Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 363 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2086/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 w sprawie przyjęcia niektórych międzynarodowych standardów rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dodania MSR nr 39 (1)

Data ogłoszenia:2004-12-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 363 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 70

(3)

W dniu 31 marca 2004 r. RMSR opublikowała zmianę do MSR nr 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” dotyczącą rachunkowości zabezpieczeń według wartości godziwej w odniesieniu do zabezpieczenia portfelowego ryzyka stopy procentowej. Ogólnym celem zmiany jest uproszczenie procesu wdrażania MSR nr 39 poprzez umożliwienie stosowania rachunkowości zabezpieczeń opartej na wartości godziwej w odniesieniu do zabezpieczenia portfelowego ryzyka stopy procentowej.

(6)


(1) Dz.U. L 243 z 11.9.2002, str. 1. (2) Dz.U. L 261 z 13.10.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 707/2004 (Dz.U. L 111 z 17.4.2004, str. 3).

L 363/2

(7)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(11)

9.12.2004

W odniesieniu do rachunkowości zabezpieczeń, dyskusji podlega kwestia wystarczającego uwzględnienia przez MSR nr 39 sposobu, w jaki wiele banków europejskich zarządza swoimi aktywami/zobowiązaniami, w szczególności w kontekście stałych stóp procentowych. Różnice zdań dotyczą ograniczenia rachunkowości zabezpieczeń wyłącznie do zabezpieczeń przepływu środków pieniężnych lub wartości godziwej, jak również rygorystycznych wymogów odnoszących się do skuteczności wymienionych zabezpieczeń.

(8)

Wiele banków europejskich utrzymuje, iż MSR nr 39 nie umożliwia im stosowania rachunkowości zabezpieczeń do ich depozytów tworzących „osad” na bazie portfela i zmuszałoby je do przeprowadzenia nieproporcjonalnych i kosztownych zmian zarówno w zakresie zarządzania aktywami/zobowiązaniami, jak i systemów rachunkowych. Mając na uwadze, iż zabezpieczenie portfelowe jest różne, ze względu na wewnętrzne wzajemne oddziaływania oraz prawo wielkich liczb, od zabezpieczenia pojedynczych aktywów lub zobowiązań, utrzymuje się również, iż umożliwienie stosowania rachunkowości zabezpieczeń do portfela depozytów tworzących „osad” na bazie wyceny według wartości godziwej jest spójne z zasadą określoną w MSR nr 39, zgodnie z którą wartość godziwa zobowiązania finansowego z opcją żądania spłaty nie może być niższa niż kwota płatna na żądanie.

Istnienie w prawodawstwie wspólnotowym standardu rachunkowości dotyczącego przetwarzania instrumentów finansowych stanowi główny element podstawowego zestawu standardów, które mają być stosowane przez spółki w 2005 r. Dlatego też celem Komisji, który ma być zrealizowany jak najszybciej i jeżeli jest to możliwe nie później niż przed końcem 2005 r., jest pełne przyjęcie zmienionego MSR nr 39. W związku z tym Komisja dokona przeglądu, najpóźniej do 31 grudnia 2005 r., możliwości stosowania MSR nr 39 po wprowadzeniu zmian przez RMSR do przepisów odnoszących się do opcji wyceny według wartości godziwej oraz rachunkowości zabezpieczeń. RMSR, Europejski Bank Centralny oraz nadzorcy bankowi pracują nad rozwiązaniem kwestii pełnej możliwości stosowania wartości godziwej. Komisja będzie dokładnie śledzić trwające prace i będzie dokonywać regularnego przeglądu możliwości stosowania standardu. Podobnie, przyjęcie w najbliższej przyszłości właściwych przepisów w sprawie rachunkowości zobowiązań jest ściśle powiązane z postępami dokonanymi przez grupę roboczą powołaną przez RMSR.

(12)

(9)

RMSR uznała za znaczącą kwestię odnoszącą się do tego, czy i w jaki sposób ujęcie rachunkowe zabezpieczenia portfelowego może być zaprojektowane, aby lepiej odzwierciedlać szczególne cechy banków działających w kontekście stałych stóp procentowych. RMSR powołała, na zasadzie priorytetu, grupę roboczą badającą propozycje przedstawione przez banki europejskie dotyczące wprowadzenia w ramach MSR nr 39 nowej metody rachunkowości zabezpieczeń (zabezpieczenie marży procentowej), która ściślej odzwierciedlałaby sposób zarządzania przez banki ich aktywami/zobowiązaniami.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 363 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.