Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 363 POZ 1 - Strona 68

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2086/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 w sprawie przyjęcia niektórych międzynarodowych standardów rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dodania MSR nr 39 (1)

Data ogłoszenia:2004-12-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 363 POZ 1 - Strona 68

Strona 68 z 70

Zmiany w MSR 18 B3. W MSR 18 Przychody dokonano poniższych zmian. W paragrafie 30 dokonano następujących zmian: 30. Przychody ujmuje się w oparciu o następujące zasady: (a) odsetki ujmuje się przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej, zgodnie z tym, jak została przedstawiona w paragrafie 9 MSR 39 oraz w OS5-OS8, (b) tantiemy ujmuje się w oparciu o zasadę memoriału, zgodnie z istotą stosownej umowy oraz} (c) dywidendy ujmuje się w momencie ustalenia praw udziałowców do ich otrzymania. Paragraf 31 został usunięty.


L 363/62

IAS 39

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Zmiany w MSR 19

9.12.2004

B4. [Zmiany nie mają zastosowania do tekstu standardu]

Zmiany do MSR 30 B5. W MSR 30 Ujawnianie informacji w sprawozdaniach finansowych banków i podobnych instytucji finansowych dokonano pooniższych zmian. W paragrafie 8 dokonano następujących zmian: 8. Banki stosują różne metody ujmowania i wyceny pozycji w sprawozdaniach finansowych. Choć harmonizacja tych metod jest pożądana, nie wchodzi jednak w zakres niniejszego standardu. Aby zapewnić zgodność z MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, i tym samym zapewnić użytkownikom możliwość zrozumienia zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez bank, należy ujawnić informacje dotyczące zasad (polityki) rachunkowości mających zastosowanie do następujących zagadnień: … (d) zasady ustalania strat poniesionych na kredytach i pożyczkach oraz z tytułu odpisania nieściągalnych kredytów i pożyczek (zob. paragrafy 43-49) oraz … W paragrafie 10 dokonano następujących zmian: 10. Oprócz spełnienia wymogów innych standardów, w rachunku zysków i strat lub w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego banku ujawnia się co najmniej następujące pozycje przychodów i kosztów: Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze, Koszty odsetek i podobne koszty, Przychody z tytułu dywidend, Przychody z tytułu opłat i prowizji, Koszty opłat i prowizji, Wynik na handlowych papierach wartościowych, Wynik na inwestycyjnych (lokacyjnych) papierach wartościowych, Wynik z pozycji wymiany, Pozostałe przychody operacyjne, Ogólne koszty administracyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne.

9.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 363/63

IAS 39

W paragrafie 13 dokonano następujących zmian: 13. Nie należy kompensować ze sobą pozycji przychodów i kosztów, z wyjątkiem transakcji zabezpieczających oraz aktywów i zobowiązań, które zostały skompensowane zgodnie z MSR 32. W paragrafie 14 dokonano następujących zmian: 14. Kompensowanie pozycji innych niż transakcje zabezpieczające lub aktywa i zobowiązania, które zostały skompensowane zgodnie z MSR 32, uniemożliwia użytkownikom ocenę wyników poszczególnych rodzajów działalności prowadzonej przez bank oraz rentowności poszczególnych grup aktywów. Paragraf 23 został usunięty. W paragrafach 24 oraz 25 dokonano następujących zmian: 24 Zgodnie wymogami MSR 32 „Instrumenty finansowe: ujawnianie i prezentacja” bank ujawnia wartości godziwe każdej grupy aktywów finansowych i zobowiązań finansowych. 25 MSR 39 wyróżnia cztery kategorie aktywów finansowych: kredyty i wierzytelności własne, inwestycje utrzymane do upływu terminu zapadalności, aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej z odniesieniem na rachunek zysków i strat oraz aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Bank co najmniej ujawnia wartość godziwą tych czterech kategorii aktywów finansowych. W paragrafie 26 usunięto punkty (b) (iv) i (v). W paragrafie 28 usunięto ostatnie zdanie. W paragrafach 43 i 44 dokonano następujących zmian: 43. Bank ujawnia następujące informacje: (a) zasadę rachunkowości, która określa sposób ujmowania nieściągalnych kredytów i pożyczek w kosztach i całkowitego ich odpisywania, (b) szczegóły dotyczące zmian stanu rezerw na odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek w danym okresie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 363 POZ 1 - Strona 68 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.