Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 363 POZ 1 - Strona 48

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2086/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 w sprawie przyjęcia niektórych międzynarodowych standardów rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dodania MSR nr 39 (1)

Data ogłoszenia:2004-12-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 363 POZ 1 - Strona 48

Strona 48 z 70

Jednostka wykorzystuje wszystkie powyższe informacje w celu następującego ujęcia transakcji: Dt Pierwotny składnik aktywów Składnik aktywów rozpoznany z tytułu podporządkowania zatrzymanego udziału Składnik aktywów z tytułu otrzymanej zapłaty w formie dodatniego spread odsetkowego Zysk lub strata (na przeniesieniu składnika aktywów) Zobowiązanie Otrzymane środki pieniężne Razem – 1 000 40 – 9 115 10 155 Ct 9 000 – – 90 1 065 – 10 155

Natychmiast po transakcji, wartość bilansowa składnika aktywów wynosi 2 040 jp, składająca się z kwoty 1 000 jp odpowiadającej kosztowi przyporządkowanemu części zatrzymanej oraz kwoty 1 040 jp stanowiącej dodatkowe utrzymane zaangażowanie jednostki z tytułu podporządkowania zatrzymanego udziału z tytułu strat kredytowych (z uwzględnieniem dodatniego spread odsetkowego w wysokości 40 jp). W następnych okresach, jednostka ujmuje otrzymaną zapłatę z tytułu zapewnienia korzystniejszych warunków (65 jp) proporcjonalnie do upływu czasu, nalicza odsetki od ujętego składnika aktywów z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej, a także ujmuje każdą utratę wartości kredytów dotyczącą ujętego składnika aktywów. Jako przykład tego ostatniego, zakłada się, że w bieżącym roku nastąpiła utrata wartości kredytów w wysokości 300 jp. Jednostka zmniejsza ujęty przez siebie składnik aktywów o 600 jp (300 jp odnosi się do zatrzymanego udziału w składniku aktywów, a 300 jp do dodatkowego utrzymanego zaangażowania, które powstało w wyniku podporządkowania zatrzymanych udziałów z tytułu strat kredytowych), i zmniejsza ujęte zobowiązanie o 300 jp. Wynik netto obciążający rachunek zysków i strat z tytułu strat kredytowych wynosi 300 jp.


9.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 363/45

IAS 39

Standaryzowana transakcja kupna lub sprzedaży składnika aktywów finansowych (paragraf 38) OS53. Standaryzowaną transakcję kupna lub sprzedaży składnika aktywów finansowych ujmuje się z zastosowaniem zasad rachunkowości na dzień zawarcia transakcji lub zasad rachunkowości na dzień rozliczenia, jak przedstawiono w paragrafach OS55 i OS56. Użyta metoda jest stosowana konsekwentnie dla wszystkich transakcji kupna i sprzedaży aktywów finansowych należących do tej samej kategorii aktywów finansowych, zgodnie z definicją w paragrafie 9. W tym celu, aktywa przeznaczone do obrotu uznaje się za oddzielną kategorię od aktywów wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. OS54. Kontrakt, który wymaga lub dopuszcza rozliczenie netto zmiany wartości kontraktu nie stanowi standaryzowanej transakcji. Natomiast, w odniesieniu do takiego kontraktu, w okresie pomiędzy datą zawarcia transakcji a datą jej rozliczenia, stosuje się zasady rachunkowości przyjęte dla instrumentów pochodnych. OS55. Dniem zawarcia transakcji jest ten dzień, w którym jednostka zobowiązuje się do zakupu lub sprzedaży składnika aktywów. Rachunkowość na dzień zawarcia transakcji odnosi się do (a) ujęcia składnika aktywów, który jednostka ma otrzymać, jak też ujęcia zobowiązania do zapłaty za ten składnik na dzień zawarcia transakcji oraz (b) usunięcia z bilansu sprzedanego składnika aktywów, jak też ujęcia zysku lub straty na transakcji oraz rozpoznanie należności od nabywcy z tytułu płatności w dniu zawarcia transakcji. Zazwyczaj naliczania odsetek od składnika aktywów i związanego z nim zobowiązania nie rozpoczyna się od dnia zawarcia transakcji, lecz dopiero od dnia rozliczenia, kiedy następuje przeniesienie praw. OS56. Dniem rozliczenia jest ten dzień, w którym składnik aktywów jest dostarczony jednostce lub dostarczony przez jednostkę. Rachunkowość na dzień rozliczenia odnosi się do (a) ujęcia składnika aktywów w dniu, w którym jednostka ten składnik otrzymuje oraz (b) usunięcia z bilansu składnika aktywów i ujęcia zysku lub straty na sprzedaży w dniu, w którym jednostka dostarcza składnik aktywów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 363 POZ 1 - Strona 48 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.