Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 362 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2092/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz suszonego mięsa wołowego bez kości pochodzącego ze Szwajcarii

Data ogłoszenia:2004-12-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 362 POZ 4

Strona 1 z 4
L 362/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.12.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2092/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz suszonego mięsa wołowego bez kości pochodzącego ze Szwajcarii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1 akapit pierwszy,


ryjny powołany na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z dnia 25 listopada 2003 r. decyzji nr 2/2003 zmieniającej dodatki 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz 11 do załącznika 11 do Umowy (5) oraz wynikające z nich zniesienie przez Państwa Członkowskie środków ograniczających w odniesieniu do Szwajcarii, należy, tak szybko jak to jest możliwe, zastosować koncesje przewidziane w Umowie. Jednak za względu na zmianę reguł pochodzenia obie strony uznały za konieczne zapewnienie operatorom wystarczającego czasu na dostosowanie się i podjęcie odpowiednich kroków w odniesieniu do ewentualnych zapasów. Dlatego też zgodzono się na wprowadzenie nowych koncesji od 1 stycznia 2005 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi (2) (zwana dalej „Umową”), która została zatwierdzona w imieniu Wspólnoty decyzją 2002/309/WE, Euratom, ustanawia bezcłowy przywóz suszonego mięsa wołowego bez kości, objętego kodem CN ex 0210 20 90 w wysokości 1 200 ton na rok.

Szczegółowe przepisy dotyczące bezcłowego przywozu suszonego mięsa wołowego bez kości pochodzącego ze Szwajcarii, objętego kodem CN ex 0210 20 90, winny zostać zatem ustanowione na okres wieloletni w wysokości 1 200 ton na rok, począwszy od 1 stycznia 2005 r.

(5)

(2)

W związku z kryzysem spowodowanym przez BSE strony oświadczyły we wspólnej deklaracji dotyczącej sektora mięsa zawartej w akcie końcowym Umowy (3), że w drodze wyjątku Wspólnota może ustanowić roczny niezależny kontyngent w wysokości 700 ton wagi netto suszonego mięsa wołowego podlegającego stawce celnej ad valorem i zwolniony z cła specyficznego aż do chwili zniesienia ograniczeń przywozowych nałożonych na Szwajcarię przez niektóre Państwa Członkowskie. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2424/1999 z dnia 15 listopada 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz suszonej wołowiny bez kości przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2249/1999 (4) ustanowiło wspólnotowy kontyngent taryfowy na przywóz suszonej wołowiny bez kości ze Szwajcarii na okres wieloletni w wysokości 700 ton na rok, począwszy od 1 lipca do 30 czerwca następnego roku.

Aby kwalifikować się do skorzystania z wymienionego kontyngentu taryfowego, przedmiotowe produkty muszą pochodzić ze Szwajcarii, zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 4 Umowy. Należy dokładnie zdefiniować produkty kwalifikujące się. Dla przywozu w ramach tego kontyngentu powinno zostać do celów kontroli przedłożone świadectwo autentyczności stwierdzające, że mięso dokładnie odpowiada definicji kwalifikowania się. Konieczne jest zatem opracowanie wzoru takiego świadectwa i ustanowienie szczegółowych przepisów dotyczących jego stosowania.

(6)

(3)

Na trzecim posiedzeniu 4 grudnia 2003 r. w Brukseli Wspólny Komitet ds. Rolnictwa stwierdził, że biorąc pod uwagę przyjęcie przez Wspólny Komitet Weteryna-

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1899/2004 (Dz.U. L 328 z 30.10.2004, str. 67). (2) Dz.U. L 114 z 30.4.2002, str. 132. (3) Dz.U. L 114 z 30.4.2002, str. 352. (4) Dz.U. L 294 z 16.11.1999, str. 13. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1118/2004 (Dz.U. L 217 z 17.6.2004, str. 10).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 362 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L362 - 29 z 20049.12.2004

  Umowa między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L362 - 28 z 20049.12.2004

  Decyzja Rady 2004/843/WPZiB z dnia 26 lipca 2004 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L362 - 21 z 20049.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie przepisów wykonawczych, na mocy których Państwa Członkowskie mogą zezwolić na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego należącego do odmiany, dla której złożono wniosek o włączenie do krajowego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych lub katalogu odmian gatunków warzyw (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4493) (1)

 • Dz. U. L362 - 17 z 20049.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 7 kwietnia 2004 r. odnośnie do postępowania na mocy art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, dotyczącego sprawy COMP/A.38284/D2 – Société Air France/Alitalia Linee Aeree Italiane SpA (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1307)

 • Dz. U. L362 - 16 z 20049.12.2004

  Informacja dotycząca daty, od której stosuje się pkt 34 i 35 rozporządzenia Rady (WE) nr 422/2004 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego

 • Dz. U. L362 - 14 z 20049.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2095/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 581/2004 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące określonych rodzajów masła oraz rozporządzenie (WE) nr 582/2004 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L362 - 12 z 20049.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2094/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym w wysokości 10000 ton ziaren owsa obrobionych w inny sposób, oznaczonych kodem CN 11042298

 • Dz. U. L362 - 10 z 20049.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2093/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. określające ilości dostępne w pierwszym półroczu 2005 r. odnośnie do niektórych produktów w sektorze mleka i przetworów mlecznych w ramach kontyngentów otwartych przez Wspólnotę wyłącznie na podstawie pozwolenia

 • Dz. U. L362 - 3 z 20049.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2091/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów soli zwyczajnej przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L362 - 1 z 20049.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2090/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.