobiu;

L 361/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.12.2004

b) zniszczenie jaj wylęgowych z inkubatorów;

ROZDZIAŁ VIII

Choroba pęcherzykowa świń c) albo zniszczenie jaj wylęgowych niepochodzących z inkubatorów, albo wyrównanie różnicy pomiędzy szacowaną wartością jaj wylęgowych niepochodzących z inkubatorów a dochodem ze sprzedaży produktów z jaj wylęgowych poddanych obróbce cieplnej; Artykuł 45 1. Program zwalczania i monitorowania choroby pęcherzykowej świń przedstawiony przez Włochy niniejszym zatwierdza się na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

d) zakup szczepionek, o ile nie koliduje to z realizacją programu;

e) pokrycie kosztów badań bakteriologicznych przeprowadzanych w ramach urzędowego pobierania próbek, zgodnie z sekcją I załącznika III do dyrektywy Rady 92/117/EWG. Maksymalna wysokość zwrotu kosztów dla Państwa Członkowskiego wynosi 5 EUR za każde badanie.

2. Wkład finansowy Wspólnoty stanowi 50 % kosztów laboratoryjnych badań wirusologicznych i serologicznych oraz kosztów, które poniosą Włochy w związku z wypłatą odszkodowań dla właścicieli za ubój zwierząt podlegających programowi wspomnianemu w ust. 1, i nie przekracza 200 000 EUR.

ROZDZIAŁ IX

Artykuł 44 1. Program kontroli salmonelli u drobiu hodowlanego przedstawiony przez Słowację niniejszym zatwierdza się na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

Klasyczny pomór świń Artykuł 46 1. Program zwalczania i monitorowania klasycznego pomoru świń przedstawiony przez Belgię niniejszym zatwierdza się na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 361 POZ 41 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L361 - 54 z 20048.12.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1646/2004 z dnia 20 września 2004 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 296 z 21.9.2004)

 • Dz. U. L361 - 40 z 20048.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 3 grudnia 2004 r. ustanawiająca warunki przemieszczania o charakterze niehandlowym z państw trzecich do Wspólnoty młodych psów i kotów (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4546) (1)

 • Dz. U. L361 - 21 z 20048.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Francję stacjom telewizyjnym France 2 i France 3 (notyfikowana jako dokument nr K(2003) 4497) (1)

 • Dz. U. L361 - 15 z 20048.12.2004

  Praktyczne instrukcje odnoszące się do skarg bezpośrednich i odwołań

 • Dz. U. L361 - 10 z 20048.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2089/2004 z dnia 7 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L361 - 3 z 20048.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2088/2004 z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2497/2001 oraz rozporządzenie (WE) nr 2597/2001 w sprawie kontyngentów taryfowych na niektóre ryby i produkty rybołówstwa pochodzące z Chorwacji oraz na niektóre wina pochodzące z Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oraz Słowenii

 • Dz. U. L361 - 1 z 20048.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2087/2004 z dnia 7 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.