Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 363 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2086/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 w sprawie przyjęcia niektórych międzynarodowych standardów rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dodania MSR nr 39 (1)

Data ogłoszenia:2004-12-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 363 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 70

Jednostki również stosują niniejszy standard do instrumentów pochodnych powiązanych z udziałami w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach, o ile instrumenty pochodne nie spełniają warunków definicji instrumentu kapitałowego jednostki zgodnie z MSR 32; (b) praw i obowiązków wynikających z umów leasingowych, do których stosuje się MSR 17 Leasing. Jednakże: (i) należności leasingowe wykazane przez finansującego podlegają zasadom wyłączania i aktualizacji z tytułu utraty wartości określonym w niniejszym standardzie (zob. paragrafy 15—37, 58, 59, 63—65 oraz Załącznik A paragrafy OS36—OS52 i OS84—OS93);


(ii) zobowiązania z tytułu leasingu finansowego wykazane przez korzystającego podlegają wyłączaniu zgodnie z niniejszym standardem (zob. paragrafy 39—42 oraz Załącznik A paragrafy OS57—OS63); oraz (iii) instrumenty pochodne wbudowane w umowy leasingowe podlegają postanowieniom dotyczącym wbudowanych instrumentów pochodnych, określonym w niniejszym standardzie (zob. paragrafy 10—13 oraz Załącznik A paragrafy OS27—OS33); (c) praw i obowiązków pracodawców związanych z programami świadczeń pracowniczych, do których stosuje się MSR 19 Świadczenia pracownicze;

9.12.2004

(d)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 363/7

IAS 39

praw i obowiązków z tytułu kontraktów ubezpieczeniowych. Tym niemniej jednostki powinny stosować niniejszy standard w przypadku instrumentów finansowych przybierających formę umowy ubezpieczenia (lub reasekuracji), tak jak opisano w paragrafie 6 MSR 32, wtedy gdy zasadniczo powodują przeniesienie ryzyka finansowego opisanego w paragrafie 52 niniejszego standardu. Dodatkowo, instrumenty pochodne wbudowane w umowy ubezpieczeniowe podlegają postanowieniom dotyczącym wbudowanych instrumentów pochodnych określonym w niniejszym standardzie (zob. paragrafy 10—13 oraz paragrafy 27—33 załącznika A);

(e) instrumentów finansowych wyemitowanych przez jednostkę, które spełniają definicję instrumentu kapitałowego zgodnie z MSR 32 (w tym opcji i warrantów). Jednakże posiadacz takich instrumentów kapitałowych stosuje niniejszy standard w odniesieniu do tych instrumentów, o ile nie podlegają one wyłączeniu na mocy punktu (a); (f) kontraktów gwarancji finansowych (łącznie z akredytywami oraz umowami o poręczenie spłaty wierzytelności) zapewniających dokonanie wyspecyfikowanych wypłat pokrywających stratę poniesioną przez posiadacza z powodu niedokonania przez określonego dłużnika płatności w terminie zgodnym z pierwotnymi lub zmienionymi warunkami instrumentu dłużnego (zob. paragraf 3). Wystawca kontraktu gwarancji finansowych początkowo ujmuje je według wartości godziwej, a następnie wycenia według wartości wyższej z (i) wartości ustalonej na podstawie MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe oraz (ii) wartości początkowej pomniejszonej, w odpowiednich przypadkach, o skumulowane odpisy amortyzacyjne ustalone zgodnie z MSR 18 Przychody. Gwarancje finansowe podlegają wyłączaniu zgodnie z niniejszym standardem (zob. paragrafy 39—42 oraz Załącznik A paragrafy OS57—OS63); (g) umów dotyczących zapłaty warunkowej w przypadku połączenia jednostek (zob. MSR 22 Połączenie jednostek, paragrafy 65—67). Powyższe zwolnienie stosuje się jedynie w odniesieniu do jednostki przejmującej;

(h) umów wymagających dokonania płatności uzależnionych od zmiennych klimatycznych, geologicznych lub innych czynników naturalnych (zob. załącznik A paragraf OS1). Jednakże inne rodzaje instrumentów pochodnych wbudowanych w takie umowy podlegają postanowieniom dotyczącym wbudowanych instrumentów finansowych określonym w niniejszym standardzie (na przykład, gdy transakcja swap na stopę procentową jest uwarunkowana zmienną klimatyczną w postaci indeksu HDD (Heating Degree Days), to element w postaci swap na stopę procentową jest wbudowanym instrumentem pochodnym podlegającym postanowieniom niniejszego standardu (zob.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 363 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.