Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 363 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2086/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 w sprawie przyjęcia niektórych międzynarodowych standardów rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dodania MSR nr 39 (1)

Data ogłoszenia:2004-12-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 363 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 70

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 listopada 2004 r. W imieniu Komisji

Frederik BOLKESTEIN

Członek Komisji

L 363/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK

9.12.2004

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

MSR nr MSR nr 39

Nazwa Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena z wyjątkiem przepisów dotyczących opcji wyceny według wartości godziwej oraz niektórych przepisów dotyczących rachunkowości zabezpieczeń

Powielanie dozwolone w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wszystkie istniejące prawa są zastrzeżone poza EOG, z wyjątkiem prawa do powielania na użytek własny lub w innych uczciwych celach. Więcej informacji można uzyskać w RMSR na stronie www.iasb.org


9.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

MIĘDZYNARODOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena

L 363/5

IAS 39

SPIS TREŚCI

Ustp

Cel Zakres Definicje Wbudowane instrumenty pochodne Ujmowanie i wyłączanie Ujęcie początkowe Wyłączenie składnika aktywów finansowych Przeniesienie kwalifikujące się do wyłączenia Przeniesienie niekwalifikujące się do wyłączenia Utrzymanie zaangażowania w przeniesionych aktywach Wszystkie przeniesienia Standaryzowana transakcja kupna lub sprzedaży składnika aktywów finansowych Wyłączenie zobowiązania finansowego Wycena Początkowa wycena aktywów finansowych i zobowiązań finansowych Wycena aktywów finansowych w terminie późniejszym Wycena zobowiązań finansowych w terminie późniejszym Zagadnienia dotyczące wyceny według wartości godziwej Przekwalifikowanie Zyski i straty Utrata wartości i nieściągalność aktywów finansowych Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu Aktywa finansowe wyceniane według kosztu Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zabezpieczenia Instrumenty zabezpieczające Kwalifikacja instrumentów Wyznaczanie instrumentów zabezpieczających Pozycje zabezpieczane Kwalifikacja pozycji

1 2—7 8—9 10—13 14—42 14 15—23 24—28 29 30—35 36—37 38 39—42 43—70 43—44 45—46 47 48—49 50—54 55—57 58—62 63—65 66 67—70 71—102 72—77 72—73 74—77 78—84 78—80

L 363/6

IAS 39

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Ustp

9.12.2004

Wyznaczanie pozycji finansowych na pozycje zabezpieczane Wyznaczanie składników niefinansowych na pozycje zabezpieczane Wyznaczanie grupy pozycji na pozycje zabezpieczane Rachunkowość zabezpieczeń Zabezpieczenie wartości godziwej Zabezpieczenie przepływów pieniężnych Zabezpieczenia udziałów w aktywach netto podmiotów zagranicznych Data wejścia w życie i przepisy przejściowe Odwołanie innych ogłoszeń

81 82 83—84 85—101 89—94 95—101 102 103—108 109—110

Niniejszy zaktualizowany standard zastępuje MSR 39 (zaktualizowany w 2000 r.) Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena i stosuje się w okresach obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2005 r. i później. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone.

CEL 1. Celem niniejszego standardu jest określenie zasad ujmowania i wyceny aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, a także niektórych kontraktów kupna lub sprzedaży niefinansowych składników majątkowych. Wymagania dotyczące prezentacji i ujawniania informacji dotyczących instrumentów finansowych zostały określone w MSR 32 Instrumenty finansowe: ujawnianie i prezentacja.

ZAKRES 2. Niniejszy standard powinien być stosowany przez wszystkie jednostki w odniesieniu do wszystkich instrumentów finansowych, z wyjątkiem: (a) udziałów w jednostkach zależnych, jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach, do których mają zastosowanie MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe, MSR 28 Udziały w jednostkach stowarzyszonych lub MSR 31 Udziały we wspólnych przedsięwzięciach. Jednakże, jednostki stosują niniejszy standard w odniesieniu do udziałów w jednostkach zależnych, stowarzyszonych lub we wspólnych przedsięwzięciach, które w myśl MSR 27, MSR 28 lub MSR 31 są ujmowane zgodnie z niniejszym standardem.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 363 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.