Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 362 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie przepisów wykonawczych, na mocy których Państwa Członkowskie mogą zezwolić na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego należącego do odmiany, dla której złożono wniosek o włączenie do krajowego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych lub katalogu odmian gatunków warzyw (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4493) (1)

Data ogłoszenia:2004-12-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 362 POZ 21

Strona 1 z 6
9.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 362/21

DECYZJA KOMISJI z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie przepisów wykonawczych, na mocy których Państwa Członkowskie mogą zezwolić na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego należącego do odmiany, dla której złożono wniosek o włączenie do krajowego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych lub katalogu odmian gatunków warzyw (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4493)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2004/842/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych (1), w szczególności jej art. 4a ust. 2,

(2)

Zgodnie z dyrektywami 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/WE, 2002/56/WE i 2002/57/WE, Państwa Członkowskie mogą zezwolić producentom materiału siewnego roślin rolniczych na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego należącego do odmiany, dla której dane Państwo Członkowskie złożyło wniosek o włączenie do krajowego katalogu, zgodnie z dyrektywą Rady 2002/53/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie Wspólnego Katalogu Odmian Gatunków Roślin Rolniczych (7). Ponadto, zgodnie z dyrektywą 2002/55/WE, Państwa Członkowskie mogą zezwolić hodowcom materiału siewnego warzyw lub ich przedstawicielom na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego należącego do odmiany, dla której co najmniej w jednym Państwie Członkowskim złożono wniosek o włączenie do krajowego katalogu, zgodnie z powyższą dyrektywą. Aby umożliwić Państwom Członkowskim wydanie takiego zezwolenia, należy ustanowić przepisy wykonawcze do wyżej wymienionych dyrektyw, obejmujące w szczególności cele do osiągnięcia i warunki, na jakich zezwolenia mogą być udzielane, etykietowanie opakowań materiału siewnego oraz ilości w przypadku materiału siewnego roślin rolniczych. W przypadku odmiany pochodzącej z organizmów zmodyfikowanych genetycznie, właściwym jest również zezwolenie na wprowadzenie do obrotu takiego organizmu zmodyfikowanego genetycznie, zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

uwzględniając dyrektywę Rady 66/402/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożowych (2), w szczególności jej art. 4a ust. 2,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/54/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym buraka (3), w szczególności jej art. 6 ust. 2,

(3)

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw (4), w szczególności jej art. 23 ust. 2,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/56/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu sadzeniakami ziemniaków (5), w szczególności jej art. 6 ust. 2,

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/57/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (6), w szczególności jej art. 6 ust. 2,

(1) Dz.U. 125 z 11.7.1966, str. 2298/66. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/55/WE (Dz.U. L 114 z 21.4.2004, str. 18). (2) Dz.U. 125 z 11.7.1966, str. 2309/66. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą nr 2003/61/WE (Dz.U. L 165 z 3.7.2003, str. 23). (3) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, str. 12. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/61/WE. (4) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, str. 33. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 1). 5) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, str. 60. Dyrektywa ostatnio zmieniona ( dyrektywą 2003/61/WE. (6) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, str. 74. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/61/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 362 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L362 - 29 z 20049.12.2004

  Umowa między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L362 - 28 z 20049.12.2004

  Decyzja Rady 2004/843/WPZiB z dnia 26 lipca 2004 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L362 - 17 z 20049.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 7 kwietnia 2004 r. odnośnie do postępowania na mocy art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, dotyczącego sprawy COMP/A.38284/D2 – Société Air France/Alitalia Linee Aeree Italiane SpA (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1307)

 • Dz. U. L362 - 16 z 20049.12.2004

  Informacja dotycząca daty, od której stosuje się pkt 34 i 35 rozporządzenia Rady (WE) nr 422/2004 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego

 • Dz. U. L362 - 14 z 20049.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2095/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 581/2004 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące określonych rodzajów masła oraz rozporządzenie (WE) nr 582/2004 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L362 - 12 z 20049.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2094/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym w wysokości 10000 ton ziaren owsa obrobionych w inny sposób, oznaczonych kodem CN 11042298

 • Dz. U. L362 - 10 z 20049.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2093/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. określające ilości dostępne w pierwszym półroczu 2005 r. odnośnie do niektórych produktów w sektorze mleka i przetworów mlecznych w ramach kontyngentów otwartych przez Wspólnotę wyłącznie na podstawie pozwolenia

 • Dz. U. L362 - 4 z 20049.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2092/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz suszonego mięsa wołowego bez kości pochodzącego ze Szwajcarii

 • Dz. U. L362 - 3 z 20049.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2091/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów soli zwyczajnej przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L362 - 1 z 20049.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2090/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.